Laatukoulutus

Koulutuksen tavoitteena on sekä oppia tuntemaan laadunhallinnan periaatteet ja menetelmät että lisätä ymmärrystä terveydenhuollon laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden mittaamisesta.

Laatukoulutus on mahdollista suorittaa 1–2 vuoden aikana. Koulutettava laatii itselleen työ- ja elämäntilanteeseensa sopivan etenemistavan. Koulutusohjelma muodostuu teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista ja ohjatusta projektityöstä ja se toteutetaan osana Turun yliopiston Medimerc-johtamiskoulutusta.

Koulutuksen aloittaminen ja HOPS

Laatukoulutusta suorittavan tulee rekisteröityä koulutukseen lomakkeella Laatukoulutukseen rekisteröityminen.

Koulutettavan tulee sopia itselleen esimiesasemassa tai vastaavassa toimessa oleva henkilö, joka toimii hänen henkilökohtaisena ohjaajanaan/mentorinaan. Mentori vastaa koulutusedellytysten toteutumisesta koulutuspaikassa ja koulutettavan oppimisen ja osaamisen arvioinnista.

Laatukoulutuksen 10 ja 15 opintopisteen laajuisiin opintoihin koulutettava laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ennen koulutuksen aloittamista ja toimittaa HOPSin rekisteröitymislomakkeen liitteenä.

HOPS on kouluttautujan itselleen laatima suunnitelma laatukoulutuksen suorittamisesta ja tavoitteista. Sen tarkoitus on aktivoida kouluttautuja pohtimaan lähtökohtiaan ja opintojensa päämäärää. Opintosuunnitelmasta on hyvä keskustella oman mentorin kanssa ja hyväksyttää se hänellä. HOPS on esseemuotoinen 1-2 sivun mittainen kirjoitelma, johon tulee kuvata nykyosaaminen, asettaa henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja pohtia keinoja niiden saavuttamiseksi.

NYKYOSAAMINEN JA TAUSTA
Kuvaa taustaasi pohtien työtehtäviesi vaikutusta omaan laatuosaamiseesi. Nykytilanteen analysointi voi sisältää omien vahvuuksiesi ja kehittymiskohteidesi pohdintaa tai laatuun liittyviä havaintoja omasta työympäristöstäsi. Halutessasi voit käyttää apuna esim. SWOT-analyysiä (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats).

OPPIMISTAVOITTEET
Laadi laatuopinnoille omat henkilökohtaiset tavoitteesi, joihin vaikuttaa nykyosaamisesi ohella se, miten aiot osaamistasi tulevaisuudessa käyttää. Kirjaa myös mahdolliset työnantajasi asettamat tavoitteet HOPSiin.

KEINOT
Pohdi, millaisia keinoja tarvitset tavoitteisiin pääsemiseksi, kuten kehittämis-, tutkimus- tai arviointihankkeisiin osallistuminen, kurssit ja muu koulutus, kirjat ja lehdet. Osa tavoitteista edellyttää käytännön työskentelyä, osaan kurssit ja itseopiskelu sopivat paremmin. Kerro, miten teoreettiset kurssimuotoiset opinnot tukevat suunniteltua projektityötä.

1. Teoreettiset opinnot 10 op
Valitse kurssitarjonnastamme laatukoulutukseen soveltuviksi merkittyjä kursseja.

2. Laatuprojekti 5 op
Kuvaa projektityön aihe ja suunnitelma aikatauluineen. 1 op vastaa 27 tuntia työtä.

Koulutuksen rakenne

10 op laajuiseen koulutukseen kouluttautuja valitsee kurssitarjonnastamme laatukoulutukseen soveltuviksi merkittyjä teoreettisia kursseja. Medimerc -kurssit ovat pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia. Kurssiin sisältyvät luennot ja ennakko- tai lopputehtävät, joissa sovelletaan kurssilla opittua asiaa omaan työyhteisöön.

Laajempaan, 15 op koulutukseen kuuluu edellä mainittujen, kurssimuotoisten opintojen lisäksi 5 op laajuinen, omassa työyhteisössä toteutettava laatuaiheinen kehittämisprojekti ja sen raportointi. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia koulutettavan työtä, johon sisältyy sekä aineiston ja kirjallisuuden hakeminen ja läpikäynti että projektin laatiminen ja projektiraportin kirjoittaminen.

Monipuolinen kurssitarjonta ja projektiaiheen valinnanvapaus sallivat jokaiselle osallistujalle sopivan aikataulun laatimisen. Tavoitteena on, että koulutus suoritetaan noin 1½ vuoden aikana. Perustellusti koulutuksen suoritusaikaa voidaan pidentää korkeintaan kahteen vuoteen.

KURSSITARJONTA
Laatukoulutuksen kurssit ovat osa kurssitarjontaamme. Kurssitarjonnan ydin muodostuu vuoden tai kahden vuoden välein tarjottavista kahden opintopisteen laajuisista kursseista. Kurssit ovat itsenäisiä eikä niiden suoritusjärjestyksellä ole merkitystä.

Medimerc-kurssitarjonnasta on laadittu alustava runko kahdelle lukuvuodelle: kurssitarjonnan kahden vuoden runko. Laatukoulutukseen soveltuvat kurssit on erikseen merkitty kurssiohjelmaan.

Koulutuksen kustannukset

Turun yliopistossa suoritettavasta 10 tai 15 opintopisteen laajuisesta koulutuksesta peritään 500 euron rekisteröitymismaksu (+alv 24%), joka laskutetaan rekisteröitymisen jälkeen. Tällä maksulla katetaan mm. koulutuksen organisoinnista ja hallinnoinnista koituneita kustannuksia, opintosuoritusten rekisterien ylläpitoon sekä projektityöskentelyn tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyviä menoja.

Rekisteröitymismaksun lisäksi pätevyyttä suorittava huolehtii teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen kurssimaksuista. Medimerc -johtamiskoulutuksen yksi kurssi maksaa  300 euroa (+alv 24%).

Arviointi ja valmistuminen

Kurssit suoritettuaan kouluttautuja laatii lyhyen palautteen koulutuksesta ja arvioi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa toteutumista.

Laajemmassa, 15 opintopisteen koulutuksessa henkilökohtainen mentori arvioi ja hyväksyy lisäksi kouluttautujan projektityöskentelyn laajuuden opintopisteinä ja laatii tästä vapaamuotoisen lausunnon. 1 op vastaa 27 tuntia työtä. Lausunnossa tulee ilmetä, miten hyvin alkuperäinen suunnitelma on toteutunut ja missä laajuuksissa eri asiakokonaisuuksia on koulutukseen sisältynyt. Medimerc- koulutuksen vastuuhenkilö päättää viime kädessä kirjallisten töiden laajuuden ja sisällön hyväksyttävyydestä, ja pyytää niihin tarvittaessa täydennyksiä.

Mentori tarkistaa ja hyväksyy sekä allekirjoittaa kouluttautujan laatiman palautteen koulutuksesta ja arvion henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumisesta.

Kun kaikki suoritukset ovat valmiit, kouluttautuja toimittaa Laatukoulutus-hakemuksen todistuksen saamiseksi.

  • 10 op todistushakemuksen liitteenä tulee olla kouluttautujan antama palaute, jonka mentori on allekirjoittanut.
  • 15 op todistushakemuksen liitteenä tulee olla projektityön raportti, mentorin lausunto sekä kouluttautujan antama palaute, jonka mentori on allekirjoittanut.