Työskentelytaitovirkkeet

Ajattelua tukevat työskentelytaidot – Seinälauseet arvioinnin apuna

Työskentelytaitovirkkeet pohjautuvat valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on ohjata ja tukea työskenltelyn kehittymistä annetun palautteen ja itsearvioinnin avulla. OPS:n mukaan oppimisen arviointiin sisältyvät työskentelytaitojen tavoitteet, jotka kuvataan kolmena pääluokkana, joita arvioidaan. Nämä kolme työskentelytaitojen pääluokkaa ovat opettajan ohjauksessa työskentely, muiden kanssa työskentely ja itsenäinen työskentely. Työskentelytaidot ovat osa kaikkien oppiaineiden arviointia. Oppiaineiden osaamisen ja työskentelytaitojen arvioinnin taustalta löytyy myös Bloomin taksonomia. Ajattelutaidot on nostettu opetussuunnitelmassa yhdeksi laaja-alaisen osaamisen taidoksi, jota toteutetaan yli oppiainerajojen.

Työskentelytaitovirkkeet –välineeseen on koottu erityisesti ajattelutaitojen harjoitteluun olennaisesti liittyviä työskentelytaitoja, jotta taidot saataisiin konkreettisesti näkyviin koulun arjessa. Työskentelytaitovirkkeet pohjautuvat kansainvälisiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen ajattelutaidoista sekä Rauman normaalikoulun ja Lahden kaupungin opetussuunnitelmien työskentelytaitojen jaotteluun.

 

Työskentelytaitovirkkeiden käyttö välineenä

Ajattelutaitoja tukevat työskentelytaidot tuodaan luokkaan näkyviin visuaalisina virkkeinä. Työskentelytaidot on pilkottu konkreettisiksi työskentelytaitovirkkeiksi, joita voidaan ottaa helposti yhteisen tarkastelun kohteeksi. Ne kuvaavat taitoja tekemisen kautta. Väline on jaoteltu sinisiin ja mustiin virkkeisiin. Siniset virkkeet kertovat yhdessä työskentelyn taidoista ja mustat virkkeet kertovat itsenäisen työskentelyn taidoista. Tämä väline auttaa opettajaa ja oppilasta kiinnittämään huomiota ja arvioimaan työskentelytaitojen osa-alueita konkreettisen tekemisen kautta.

 

Opettajajohtoisesti

Opettaja voi valita omalle ryhmälleen ajankohtaiset työskentelytaidot aktiivisen harjoittelun kohteeksi ja asettaa ne selkeästi näkyviin luokkatilassa. Työskentelytaidoista voidaan keskustella yhdessä ja tuoda esiin esimerkkejä tilanteista, joissa ne toteutuvat. Kun harjoiteltaviksi valitut työskentelytaidot ovat visuaalisesti virkkeinä esillä luokassa, niihin muistetaan kiinnittää huomio työskentelyn lomassakin.

Työskentelytaitovirkkeitä voidaan nimetä ja tuoda erikseen näkyville yksittäisten tuntien tavoitteiksi tai oppimisjakson tavoitteiksi. Niiden toteutumista voidaan arvioida yhdessä tuntien päätteeksi. Koko luokka voi keskustella yhdessä siitä, mitä valituista työskentelytaidoista he mielestään harjoittelivat tunnilla. Lisäksi on tärkeää keskustella, miten ja missä tilanteissa näitä taitoja käytettiin. Välineen avulla oppilaat oppivat käsitteitä, joiden avulla voi kuvata oppimaan oppimista. Kun oppii keskustelemaan omasta oppimisestaan, saa välineitä kehittyä myös oman oppimisensa itsearviointitaidoissa.

Virkkeille voi löytää monta muutakin käyttötapaa. Esimerkiksi tunnin lopussa oppilaat voivat käydä merkitsemässä viivan sellaisen työskentelytaidon perään, jota ovat tunnilla eniten harjoitelleet tai jossa kokevat parhaiten onnistuneensa. Tämä tapa visualisoi opettajalle ja luokalle, miten onnistuttiin. Tällä tavalla saadaan palautetta yhteisesti koko luokalle.

Pienryhmälähtöisesti

Yhdessä työskentelyn taitojen harjoitteleminen voidaan aloittaa tarkastelemalla koko luokan kanssa sinisiä virkkeitä (yhdessä työskentelyn taidot). Virkkeistä valitaan ne yhdessä työskentelyn taidot, jotka ovat luokalle ajankohtaisia. Näistä voidaan valita tavoitteita pienryhmien työskentelylle. Näiden pohjalta pienryhmä valitsee omia tavoitteita seuraavaa ryhmätyöskentelyä varten. Arvioimalla valitun tavoitteen kehittymistä ryhmä voi tulla tietoiseksi omassa pienryhmässä jo onnistuvista taidoista ja kehittämisen kohteista.

Myös opettaja voi havainnoida yksittäisten pienryhmien toimintaa tavoitevirkkeiden pohjalta ja kirjata onnistumiset ryhmälle näkyviin. Kun ryhmä dokumentoi oman arviointinsa ja saamansa palautteen, se voi jatkaa taidon harjoittelua seuraavassa pienryhmätehtävässä. Dokumentoinnin apuna voi käyttää pilvikaaviota.

 

 

Oppilaslähtöisesti

Oppilas voi nimetä työskentelytaidoista itselle omia tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista. Näiden tavoitteiden kirjaamisen ja seuraamisen pohjana käytetään itsearviointipilvi-pohjia. Pilviä sisältäviin kaavakkeisiin nimetään useampia jakson aikana harjoiteltavia työskentelytaitoja, joiden toteutumista seurataan merkitsemällä taitopilveen päivämäärä, rasti, tarra tai jokin muu merkki.  Oppilas seuraa näin konkreettisesti omaa työskentelyään tunneilla; onko hän toiminut työskentelytaidon mukaan ja kuinka usein niin on tapahtunut.

Materiaalit

In English