Havainnointi- ja haastattelututkimus: lapsi, työntekijät ja pedagogiikka

Hankkeessa selvitetään varhaiskasvatuksen työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja tukea taaperoikäisten lasten sosio-emotionaalisessa kompetenssissa ilmeneviä viiveitä, vaikeuksia ja vahvuuksia. Olemme kiinnostuneita lasten toiminnasta, pedagogiikasta ja vuorovaikutuksesta päivähoitoryhmässä. Olemme myös kiinnostuneita siitä, miten ja millaisina SE kehityksen viiveet ja vaikeudet näyttäytyvät lapsiryhmän arjessa.

Tutkimus pohjaa etnografiseen tutkimusotteeseen, jossa keskeistä on luonnollisissa olosuhteissa tapahtuva havainnointi sekä pyrkimys monipuolisen kuvan muodostamiseen tutkimuksen kohteesta. Tutkimusryhmällemme ensiarvoisen tärkeää on tutkimuskäytäntöjen eettisyys ja tutkittavien yksityisyys.

Tutkimukseen osallistuu kahdeksan päiväkotiryhmää Etelä-Suomen alueelta. Aineistonkeruu ryhmissä toteutuu lokakuusta 2019  tammikuuhun 2020.