Processed with Darkroom

Projektet MultiFluency studerar talflytet hos flerspråkiga personer

Pauliina Peltonen, Saara Naapila och Pekka Lintunen

I augusti 2020 började ett projekt i läroämnet engelska vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. Projektet heter ”Fluency across Multilingual Speakers” (MultiFluency) och det finansieras av Svenska kulturfonden. I projektet jämförs flerspråkiga universitetsstuderandes tal på olika språk: svenska, finska och engelska.

Studerandenas tal analyseras i synnerhet från talflytets perspektiv. Talets flyt behandlas alltså som en del av mer omfattande muntliga språkkunskaper. Flytet analyseras i projektet genom att mäta språkliga drag som talhastighet och pauser i talprov. Talets flyt är också ett centralt bedömningskriterium på muntliga språkkunskaper, och därför kan projektets forskningsresultat utnyttjas i utvecklingen av talflytets bedömning.

Nya perspektiv på talflytet

I projektet MultiFluency behandlas talflyt ur ett flerspråkigt perspektiv: projektets deltagare pratar svenska, finska eller båda som modersmål, och målspråken är finska, svenska och engelska. I tidigare forskning i talflyt har utgångspunkten sällan varit flerspråkiga inlärares talprov på olika språk; det har varit mer typiskt att jämföra talflytet i ett målspråk med talflytet hos modersmålstalare. I projektet står särskilt flytet i tal på svenska i centrum; trots att talflyt i engelskan hos modersmålstalare och inlärare har forskats mycket, har flytet i tal på svenska knappast studerats. Projektet presenterar alltså ny information särskilt om flytet i talad svenska hos modersmålstalare och inlärare, samt om sambandet mellan språken hos flerspråkiga inlärare.

Talprov på olika språk studeras i synnerhet ur ett perspektiv på personligt talsätt. I projektet tillämpas en forskningsdesign som har blivit allt vanligare i forskning i talflyt: tal på främmande språket jämföras inte med en grupp modersmålstalare, utan med inlärarens eget tal på modersmålet. Genom att analysera talets detaljer får vi information om inflytandet som inlärarens personliga talsätt har på det främmande språket. Det kan också förekomma variation mellan modersmålstalare när det gäller till exempel talhastighet eller pauser, och dessa skillnader kan avspegla sig i andra språk som talaren pratar.

I projektet MultiFluency kan vi studera talsättets inflytande på ett mer omfattande sätt än i tidigare undersökningar och mellan flera språk. Genom de analyser som genomförs i projektet får vi alltså information om i hur hög grad språkliga drag som anknyter till talflytet reflekterar språkkunskaper eller personligt talsätt. Forskningsresultaten kan utnyttjas i utvecklingen av muntliga språkkunskapernas bedömning: i bedömningskriterier borde drag som reflekterar grad av språkkunskaper betonas.

Materialinsamling i coronatider

Talmaterial som har samlats i projektet håller på att förberedas för analys av talflyt. I talprov beskriver deltagare serier på olika språk. Analys av talflyt är baserad på detaljerade transkriptioner, som projektets forskningsbiträde Saara Naapila har bearbetat under hösten. I arbetsprocessen ingår att lyssna genom materialet och transkribera det, samt att granska transkriberingar som har gjorts av andra. Att bearbeta materialet ger insikt i hur finsk- och svenskspråkiga studeranden lyckas att uttrycka sig på de olika språken, samt hur studeranden med olika kunskapsnivåer i språken kompenserar för luckor i sina muntliga kunskaper.

Pandemin har för sin del också påverkat projektets genomförande, och material har spelats in i mån av möjlighet både på plats och på distans. Metoder som har utvecklats i projektet och som kombinerar olika sätt att samla in material kan tillämpas i kommande forskningsprojekten. Projektets första forskningsresultat kommer att rapporteras på våren 2021.

Läs mer om projektet på finska i tidningen Hiiskuttua: https://sites.utu.fi/hiiskuttua/monikielista-sujuvuutta/