Turun alueen varhaiskasvatuksen johtajien tapaaminen 26.8.2021

Turun yliopiston OHOSKE-tiimi järjesti Turun yliopiston ohjausosaamisen täydennyskoulutusta käsittelevän seminaarin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen varhaiskasvatuksen johtajille – seminaarin tavoitteena oli kertoa hankkeesta, syksyn 2021 aikana järjestettävästä opettajien ohjausosaamisen täydennyskoulutuksesta sekä valtakunnallisista seminaareista. Lisäksi halusimme kartoittaa varhaiskasvatuksen johtajilta tulevia ohjausosaamisen tarpeita täydennyskoulutuksen sisällöllistä suunnittelua vahvistamaan. Seminaarissa välitimme myös ennakkokutsun 24.11.2021 virtuaalisesti järjestettävästä, valtakunnallisesta, Kasvatustieteen päivien Ohjausosaaminen –yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa   -esiseminaarista. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelua ohjaavat opettajat, opettajankouluttajat, päiväkotien ja varhaiskasvatuksen johtajat sekä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat.

Kerroimme myös tulevasta, hankkeeseen liittyvästä tutkimusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa kerätä tietoa eri yliopistoissa toimivien opettajankouluttajien ohjausosaamiseen liittyvistä kokemuksista ja kehittämistarpeista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa fokuksessa ovat päiväkotien ohjaavien opettajien käsitykset samoista teemoista.

Seminaariin osallistuneet varhaiskasvatuksen johtajat edustivat laajalti Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetta. Keskustelu kävi vilkkaana ja Flinga -seinälle tallentui hyviä näkökulmia ohjausosaamisen kehittämiseksi. Varhaiskasvatuksen johtajia pohditutti mm. kysymys laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Itsereflektioon, kehittävän palautteen antamiseen ja ohjaamisvuorovaikutukseen toivottiin lisävalmiuksia. Lisäksi toivottiin ohjaavien opettajien verkoston perustamista ja vertaismentorointijärjestelmän kehittämistä. Viestintä ja yhteistyö yliopiston ja harjoittelupäiväkotien välillä koettiin erittäin tärkeäksi. Seminaaripäivä koettiin molemmin puolin antoisaksi ja yhteistyön jatkaminen tärkeäksi.

Tunnelmia muistiin merkitsivät:

Anitta Melasalmi, Tarja-Riitta Hurme ja Inkeri Ruokonen