Silakkatutkimusta yli 35 vuotta

Silakkatutkimus Saaristomeren tutkimuslaitoksella

Silakka on Itämeren ekosysteemin valtalajeja ja myös taloudellisesti tärkeimpiä kalalajejamme. Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksella on tutkittu lounaisessa saaristossa lisääntyvää silakkaa 1980-luvun alusta alkaen. Tutkimuksen tavoitteena on silakan biologiaa koskevan tietämyksen lisääminen, sillä Itämeren tilan muuttuessa tarvitaan monipuolista tietoa lajin ominaisuuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, jotta kalakannan tilan kehitystä voidaan ennustaa ja selittää siinä tapahtuvia muutoksia. Tutkimusaineisto on Itämeren piirissä ainutlaatuinen, vastaavia, pitkän aikajakson kuluessa koottuja tutkimusaineistoja ei lisääntymisvaiheisesta silakasta ole saatavilla muualta.

Lisääntymisen onnistuminen on tärkein edellytys sille, että laji säilyy elinvoimaisena omassa elinympäristössään. Tästä syystä silakkaprojekti keskittyi alkuvaiheessaan silakan lisääntymistä koskeviin kysymyksiin: missä ja milloin silakka lisääntyy, miten lisääntyminen onnistuu ja mitkä tekijät säätelevät lajin lisääntymismenestystä. Lisääntymisalueita koskevan tutkimuksen ohella on seurattu silakkapopulaation ominaisuuksia Itämeren tilan muuttuessa.

Viime vuosina tutkimus on suuntautunut ilmaston muutokseen ja sen seurauksiin Itämeressä. Tutkimuksessa selvitetään mm. eläinplanktonissa ja silakkakannassa tapahtuvia muutoksia, silakan ravinnonkäyttöä sekä ravinnon vaikutuksia kalan rasvoihin, joista etenkin omega-3-rasvahapot ovat ihmisen terveydelle välttämättömiä. Tutkimusaineiston ytimen muodostavat yli 35 vuoden aikana kerätyt aikasarjat, joiden avulla on mahdollista tehdä ennusteita silakkakannan ja koko ekosysteeminkin muutoksista, jos esimerkiksi Itämeren suolapitoisuus alenee sateisuuden kasvun seurauksena.

Katso myös:

>>Silakkaprojekti mediassa

>>Viimeisin julkaisumme

Lisätietoa silakkaprojektin historiasta Saaristomeren tutkimuslaitoksen 50-vuotisjuhlajulkaisussa (2014; s. 81-101).

Lisätietoja tutkimusryhmästä, tutkimuksesta ja julkaisuista projektin englanninkielisellä kotisivulla.

Tutkimusprojektit 2020-2021

Silakan rasvapitoisuuden, rasvojen laadun ja lihasmassan ajallinen ja alueellinen vaihtelu Saaristomerellä

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoja Saaristomereltä pyydetyn silakan rasvapitoisuudesta, rasvojen laadusta ja muista kalan ominaisuuksista, joilla on merkitystä sekä kuluttajille että silakkaa jalostaville yrityksille ja niistä hyötyvät silakkaa kalastavat ja alostavat yritykset sekä kalastajat ja alkutuottajat. Koska osa näiden käyttämästä raaka-aineesta on peräisin Saaristomeren alueelta, tutkimuksessa selvitetään Saaristomereltä pyydetyn silakan laatuominaisuuksia eri vuodenaikoina (kutuaika vs. syönnös-/talvikausi) ja eri alueilla (tärkeimmät pyyntialueet).

Tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä kaikki Saaristomeren silakkaa kalastavat ja jalostavat yritykset mutta myös sellaiset saariston ammattikalastajat ja alkutuottajat, jotka itse valmistavat silakasta erilaisia tuotteita suoramyyntiin. Tuotteiden laadusta tiedottamalla voidaan parantaa kuluttajien tietämystä erityisesti Saaristomeren alueelta pyydetyn pienikokoisen silakan terveysvaikutuksista. Tutkimustulokset voivat lisätä myös arvostusta lisääntymisvaiheisen kalan käyttöön elintarvikkeiden jalostuksessa, mikä parantaisi keväisen rysäkalastuksen kannattavuutta Saaristomerellä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston biokemian laitoksen kanssa. Hanketta on tukenut Saaristomeren kalatalousryhmä.

Rysäkalastuksen tekniikka ja ammatillinen tietotaito silakan tutkimuksen käyttöön

Hankkeen tarkoituksena on välittää silakan rysäkalastuksen tekniikkaa ja osaamista ammattikalastajilta Livian ammattioppilaitoksen opiskelijoille sekä varmistaa silakkatutkimuksen pitkäaikaisseurannan jatkuminen. Hanke on osa tutkimuslaitoksen silakkaprojektia ja se toteutetaan yhteistyössä Livian ammattioppilaitoksen kanssa.

Hanketta on tukenut Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä

Hankkeen tavoitteena on jodin sekä kilpirauhashormonien merkitystä niin ajallisista (pitkäaikaiset ja vuodenaikaiset muutokset) kuin alueellisista (Itämeren altaan eri osissa) näkökulmista. Näitä tutkitaan kenttämittausten ja kokeellisten tutkimusten avulla, sekä 1970-luvulta lähtien kerättyjä pitkäaikaisia havaintoaineistoja hyväksikäyttäen. Tavoitteenamme on myös testata ja kehittää menetelmiä, joilla jodi- ja kilpirauhashormonien pitoisuuksia voidaan mitata Itämeren ympäristöstä ja eliöistä.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston biologian laitoksen ja maantieteen ja geologian laitoksen kanssa. Hanketta on tukenut Sakari Alhopuron Säätiö.

Väkäkärsämatojen yleisyys Saaristomerellä kalastettavassa silakassa ja merimetsoissa

Tutkimuksessa kartoitetaan loismatojen (Corynosoma semerme ja C. strumosum) yleisyyttä Saaristomerellä kalastettavassa silakkakannassa sekä selvitetään toimiiko merimetso loisten isäntälajina harmaahylkeen ohella.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen molekyyliekologian tutkimusryhmän kanssa. Hanketta on tukenut Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä.