Yhteisharjoittelua kehittämällä kohti laadukasta tiimityötä

Kirjoittanut: Tiina Kuutti, Sanni Kahila ja Nina Sajaniemi

Vuonna 2019 Itä-Suomen yliopistossa alkoi varhaiskasvatuksen koulutuksen harjoitteluiden ohjaamisen kehittämistyö. Tavoitteena oli kehittää ja tukea päiväkodeissa toimivien varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelunohjaustaitoja, jotta opiskelijoiden ammatti-identiteetti rakentuisi vahvalle pohjalle jo opiskeluaikana.  Kehittämistyöhön kuului myös varhaiskasvatustiimien työhyvinvointiin ja moniammatillisen tiimityön edistämiseen tähtäävän opintojakson suunnitteleminen ja toteuttaminen.  Hyvinvoiva ja itseohjautuva tiimi tarjoaa parhaan mahdollisen ympäristön tutustua tulevaan ammattiin ja harjoitella siinä tarvittavia taitoja.  Toimivan ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkivän tiimityön tiedetään olevan laadukkaan varhaiskasvatusympäristön välttämätön edellytys.

Hankkeen keskeinen tavoite oli perehdyttää opiskelijat moniammatilliseen tiimityöhön jo opintojen aikana. Eri koulutustaustaisten varhaiskasvatusalan opiskelijoihin ja koulutusten sisältöihin tutustuminen auttaa hahmottamaan ammattiryhmien eriytyvää osaamista jo opintojen aikana.  Tietämys eriytyvästä osaamisesta ja eri koulutusten tuottamasta asiantuntijuudesta auttaa rakentamaan arvostusta ja keskinäistä kunnioitusta kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia kohtaan. Hankkeessa kehitettiin yhteisharjoittelumalli, jossa eri koulutuksista tulevat opiskelijat harjoittelevat samassa päiväkodissa samaan aikaan. Yhteisharjoittelun aikana opiskelijoita ohjataan tietoisesti yhteistyöhön harjoittelun aikana. Yhteisharjoittelun aikana opiskelijat kokoontuvat yhdessä suunnittelemaan yhteistä toimintaa, osallistuvat kahteen työyhteisötaitoja vahvistavaan Topaasia-pelisessioon ja keskustelemaan kokemuksistaan.

Topaasia-peli on työyhteisöjen kehittämisen työvälineeksi suunniteltu peli, jossa työyhteisön jäsenet reflektoivat yhteistä työtä useasta tiimityön kannalta tärkeästä näkökulmista. Yhteisharjoittelussa Topaasia-pelillä on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin ensimmäinen yhdessä ohjaajien kanssa pelattu peli on erinomainen tilaisuus saada tietoa päiväkodin toimintakulttuurista ja siellä työskentelevän henkilöstön näkemyksistä ja kokemuksista. Työyhteisön toimintakulttuuriin liittyvä keskustelu on auttanut opiskelijoita hahmottamaan harjoittelupäiväkodin toimintaa ja tukenut työyhteisöön liittymistä. Myös ohjaajat ovat kokeneet tämän pelin antoisaksi työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi pelin myötä ohjaajat ovat saaneet opiskelijoilta suoraa palautetta siitä, millaisena työyhteisö näyttäytyy opiskelijan silmin ja millainen harjoittelupaikka heidän päiväkotinsa on.

“Siinä saatiin hyviä keskusteluja aikaseks ja herätti niinku ajatuksia tästä työyhteisöstä ja muutenki. Mun mielest se oli toimiva ja sitä vois kyllä jatkaa näissä harjotteluissa. […] Nii, tää topaasiapeli toimis varmaan meijän työyhteisössäki, joku talon palaveriki mietippä, jos otettais tommonen topaasiapeli.”

Toisessa pelissä opiskelijat ovat olleet ilman ohjaajia ja he ovat saaneet keskustella pelin avulla päivän polttavista puheenaiheista. Tämä opiskelijoiden keskinäinen peli on ollut oiva tilaisuus omien kokemusten ja ajatusten jakamiseen vertaisten kanssa.

”Mun mielestä se oli todella positiivinen yllätys, mä aluks vähän jännitin sitä et mitähän tästä tulee, mutta tuota erityisesti missä oltiin pelkästään myö opiskelijat, niin se oli semmonen että siinä pääs niiku enemmän omia ajatuksiaan sanomaan ja tuomaan esille, että siinä ekassa pelissä se oli sitä että enemmänki seuras ja kuunteli sitä niitten ohjaajien näkemyksiä asioihin.”

”Pelkästään positiivinen juttu mun mielestä”

Yhteisharjoittelumallia on toteutettu kolme kertaa. Jokaisen kerran loppukeskustelussa sekä opiskelijat että ohjaajat ovat korostaneet samaa asiaa: yhteistyötä pitäisi olla vielä enemmän. Eri koulutuksissa opiskelevien yhteisille kohtaamisille on todellakin tarvetta! Tulevan kesän ja syksyn aikana on tarkoitus yhdistää ja analysoida kolmesta kokeilusta kertyneet kokoemuset.  Tavoitteena on aloittaa yhteisharjoittelun valtakunnallisen mallin kehittäminen.  Paikallisena tavoitteena Pohjois-Karjalassa on vakiinnuttaa yhteisharjoittelu Lippulaivapäiväkodeissa osaksi päiväkodin pysyvää harjoittelunohjaustoimintaa. Tällöin ohjaajina toimivat voivat myös paremmin räätälöidä yhteisharjoittelua heidän taloonsa sopivaksi ja päiväkodin toimintakulttuuria palvelevaksi.