Projektit

Tähän on koottuna Kieliä ikä kaikki –täydennyskoulutuksen aikana tehdyt projektit. Osallistujat  suunnittelivat ja toteuttivat lukuvuoden aikana omaan työhönsä liittyvän kehittämisprojektin. Projekteja syntyi yhteensä 13 ja voit tutustua niihin alla. Projektityöt on koottu ikävaiheittain alkaen varhaiskasvastuksesta edeten aina toisen asteen oppijoihin.

Kiekukirja varhaiskasvattajalle
Projektina on toteutettu varhaiskasvattajille käsikirja, johon tekijä on koonnut tietokokonaisuuksia esimerkiksi kielenkehityksen pääpiirteistä, monikieliseksi kasvamisesta, varhaiskasvatuksen keinoista kielen opettajana sekä vinkki- ja materiaalilinkkejä.

Lasten monikielisyyden tarkastelu
Kielen piirtäminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lasten monikielisyyttä ja esimerkiksi eri kieliin liittyviä tunteita ja käyttötarkoituksia. Kielen piirtämistä voi käyttää joustavasti osana opetusta ja eri kieliin tutustumista.

Toiminnallista englantia 1-2 -luokille
Projektityön tavoitteena oli oppilaiden suullisen kielitaidon vahvistaminen, opitun kertaaminen ja
sosiaalisten tilanteiden rauhoittaminen tutustumalla toisiinsa yhdessä tekemällä. 

ROK kieltenopetustapahtumat
Projektissa on haluttu laatia koululle toiminnallisen kieltenopetuksen vuosikello. Tavoitteenani oli ideoida, suunnitella, valmistella ja toteuttaa 0.-6.-luokkalaisten kanssa englannin kieleen liittyviä toiminnallisia ja luokkarajat ylittäviä koko koulun tapahtumia. Tapahtumat on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi koulun toimintasuunnitelmaa.

Monipuolinen arviointi kielten opetuksessa
Projektissa tavoitteena on ollut ideoida välineitä alakoulun kielten opettajille monipuolisen arvioinnin tueksi. Tekijä on luonut nettisivuston muotoon tehdyn materiaalipankin opettajien käyttöön. Sivustolta löytyy valmiita oppimistehtäviä, materiaalia ja vinkkejä
kuhunkin oppimistehtävään liittyvien sanojen ja rakenteiden harjoitteluun, kuten hänen koostamiaan opiskelumonisteita tai pelillistä harjoittelumateriaalia.

Kohti digiloikkaa
Projektin tavoitteena on ollut oppilaiden ja opettajan digitaitojen kohentaminen sekä Chromebookien hyödyntäminen opetuksessa. Projekti on toteutettu viides- ja kuudesluokkalaisilla ja digiloikkaan on kuulunut isona osana eTwinning-projekti italialaisen koulun kanssa.

Kielitietoisuuden lisääminen
P
rojektissa on ollut tavoitteena kielitietoisuuden hengessä lisätä monikielisyyden näkymistä ja arvostusta luokassani ja oppitunneillani. Projektia on toteutettu yhden kokonaisen lukuvuoden ajan S2-oppilaiden kanssa vuosiluokilla 3.−6.

Jaksotuksen aiheuttamien haasteiden selättäminen
Projektin lähtökohtana on ollut jaksotuksen aiheuttamat haasteet, joita etenkin valinnaiskielet kohtaavat kuten kurssien sijoittumien liian erillisiin jaksoihin. Tavoitteena on ollut tukea opittujen tietoja ja taitoja sekä ylläpitää mielenkiintoa kieleen.

Finding a Needle in the Haystack
Projektin tavoitteena on draama- ja kertomuspedagogiikan keinoin tutustuttaa oppilaat
englanninkieliseen käsityösanastoon.

Ajatuksia kieliprofiilista ja kielenoppimiskertomuksesta
Projektissa on pohdittu 
kysymyksiä liittyen kielenoppimiskertomukseen ja kieliprofiiliin. Opettajille on laadittu Google Forms -kysely. Lisäksi aihetta on pohdittu henkilökohtaisella tasolla aihetta ja oppilaiden ja opiskelijoiden kasvua kielenoppijoina ja -käyttäjinä on seurattu mm. siten, että  yläkoulun A-ranskan oppilaat kielenoppimiskertomuksia ja lukion puolella itsearviointia
 on monipuolistettu.

Ravintolan menu, ruokien kuvaileminen ja kysymysten ennakointi
Projektissa on ollut tavoitteena kannustaa tarjoilijaopiskelijoita harjaantumaan englanninkielisten palvelufraasien käytössä tositilanteissa alusta alkaen. Opetusryhmänä oli e
nsimmäisen vuoden tarjoilijaopiskelijoita ja tarkoituksena on ollut yhdistää opetusravintolan jakso englanninkielisten palvelutilanteiden käytännön harjoitteluun.

Sanastoklinikka
Sanastoklinikka on sanaston opiskelun työkalu, jota voidaan käyttää opettajajohtoisesti ryhmän kanssa, itsenäisessä työskentelyssä tai työparin kanssa opiskellessa. Kohderyhmä ovat lukioikäiset opiskelijat, jotka hallitsevat digitaaliset työkalut ja kielen peruskäsitteet, mutta kokevat
sanaston opiskelemisen hankalana.

Opiskelijan ruotsin kielen opiskelun avuksi, pohdintapohja iltalukion kurssille
P
rojektin tavoitteeni oli saada koottua yhdelle ”paperille” (dialle) kaavio tai kuvio asioista, joiden avulla voisi muistuttaa erityisesti iltalukiossa vaadittavasta itsenäisestä, aktiivisesta opiskeluotteesta,
havahduttaa opiskelija miettimään hänen käyttämiään tehokkaita opiskelumenetelmiä tai
löytämään uusia menetelmiä sekä saada opiskelija ylipäänsä pohtimaan, millainen (ruotsin) kielen
oppija hän on ja millä tavalla hän oppii parhaiten ja kuinka hän kenties voi vielä kehittää
opiskeluaan.