Mikä on DYNAMO?

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO (1.8.2020–31.3.2022) on hanke, jota rahoittaa Sitra Sivistys+ -projektin osahankkeena. Osa hankkeen rahoituksesta tulee Museoviraston Ratkaisuriihi-rahoituksesta hankenimellä Dynaaminen museo kestävyyden väylänä -Museon tulevaisuusperintöverstaan kehittäminen. 

Hanke toimii osana nykyistä globaalia murrosta, jonka osana syntyy myös museoiden tehtävien muutos kohti niiden kolmatta aaltoa. Se sisältää käänteen aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän perinnön työhön ja kulttuurisen kestävyystransformaation vauhdittajaksi. Kyse on uudenlaisen sivistystyön tekemisestä Sitran Sivistys+ -hankkeen hengessä. Tällaisen tulevaisuusperintöajattelun taustalla on kulttuurisen kestävyyden tieteellinen kehittäminen (ks. esim. Siivonen 2018) sekä ajatus dynaamisesta museosta (ks. Koski, Karhunkorva & Paaskoski 2020).

Dynaaminen museo käyttää aineettoman kulttuuriperinnön (elävän perinnön) työskentelytapoja ja osallistavaa tulevaisuusverstastyöskentelyä, joita ei ole aiemmin työstetty yhteen. DYNAMO yhdistää ne tulevaisuusperintöverstaiksi, jotka kehitetään dynaamisen museon yhdeksi palvelumuodoksi. Niiden avulla käynnistetään kulttuurin muutos kunkin hankkeen kumppanin erikoisalalla. Ensimmäisen vaiheen kehittämis- ja kokeilukontekstiksi on valittu metsä, mutta hankkeen tuloksia sovelletaan myös muissa konteksteissa (ks. kokeilukumppanit).