Mikä on DYNAMO?

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO (4.5.2020–31.5.2022) on hanke, jota rahoitti Sitra Sivistys+ -projektin osahankkeena. Osa hankkeen rahoituksesta tuli Museoviraston Ratkaisuriihi-rahoituksesta hankenimellä Dynaaminen museo kestävyyden väylänä -Museon tulevaisuusperintöverstaan kehittäminen. 

Hanke on toiminut osana nykyistä globaalia murrosta, jonka osana syntyy myös museoiden tehtävien muutos kohti niiden kolmatta aaltoa. Se on sisältänyt käänteen aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän perinnön työhön ja kulttuurisen kestävyystransformaation vauhdittajaksi. Kyse on uudenlaisen sivistystyön tekemisestä Sitran Sivistys+ -hankkeen hengessä. Tällaisen tulevaisuusperintöajattelun taustalla on kulttuurisen kestävyyden tieteellinen kehittäminen (ks. esim. Siivonen 2018) sekä ajatus dynaamisesta museosta (ks. Koski, Karhunkorva & Paaskoski 2020).

Dynaaminen museo käyttää aineettoman kulttuuriperinnön (elävän perinnön) työskentelytapoja ja osallistavaa tulevaisuusverstastyöskentelyä, joita ei ole aiemmin työstetty yhteen. DYNAMO yhdisti ne tulevaisuusperintöverstaiksi, jotka kehitettiin dynaamisen museon yhdeksi palvelumuodoksi. Niiden avulla käynnistetään kulttuurin muutos kunkin hankkeen kumppanin erikoisalalla. Ensimmäisen vaiheen kehittämis- ja kokeilukontekstiksi valittiin metsä, mutta hankkeen tuloksia sovellettiin myös muissa konteksteissa (ks. kokeilukumppanit).