Opettajankoulutuksen valintojen vaikuttavuusmalli

Suomessa opettajankoulutuksessa opiskelevilta kerätään muun muassa kuvassa esitettyjä aineistokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää koulutuksen vaikuttavuuden tutkimukseen ja seurantaan.


Yleistä aineistojen saatavuudesta ja käytettävyydestä

Sivustolle on koottu yhteen sellaisten aineistokokonaisuuksien tarjoajia, joiden palveluita voidaan hyödyntää opettajankoulutuksen tieteellisen tutkimuksen toteuttamisessa. Malli kattaa aineistoja opettajien koulutuksen hakuvaiheesta aina työelämässä toimimiseen saakka. Yksittäisten aineistokokonaisuuksien saatavuus ja käytettävyys ovat kuitenkin riippuvaisia kyseisestä aineistosta, joten suosittelemme tutustumaan aineiston kuvaukseen huolella ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä kyseisestä ainestoa hallinnoivaan tahoon.

Listattujen palveluntarjoajien lisäksi yliopistot keräävät itsenäisesti aineistoja vaihtelevin käytäntein. Mikäli olet kiinnostunut yksittäisen yliopiston aineistokokonaisuuksista, suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan kyseisen yliopiston aineistonhallinnasta vastaavaan tahoon.

Huomioithan, että aineistopyynnöt edellyttävät yleensä vähintään tutkimussuunnitelman ja tietosuojailmoituksen laatimista. Asiakirjoista on käytävä ilmi luovutettavan aineiston aiottu käyttötarkoitus ja käsittely. Lisäksi aineiston käyttöön liittyvät tietosuoja-asiat on huomioitava vallitsevaa lainsäädäntöä noudattaen. Aineistonhallinnasta vastaavat tahot saattavat asettaa aineistonluovutukselle myös muita edellytyksiä.


Valintavaiheen aineistot

Eri koulutusalojen valintavaiheen aineistoja, kuten esimerkiksi valintakokeiden tuloksia, kootaan yhteen valtakunnallisesti eri tahojen toimesta. Kattavimmin aineistoja on saatavissa Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolun Opiskelijavalintarekisteristä ja KOSKI-palvelusta. Lisäksi Ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämästä Ylioppilastutkintorekisteristä on mahdollista anoa aineistoja tutkimuskäyttöön.

Lisätietoja:

OPISKELIJAVALINTAREKISTERI

KOSKI-PALVELU

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA


Opintojen aikaiset aineistot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintopalveluun tallennetaan korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja, kuten esimerkiksi opintosuorituksia ja niiden arvosanoja. Aineistoja on mahdollista hyödyntää tutkimuskäytössä Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) tarjoaman FIONA-etäkäyttöympäristön välityksellä.

Lisätietoja:

VIRTA-OPINTOTIETOPALVELU

FIONA-ETÄKÄYTTÖYMPÄRISTÖ


Uraseuranta

Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkiston ylläpitämään Aila-palveluun tallennetaan myös yliopistoista valmistuneiden uraseuranta-aineistoja, joita voidaan luovuttaa aineistokohtaisin perustein tutkimuskäyttöön.

Lisätietoja:

TIETOARKISTO

AILA-PALVELU