Ilmastokansalaiskeskustelu

Ilmastokansalaiskeskustelu

Mistä on kyse? 

Ilmastotoimet puntarissa -hankkeessa selvitetään, mitä kansalaiset ajattelevat Suomen ilmastopolitiikasta ja ilmastotavoitteista. Osana tutkimusta kutsuimme joukon kansalaisia osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita käsittelevään puntaroivaan kansalaiskeskusteluun. Kansalaiskeskustelu järjestettiin lokakuun lopussa etäyhteyden välityksellä. Lue lisää kansalaiskeskustelusta alla.

Tietoa ilmastokansalaiskeskustelusta

Mikä on puntaroiva kansalaiskeskustelu?

Puntaroiva kansalaiskeskustelu on yksi kansalaisosallistumisen muodoista. Se voi tutkimusten mukaan auttaa vastaamaan joihinkin poliittisen järjestelmän kohtaamiin haasteisiin, kuten polarisaatioon ja epäluottamukseen. Puntaroivalla kansalaiskeskustelulla pyritään saamaan mukaan myös ne ryhmät, joiden ääni ei kuulu perinteisten osallistumiskanavien kautta. Keskusteluun valitaan satunnaisotannalla edustava joukko kansalaisia, jotka keskustelevat pienryhmissä ennalta asetetusta aiheesta. Kansalaiskeskustelut tarjoavat punnittua tietoa ja näkökulmia päätöksentekoon ristiriitoja herättävissä kysymyksissä.

Puntaroivan kansalaiskeskustelun ominaispiirteitä ovat erilaisten näkemysten tasapuolinen arviointi ja yhdenvertaisen keskusteluilmapiirin turvaaminen. Osallistujat pohtivat ennen osallistumista saaneensa taustatiedon ja kuulemistilaisuuden alustuksien pohjalta käsiteltävää aihealuetta mahdollisimman monelta kantilta. Puntarointi tapahtuu pienryhmissä, joissa useimmiten on mukana moderaattori varmistamassa puheenvuorojen tasaisen jakautumisen ja kunnioittavan käytöksen.

Ketkä osallistuivat ilmastokansalaiskeskusteluun?

Kansalaiskeskusteluun kutsuttiin 10 000 satunnaisesti valittua suomalaista, joiden tiedot saatiin Digi- ja väestötietovirastosta. Jokaisella kutsun saaneella oli mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi keskusteluun täyttämällä kutsun yhteydessä saamansa verkkokyselyn. Vapaaehtoisten joukosta valittiin satunnaisesti 300 henkilöä, jotka pääsivät osallistumaan itse keskusteluun. Keskusteluihin ja tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista.

Missä ja milloin keskustelut järjestettiin?

Kansalaiskeskustelu käytiin pienryhmissä, jotka järjestettiin etänä Zoom-sovelluksen avulla lokakuussa 2023. Kukin osallistuja  osallistui keskusteluun yhtenä päivänä noin neljän tunnin ajan. Keskustelujen järjestämispäivät ilmoitettiin keskusteluun kutsutuille lähetetyssä kutsukirjeessä. Tarkka keskustelupäivä ja ajankohta ilmoitettiin osallistujille etukäteen.

Ennen keskustelua osallistujat saivat ohjeet ja opastusta Zoom-sovelluksen käyttöön. Keskustelut käytiin suomen kielellä.

Saako ilmastokansalaiskeskusteluun osallistumisesta korvauksen?

Tutkimukseen ja ilmastokansalaiskeskusteluun osallistumisesta maksettiin sadan euron korvaus, joka oli veronalaista tuloa.

Kuka ilmastokansalaiskeskustelun toteuttaa?

Ilmastokansalaiskeskustelun toteutuksesta vastasivat Ilmastotoimet puntarissa -hankkeen tutkijat Turun yliopistosta. Tutkimusryhmään voit tutustua Yhteystiedot-sivulla.

Lisäkysymyksiin kansalaiskeskustelusta vastaa:

Väitöskirjatutkija Katariina Kulha, kasuku@utu.fi

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tutkimuksen perustiedot

Tutkimuksen nimi: Kansalaiskeskustelu Suomen ilmastotavoitteista.

Tutkimus on osa tutkimushanketta FACTOR – Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä

Tutkimuksen kesto: 22.09.2023 – 31.12.2024

Tutkimuksen verkko-osoite: utu.fi/factor

1.Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Katariina Kulha

Osoite: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto

Sähköpostiosoite: kasuku@utu.fi

3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Nimi: Maija Setälä

Osoite: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto

Sähköpostiosoite: maiset@utu.fi

4.Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite: dpo@utu.fi

5.Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen toteuttavat tutkijat on lueteltu FACTOR-hankkeen verkkosivuilla Yhteystiedot-osiossa kohdassa Turun yliopisto osoitteessa https://sites.utu.fi/factor/yhteystiedot/. Tutkimusta varten kerättyjä henkilötietoja on oikeus käsitellä vain FACTOR-hankkeeseen osallistuvilla Turun yliopiston tutkijoilla sekä kohdassa 11 mainituilla, erikseen valtuutetuilla henkilötietojen käsittelijöillä.

6.Tutkimusrekisterin nimi

FACTOR-hankkeen tutkimusaineistot

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Digi- ja väestötietovirastosta saatuja ja vastaajan itsensä antamia henkilötietoja käytetään tutkimuskutsujen lähettämiseen, kansalaiskeskustelua koskeviin yhteydenottoihin sekä tutkimustyöhön. Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten asenteita ja näkemyksiä Suomen ilmastotavoitteista.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen.

Kansalaiskeskustelun osallistujapalkkion maksua varten kerättävien henkilötietojen käsittelyperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1c eli rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

9. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimuksessa kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutustaso ja työtilanne. Lisäksi tutkimusaineisto sisältää tietoja henkilön mielipiteistä ja asenteista, jotka ovat henkilötietoja niiltä osin, kuin henkilö on mahdollista tunnistaa yhdistelemällä näitä tietoja muihin tietoihin.

Lisäksi tutkimuksessa tallennetaan henkilön ääntä ja videokuvaa kansalaiskeskustelun nauhoituksen yhteydessä, mikäli osallistujat antavat suostumuksen nauhoitukseen. Tutkimusaineiston keruun yhteydessä voi tulla esiin myös muita henkilötietoja, kuten harrastus tai ammatti.

Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet.

Kansalaiskeskustelun osallistujapalkkion maksua varten kerättäviä henkilötietoja ovat henkilötunnus ja pankkitilin numero. Kyselytutkimuksen arvontaan liittyvän tulorekisteri-ilmoituksen tekemistä varten kerättävä tieto on henkilötunnus. Palkkion maksua tai tulorekisteri-ilmoitusta varten kerättäviä tietoja ei yhdistetä muuhun aineistoon.

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkimukseen kutsuttavan nimi, äidinkieli, kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja kotikunta on saatu Digi- ja väestötietovirastolta Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään sähköisillä lomakkeilla tai ne tallentuvat kansalaiskeskustelujen ja haastattelujen nauhoittamisen yhteydessä.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkimukseen kutsumista koskien Digi- ja väestötietovirastolta saatuja nimi- ja osoitetietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjien siihen valtuuttamat tahot (esimerkiksi painotalo) niiltä osin, kuin kutsujen postittamisen kannalta on välttämätöntä.

Sähköiset kyselyvastaukset kerätään Qualtrics-yhtiön kyselytyökalulla, johon tiedot kyselyn yhteydessä tallentuvat. Qualtrics ei osallistu tietojen analysointiin.

Kansalaiskeskustelun nauhoitukset, joihin ovat tallentuneet osallistujan ääni ja mahdollinen kasvokuva, voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tutkimustarkoituksiin tehtävää litterointia varten. Litteroinnilla tarkoitetaan puhemuotoisen aineiston purkamista tekstimuotoiseksi aineistoksi.

Kansalaiskeskustelun osallistujapalkkioiden maksamista tai arvonnan voittoja koskevan tulorekisteri-ilmoituksen tekemistä varten kerättyjä henkilötietoja (henkilötunnus, pankkitilin numero) sekä nimi- ja osoitetietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjäorganisaatioin palkanmaksusta vastaavat tahot niiltä osin kuin palkkion maksamisen kannalta on välttämätöntä.

Kaikilta edellä mainituilta tahoilta edellytetään henkilötietojen käsittelyssä ehdotonta luottamuksellisuutta, vastuullisuutta ja tietosuojaperiaatteiden noudattamista. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

12.Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

13. Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tutkimuksessa ei tuoteta henkilötietoja sisältävää manuaalista aineistoa. Sähköisesti saadut ja kerätyt tiedot säilytetään rekisterinpitäjän käyttämissä tallennuspalveluissa ja järjestelmissä, joiden käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Suorat tunnistetiedot eli henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä mahdollinen ääni- ja kuvatallenne erotetaan tutkimusaineistosta analyysivaiheessa.

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Yhteystiedot ja suorat tunnistetiedot, joita on käytetty tutkimukseen liittyviä yhteydenottoja varten, tuhotaan, kun yhteydenpito osallistujiin ei ole tutkimuksen toteuttamisen vuoksi enää tarpeellista, viimeistään tutkimuksen päättyessä. Tiedot, jotka on kerätty kansalaiskeskustelun osallistujapalkkion maksua varten, hävitetään, kun palkkioiden maksut on suoritettu.

Tutkimuksen kyselyaineistot arkistoidaan anonymisoituina Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa ne tulevat avoimesti muiden tutkijoiden saataville vuosi tutkimuksen päättymisen jälkeen.

Video- ja äänitallenteita säilytetään tutkimuksen rekisterinpitäjän käyttämissä tallennuspalveluissa tutkimushankkeen päättymiseen asti, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tallenteista tehdyt litteraatit anonymisoidaan, ja niitä säilytetään korkeintaan kymmenen vuoden ajan tutkimuksen rekisterinpitäjien käyttämissä sähköisissä tallennuspalveluissa. Litteraatteja ei julkaista.

16. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin:

–   Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.

–   Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.

–  Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

–    Jos tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdassa 1 (erityiset henkilötietoryhmät) ja artiklassa 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot) tarkoitettuja henkilötietoja, niin em. kohtien 1 – 3 noudattamisen lisäksi tulee tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojan vaikutustenarviointi ja toimittaa se tietosuojavaltuutetun toimistoon 30 päivää ennen tutkimuksen aloittamista.

 

Tietosuojailmoituksen päiväys: 14.12.2023