Turun yliopiston silakkaprojekti

Silakan lisääntymisbiologista tutkimusta 40 vuotta

Silakan lisääntymisbiologinen tutkimus Turun yliopistossa

Turun yliopiston silakkaprojektissa Saaristomerellä lisääntyvää silakkaa on tutkittu 1980-luvun alusta alkaen. Tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti silakan lisääntymistä koskevan tietämyksen lisääminen, sillä lisääntymisen onnistuminen on tärkein edellytys sille, että laji säilyy elinvoimaisena omassa elinympäristössään. Tästä syystä tutkimuksemme on keskittynyt erityisesti silakan lisääntymistä koskeviin kysymyksiin: missä ja milloin silakka lisääntyy, miten lisääntyminen onnistuu ja mitkä tekijät säätelevät silakan lisääntymismenestystä. Näihin kysymyksiin liittyvää tietoa on kerätty Saaristomeren kutualueilta 1980-luvun alusta lähtien.

Silakkaprojektin kerryttämä jo lähes 40-vuotinen tutkimusaineisto on Itämeren piirissä ainutlaatuinen – laajuudeltaan vastaavia tutkimusaineistoja ei lisääntymisvaiheisesta silakasta ole saatavilla muualta. Aikasarjat yhdessä muiden näytearkistojen kanssa auttavat meitä paitsi paremmin ymmärtämään jo tapahtuneita muutoksia myös arvioimaan silakkakantojen tilaa jos esimerkiksi meriveden suolapitoisuus jatkaa laskuaan yhdessä lämpötilan nousun kanssa.

Tutkimuksissamme selvitetään silakoiden perusominaisuuksien (mm. pituus, paino ja ikä) lisäksi myös kaloissa tapahtuvia fysiologisia muutoksia, erityisesti sitä miten eri ympäristömuuttujat sekä ravinnon määrä ja laatu vaikuttavat silakan energiavarastojen (rasvojen) määrään ja laatuun (rasvahappoihin) sekä hormonitoimintaan.

Tutkimusta ovat vuosien varrella tukeneet muun muassa:

 • Sakari Alhopuron säätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin säätiö
 • Suomen kulttuurirahasto
 • Turun yliopistosäätiö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä
 • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
 • Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö
 • Turun Suomalainen Yliopistoseura
 • Nauvon rotarykerho/Nagu rotaryklubb
 • Biologian laitos, Turun yliopisto
 • Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto

Katso myös:

Nämä sivut sisältävät tietoja käynnissä olevista projekteista sekä yleistietoa Saaristomerellä lisääntyvästä silakasta. Enemmän tietoa tutkimusryhmästä, tutkimuksesta ja julkaisuista löydät projektin englanninkieliseltä kotisivulta.

Tutkimusprojektit 2020-2023

Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä

Jodi on tärkeä hivenaine useille lajeille, joiden kasvuun, lisääntymiseen ja moniin muihin ominaisuuksiin se vaikuttaa joko suoraan tai säätelemällä kilpirauhashormoneiden (tyroksiinin T4 ja sen aktiivimuodon trijodityrosiinin T3) tuotantoa.

Kilpirauhashormoneilla on puolestaan tärkeä tehtävä mm. normaalin kasvun, kehityksen ja aineenvaihdunnan säätelyssä ja niiden puute voi johtaa mm. kasvun hidastumiseen. Jodipitoisuuksien vaihtelu ja merkitys Itämeren ekosysteemissä tunnetaan kuitenkin huonosti.

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa jodimäärien vaihtelua Itämeren ympäristössä ja lajistossa sekä tutkia miten esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttama meriveden makeutuminen on vaikuttanut jodin saatavuuteen. Jodin vaihtelua tutkitaan mm. mereltä kerättävien näytteiden ja kokeellisten tutkimusten avulla sekä Turun yliopiston pitkäaikaisia havaintoaineistoja ja näytearkistoja hyödyntäen.

Hankkeessa tutkitaan myös jodin merkitystä silakan kilpirauhastoiminnan kautta sekä sitä miten kilpirauhashormonitasoissa tapahtuvat vaihtelut ovat yhteydessä silakan  lisääntymisessä havaittuihin muutoksiin.

Tutkimus toteutetaan läheisessä yhteistyössä Ruuskanen Group (Suvi Ruuskanen, JY) ja AnttilaLab (Katja Anttila, TY)- ryhmien kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös  Ruokaviraston, Prof. Karin Limburgin (SUNY-ESF, New York), tutkija Patrick Polteen (Johann Heinrich von Thünen Instituutti, Rostock, Saksa) sekä Turun yliopiston geologian osaston ja teollisuusfysiikan laboratorion tutkijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä Pyhäjärvi-instituutin kanssa (Teija Kirkkala ja työryhmä), joka tutkii mm. jodin kulkeutumista Selkämeren ympäristössä Satakunnan rahaston (Suomen kulttuurirahasto) keväällä 2021 rahoittamassa kärkihankkeessa.

Hanketta on tukenut Sakari Alhopuron Säätiö (2020-23, PI & postdoc-tutkija Katja Mäkinen) ja Turun yliopistosäätiö (2020, K.Mäkinen).

Hankkeen tutkijat ja yhteyshenkilöt: Katja Mäkinen, Marjut Rajasilta

Silakan rasvapitoisuuden, rasvojen laadun ja lihasmassan ajallinen ja alueellinen vaihtelu Saaristomerellä

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoja Saaristomereltä pyydetyn silakan rasvapitoisuudesta, rasvojen laadusta ja muista kalan ominaisuuksista, joilla on merkitystä sekä kuluttajille että silakkaa jalostaville yrityksille ja niistä hyötyvät silakkaa kalastavat ja alostavat yritykset sekä kalastajat ja alkutuottajat. Koska osa näiden käyttämästä raaka-aineesta on peräisin Saaristomeren alueelta, tutkimuksessa selvitetään Saaristomereltä pyydetyn silakan laatuominaisuuksia eri vuodenaikoina (kutuaika vs. syönnös-/talvikausi) ja eri alueilla (tärkeimmät pyyntialueet).

Tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä kaikki Saaristomeren silakkaa kalastavat ja jalostavat yritykset, mutta myös sellaiset saariston ammattikalastajat ja alkutuottajat, jotka itse valmistavat silakasta erilaisia tuotteita suoramyyntiin.

Tuotteiden laadusta tiedottamalla voidaan parantaa kuluttajien tietämystä erityisesti Saaristomeren alueelta pyydetyn pienikokoisen silakan terveysvaikutuksista. Tutkimustulokset voivat lisätä myös arvostusta lisääntymisvaiheisen kalan käyttöön elintarvikkeiden jalostuksessa, mikä parantaisi keväisen rysäkalastuksen kannattavuutta Saaristomerellä.

Hanke alkoi vuonna 2020 ja se toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston bioteknologian laitoksen (Elintarvikekemia ja -kehitys, Dos. Jukka-Pekka Suomela) kanssa.

Tutkimus on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella, Saaristomeren kalatalousryhmän
kehyksestä (PI Jari Hänninen).

Hankeraportti:

Rajasilta, M., Hänninen, J., Karpela, T., Mäkinen, K., Ollennu-Chuasam, P., Sahlstén, J. & Suomela, J-P. 2022. Silakan rasvapitoisuuden ja rasvojen laadun ajallinen ja alueellinen vaihtelu Saaristomerellä. Tutkimusraportti Hankeno: 93977. [Temporal and regional variation of the Baltic herring fat content and quality in the Archipelago Sea]. Final research report no 93977]. SEILI Archipelago Research Institute Publications 9. 26 s. + 8 liit. [in Finnish with Swedish and English abstracts]. ISSN 1456-4548. Turun yliopisto. Pdf-julkaisu. 10.13140/RG.2.2.34332.77449/1.

Yhteishenkilöt: Marjut Rajasilta, Katja Mäkinen

Rysäkalastuksen tekniikka ja ammatillinen tietotaito silakan tutkimuksen käyttöön

Hankkeen tarkoituksena on  varmistaa silakkatutkimuksen pitkäaikaisseurannan jatkuminen ja välittää silakan rysäkalastuksen tekniikkaa ja osaamista ammattikalastajilta Livian ammattioppilaitoksen opiskelijoille.

Hanketta on tukenut Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) (PI Jari Hänninen). Hanke toteutetaan yhteistyössä Livian ammattioppilaitoksen kanssa.

Hankkeen julkaisut ja raportit:

Yhteyshenkilö: Jari Hänninen, Johannes Sahlsten

Väkäkärsämatojen yleisyys Saaristomerellä kalastettavassa silakassa ja merimetsoissa

Tutkimuksessa kartoitetaan loismatojen (Corynosoma semerme ja C. strumosum) yleisyyttä Saaristomerellä kalastettavassa silakkakannassa sekä selvitetään toimiiko merimetso loisten isäntälajina harmaahylkeen ohella.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen molekyyliekologian tutkimusryhmän kanssa.

Hanketta on tukenut Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä (PI Jari Hänninen).

Hankkeen julkaisut ja raportit:

Yhteyshenkilö: Jari Hänninen, Johannes Sahlsten