Kyselytutkimus: Lasten sosio-emotionaalinen kompetenssi

Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa taaperoikäisten lasten SE kompetenssista, sen viiveistä, vaikeuksista ja vahvuuksista.

Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen tutkimisessa hyödynnetään Hyvän kasvun avaimet –hankkeessa kerättyjä kyselyaineistoja. Hyvän kasvun avaimet on varsinaissuomalaisten lapsiperheiden seurantatutkimus, johon osallistuu liki kaksituhatta lasta perheineen. Heidän elämäänsä on seurattu syntymästä kouluikään, nyt jo yli kymmenen vuotta. Matkan varrella perheet ovat täyttäneet kyselyitä ja käyneet tutkimuskäynneillä. Näiden avulla on kerätty laaja aineisto eri elämänalueisiin liittyvistä asioista.

TAAPEROT-tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu:

1) Taustatiedoista, joiden uskotaan olevan yhteydessä lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen. Tällaisia yksilö- ja ympäristötason tekijöitä ovat esimerkiksi lapsen sukupuoli, perherakenne, perheen sosio-ekonominen tausta ja lapsen kasvatus perheessä ja päivähoidossa.

2) Lasten sosio-emotionaalisista kyvyistä, joita on mitattu lasten ollessa 18 kuukautta ja 8 vuotta. Molemmissa ikäpisteissä vanhemmat arvioivat lapsen sosio-emotionaalista kehitystä psykologisin mittarein.

3) Osa-alueista lapsen kehityksessä, joihin sosio-emotionaalisten kykyjen uskotaan vaikuttavan. Näitä ovat lapsen kielellinen kehitys ja oppimisvalmiuksien kehittyminen.

Tutkimuskysymykset:

1. Miten kompetenssi, vaikeudet ja viiveet sosio-emotionaalisen kehityksen ja oppimisen alueilla jakautuvat, kuinka monella on vaikeuksien riski?

2. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja ja millaisia yhteyksiä perheen sosio-ekonomisilla tekijöillä on sosio-emotionaalisessa kompetenssissa ilmeneviin viiveisiin ja vaikeuksiin?

3. Millaisia yhteyksiä sosio-emotionaalisen kompetenssin ja kielen- ja puheenkehityksen välillä on varhaisessa iässä?

4. Miten taaperoiässä (18kk) tunnistetut sosio-emotionaaliset haasteet ennustavat yhtäältä lapsen kouluvalmiutta esikouluiässä ja toisaalta hänen sosio-emotionaalista kehitystä kahdeksanvuotiaana? Miten varhaiskasvatusmuoto on yhteydessä lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen taaperoiästä kouluikään?

Julkaisut

Rautakoski, P., Ursin, P. A., Carter, A. S., Kaljonen, A., Nylund, A., & Pihlaja, P. (2021). Communication skills predict social-emotional competencies. Journal of Communication Disorders93, [106138]. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106138

Rajalin, S., Pihlaja, P., Carter, A. S., & Rautakoski, P. (2021). Associations between social emotional and language domains in toddlerhood – the Steps Study. Journal of child language acquisition and development – JCLAD9(2), 223-248. https://science-res.com/index.php/jclad/article/view/16