Inequality in Finland

 

Eriarvoisuus Suomessa

Suomessa taloudellinen eriarvoisuus väheni 1990-luvun alun lamaan saakka. Laman jälkeisen voimakkaan talouskasvun aikana taloudellinen eriarvoisuus alkoi kuitenkin kasvaa, ja se on pysynyt pohjoismaisittain korkealla tasolla myös 2000-luvulla. Varallisuuserojen kasvu on 2000-luvulla jatkunut. Myös tuloilla mitattu köyhyys lisääntyi 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun, jonka jälkeen sen kehitys on ollut suhteellisen tasaista.

Kasvaneella taloudellisella eriarvoisuudella on kiistanalaiset seuraukset. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa kansainvälisesti vertaillen suuret, ja ne kasvavat edelleen. Perhetausta vaikuttaa esimerkiksi ihmisen köyhyysriskiin ja koulutustasoon.

Toisaalta koettu hyvinvointi on Suomessa jatkuvasti parantunut. Lisäksi suomalaisten luottamus toisiinsa ja yhteiskunnallisiin instituutioihin on vahvaa. Suomi on edelleen varsin avoin yhteiskunta, jossa sosiaalinen liikkuvuus on suurta. Suomalainen yhteiskuntapolitiikka on toistaiseksi onnistunut verraten hyvin mahdollistamaan sen, että ihmiset voivat halujensa ja kykyjensä mukaan kouluttautua ja päätyä eri ammatteihin perhetaustasta riippumatta.

TITA tuottaa tietoa ja suosituksia

Eriarvoisuus niukkuuden aikana -tutkimushanke (Tackling Inequalities in Time of Austerity, TITA) tutkii laaja-alaisesti Suomen eriarvoisuutta. Hanke tarkastelee taloudellista ja sosiaalista sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta. Se selvittää eriarvoisuutta laukaisevia tekijöitä sekä eriarvoisuuden seurauksia ja sen eri muotojen välisiä yhteyksiä.
Lisäksi TITA tutkii, miten yhteiskuntapoliittiset päätökset voivat estää eriarvoisuuden kasvua. Se arvioi tehtyjä ja suunniteltuja uudistuksia ja kehittää vaihtoehtoisia sosiaaliturvan malleja. TITA tuottaa poliittisen päätöksenteon tueksi suosituksia, joilla voidaan vähentää eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Inequality in Finland

In Finland, financial inequalities decreased until the recession of the early 1990s. However, during rapid economic growth after the recession, financial inequality began to rise again and has remained relatively high in the 2000s. Wealth inequality has risen during the 2000s, and there has also been an increase in income poverty from the mid-1990s to the early 2000s.

Increased financial inequality has controversial consequences. Differences in health between population groups are remarkable and, for example, poverty risk and educational level are affected by family background. On the other hand, subjective well-being has improved and social trust has remained strong. Finland is still an open society with high social mobility.

TITA provides knowledge and puts forward policy recommendations

The research project Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) offers a novel and comprehensive analysis of inequality. It explores long-term trends in financial inequalities, inequalities in health and well-being as well as inequalities of opportunity over the life course and how they link to the moral and political climate. Thus, it analyses multiple forms of inequality (such as income, wealth, consumption, education, family dynamics, health, mortality, trust and deprivation) and their interrelatedness.

TITA also provides tools for policy-learning and ensures feasible policy recommendations for reducing social inequalities for decades to come.