Työssäoppimisen ohjauksen rooleja, Oulun yliopisto

Työssäoppimisen ohjauksen rooleja Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa

Kirjoittajat: Riikka Kess, Jaakko H. Moilanen, Heidi Nikkinen ja Tiina Nissinen, Oulun Yliopisto

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa olimme ennen OHOSKE-hankkeen käynnistymistä kehittäneet opiskelijoiden harjoittelua ASKEL- ja HARVE- hankkeissa yhdessä Tampereen yliopiston (ja Reykjavikin yliopiston) kanssa. Meille Ouluun hankkeet toivat monia uudistuksia: harjoittelu muuttui työssäoppimiseksi, työssäoppimiselle kehitettiin lähikuntien ja yliopiston yhteistyöverkosto ja maisteriopintoihin suunniteltiin pakollinen ohjaamisen opintojakso, mihin voivat osallistua myös kentän ohjaavat opettajat. Näiden lisäksi loimme kehittäjäopettajatoiminnan, jonka myötä opiskelijoiden työssäoppimista ohjataan ja tuetaan neljällä eri tasolla. Tässä tekstissä avaamme eri ohjaajien roolia opiskelijoiden ohjauksen näkökulmasta.

Kentän ohjaava opettaja (Heidi) 

“Olen ohjannut opiskelijoita 29 vuotta eli ohjaamisen polkuni on varsin mittava. Ohjaaminen on aina ollut lähellä sydäntäni ja koen, että meillä kentän varhaiskasvattajilla on ikään kuin velvollisuus ottaa opiskelijoita ohjattavaksemme, heistähän voi jonain päivänä tulla työkavereitammekin. Olen tehnyt oman huoneentaulun ohjaamisestani ja nostan siitä tässä muutaman asian esille. Ensinnäkin on tärkeää perehtyä etukäteen kulloisenkin työssäoppimisjakson tavoitteisiin ennen kuin opiskelija tulee päiväkotiin. Opiskelijaa ohjataan kannustaen ja hänen omien vahvuuksiensa kautta. Tärkeää on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelijalla on mahdollisuus astua epämukavuusalueellekin. Ohjaaja kulkee yhdessä opiskelijan kanssa kohti yhteistä päämäärää ja antaa opiskelijan olla päätähti. Hyvä ohjaaja malttaa antaa opiskelijan itse oivaltaa ja etsiä ratkaisua ongelmiin. Ohjaajana pyrin kannattelemaan opiskelijan matkaa kohti oivaltamista. Tavoitteiden pilkkominen ja niiden tarkentaminen jakson edetessä auttaa uusien tavoitteiden asettamisessa. Aito läsnäolo ja auttaminen vastoinkäymisten edessä sekä sinnikkyyden vaatiminen vievät opiskelijaa eteenpäin.  Avoin keskustelu ja aktiivinen kuuntelu ovat minulle ohjaajana olleet ne tärkeimmät avaimet, joiden avulla olen edesauttanut opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä.”

Kehittäjäopettaja (Tiina) 

“Kehittäjäopettaja toimin siltana yliopiston ja päiväkotien välillä. Saan toimia seitsemän innovatiivisen kehittäjäopettajan verkostossa, jossa hoidamme kukin tehtäväämme alueiden (Oulun pohjoinen, keskinen, eteläinen ja itäinen alue, ympäristökunnat, Kajaani ja Rovaniemi) tarpeista lähtien omalla tavallamme. Käytännöt ovat vuoden aikana vakiintuneet melko saman kaltaisiksi. Tehtävänäni on alueeni kentän ohjaavien opettajien ohjaustyön tukeminen ja vertaisryhmien kokoaminen (mentorointi), työssäoppimisjaksojen tiedonkulun ylläpito kentän ohjaaville opettajille, yhteyshenkilönä toiminen, työssäoppimisjaksojen käytännön kysymysten ratkaiseminen ja niistä tiedottaminen sekä pedagoginen kehittämistyö. Yhteiskehittäminen kehittäjäopettajien ja Oulun Yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen työssäoppimisesta vastaavien opettajien ja suunnittelijoiden kanssa on ollut antoisaa. Välitämme kehittämistoiveita ja -terveisiä kentän ja yliopiston välillä ja niiden pohjalta on jo tehty kehittämistoimenpiteitä (mm. työssäoppimisen ohjaavan opettajan -opas). Kehittäjäopettajan työ on ollut innostavaa ja mielenkiintoista.”

Koulutuksen ohjaava opettaja (Riikka) 

”Ajattelen olevani opiskelijan työssäoppimisen ohjaajana ikään kuin eräänlaisessa koulutuksen ja kentän välimaastossa. Pääsen seuraamaan opiskelijan ammatillista kasvua työssäoppimisen aikana useista eri näkökulmista. Työssäoppimisjakson aikana näitä näköaloja ammatilliseen kasvuun tarjoavat esimerkiksi opiskelijan yksilöllinen ja/tai opiskelijapareittain tapahtuva ohjaus yhdessä kentän ohjaavan opettajan kanssa, opiskelijoiden vertaisryhmätapaamiset yliopistolla ja opiskelijan kirjalliset reflektoinnit työssäoppimisjakson aikana. Tietysti myös kentän ohjaavan opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi työssäoppimisjakson päätteeksi ovat keskeisessä roolissa. Koen, että tehtäväni on tehdä työssäoppimisjaksosta mahdollisimman sujuva sekä opiskelijalle että kentän ohjaavalle opettajalle, olen tukena molemmille työssäoppimisen aikana sekä tarvittaessa selvittelen eteen tulevia asioita täällä koulutuksen puolella. Omaan ohjaukseeni saan tukea sekä toisilta koulutuksen ohjaavilta opettajilta että työssäoppimisen vastuuhenkilöiltä. Tulevaisuudessa odotan kovasti yhteistyötä myös kehittäjäopettajien kanssa. Koen, että varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaus on keskeinen osa yliopisto-opettajan työtäni. Opiskelijan, kentän ohjaavan opettajan sekä koulutuksen ohjaavan opettajan dialogisessa, yhteisessä työssäoppimisen prosessissa saan myös itse oivaltaa uutta ja kehittyä jatkuvasti ohjaajana.”

Työssäoppimisjakson vastuuhenkilö (Jaakko) 

”Koulutuksemme työssäoppimisen ja ensimmäisen vuosikurssin työssäoppimisjakson vastuuhenkilönä keskeinen tehtäväni on huolehtia kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä siitä, että työssäoppiminen muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden ja jatkumon niin sisällöllisesti, tavoitteellisesti kuin ohjauksellisesti. Tarkastelen työssäoppimisen toteutumista saadun palautteen pohjalta lukuvuosittain ja arvioimme koulutuksena yhdessä kehittämistarpeita. Ennen vastuullani olevan jakson alkua koordinoin työssäoppimispaikat yhteistyöverkoston alueelta, mihin saan arvokasta apua nykyisin kehittäjäopettajilta. Opiskelijat voivat hakea paikkoja myös itsenäisesti, mutta vain Oulun yliopiston linjausten mukaisesti. Käyn läpi käytänteet, tavoitteet ja ohjauksen rakenteen pääpiirteittäin, jotta opiskelijat hahmottavat työssäoppimisjakson prosessin. Samat asiat käyn läpi myös koulutuksen ohjaavien opettajien kanssa ja mietimme yhdessä ohjauksen toteutumista, sekä sen kehittämistä aina jakson alussa ja pääteeksi. Työssäoppimisjakson kannalta tärkein tehtäväni on huolehtia, että jokaisella toimijalla on olennainen tieto opiskelijan työssäoppimisen onnistumiseksi. Pyrin tekemään prosessista mahdollisimman sujuvan, jotta opiskelijat ja ohjaavat opettajat voivat keskittyä olennaiseen. Olen tukena kaikille osapuolille aina tarpeen tullen.”