Tutkijat

Jenna Aarnio

Filosofia (TY)

Väitöskirjani käsittelee luonnonvaraisten eläinten kärsimykseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Olen kiinnostunut laajalti eläin- ja ympäristöetiikkaan, kärsimykseen sekä filosofian metodologiaan liittyvistä kysymyksistä.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/jenna-aarnio

Roni Grén

Taidehistoria (TY)

Tutkimukseni ovat käsitelleet pääasiassa modernia taideteoriaa 1700-luvulta 1900-luvun jälkipuoliskolle ja ranskalaista filosofiaa. Käynnissä oleva tutkimusprojektini ”Eläimen kuolema: taidehistoriallinen perspektiivi, 1650–1970” käsittelee eläimen kuoleman ja kuolleiden eläinten kuvia mainitulla aikavälillä. Aiempi eläinaiheinen projektini vuosina 2013–2015 ”Eläimen kuva ja moderni taideteoria” tarkasteli eläimen paikkaa moderneissa taideteorioissa. Eläintutkimukseen olivat osin sidoksissa myös projektini ”Esihistoria ja modernismi” (2016–2017) ja väitösprojektini ”Georges Bataille, historia ja taide” (2008–2012), joihin liittyen olen tutkinut myös luolamaalausten eläinkuvien tulkintoja.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/roni-gren

Riina Hannula

Mediatutkimus (TY)

Olen multimediainen taiteilija ja filosofian maisteri. Tällä hetkellä olen projektitutkijana valtiotieteiden dosentti Salla Sariolan Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures -hankkeessa. Keskityn uusmaterialistiseen ja posthumanistiseen teoriaan pyrkien ymmärtämään ihmis-mikrobi-holobionttia, ja samalla ihmisen suhdetta toislajisiin. Minua kiinnostavat inhimillisen ja ei-inhimillisen affektiiviset ja materiaaliset monikietoutumiset ja suhteiden eettinen puntaroiminen. Asun monijalisessa yhteisössä, jossa voin kehittää ei-ihmiskeskeistä hoivan praktiikkani yhdessä rescue-eläimieni kanssa. Tästä hoivasta kumpuavaa ymmärrystä sovellan tutkimuksessani ja taiteessani.

https:// www.socialmicrobes.org

Taija Kaarlenkaski

Yleinen historia (TY)

Olen taustaltani perinteentutkija, ja olen perehtynyt tutkimuksessani erityisesti ihmisten ja nautojen suhteisiin ja suomalaisen lypsykarjanhoidon historiaan. Olen tarkastellut väitöskirjassani ihmisen ja lehmän suhteen rakentumista kirjoituskilpailuaineistossa, ja post doc -tutkimuksissani olen keskittynyt karjanhoidon muutoksiin 1800-luvun lopulta nykypäivään erityisesti teknologisoitumisen ja sukupuolittuneen työnjaon näkökulmista. Tällä hetkellä työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa Kestämättömän kehityksen kulttuuri -tutkimusprojektissa (https://blogit.utu.fi/unsus/), jossa selvitetään teollisen eläintuotannon historiaa ja kehittymistä Suomessa 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/taija-kaarlenkaski

Otto Latva

Tutkimuspäällikkö, Meri ja merenkulku -profilaatio (TY)
Projektitutkija, The Sea -profile (ÅA)

Olen ihmisten ja muiden eläinten yhteiseen menneisyyteen erikoistunut historioitsija. Vuosien saatossa olen tutkinut laajasti ihmisten ja eläinten jaettua menneisyyttä aina 1500-luvulta 1900-luvulle.  Tutkimuksissani olen keskittynyt erityisesti merieläinten sekä vähemmälle huomiolle jääneiden eläinten kuten nilviäisten, hyönteisten ja matelijoiden yhteiseen historiaan ihmisten kanssa. Olen tutkinut myös ihmisten ja tuotantoeläimiksi luokiteltujen eläinten jaettua menneisyyttä eläinten hyväksikäytön ja tuotteistamisen näkökulmasta.

https://research.utu.fi/converis/portal/Person/956567

http://research.abo.fi/converis/portal/Person/17824146

https://braintrain.academia.edu/OttoLatva

Vilma Mättö

Taidehistoria (TY)

Väitöskirjani käsittelee myöhäiskeskiaikaisia ihmis-eläin -hybridimotiiveja pitäjänkirkkojen maalausohjelmissa. Aineistoni ulottuu Suomen lisäksi Ruotsiin Uplannin, Södermanlandin sekä Västmanlandin alueille. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, minkälaisia funktioita hybridikuvastolla on ollut osana kirkon kuvanarratiivia. Lisäksi pyrin hahmottamaan, mitä ihmis-eläin -hybridisyys ja sen käyttö keskiajan visuaalisen kulttuurin aiheena voi kertoa ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta myöhäiskeskiajalla.

Markku Oksanen

Filosofian yliopistonlehtori (UEF), ympäristöfilosofian dosentti (TY ja UEF)

Kiinnostunut liki kaikista eläimiin liittyvistä filosofisista kysymyksistä erityisesti ilmastonmuutoksen ja luonnonsuojelun näkökulmista.

https://uef.academia.edu/MarkkuOksanen

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/markku.oksanen/

Tiina Ollila

FM, sukupuolentutkimus (TY)

Väitöskirjani käsittelee käsittelee tuotannossa pidettävien eläinten teurastukseen liittyviä käytänteitä ja diskursseja. Kiinnostuksenkohteitani ovat kieli, tuotantoeläintutkimus, tunteet, kuolema, lajismi ja kriittinen eläintutkimus laajalti. Olen ollut perustamassa Kriittisen eläintutkimuksen verkostoa ja olen aktiivinen sen toimituskunnassa sekä yhdistyksen hallituksessa.

https://research.utu.fi/converis/portal/Person/48398245?auxfun=&lang=fi_FI
http://www.elaimiksi.fi/

Tiina Salmia

FM, taidehistoria (TY)

Kirjoittaa väitöskirjaa työnimellä ”Do it Yourselfie – Non-Human and Human Embodied Agencies in Self-Portrait Photography of the 2010s”. Kiinnostuksen kohteita ovat valokuvataide, sosiaalinen media, feministinen kuvantutkimus, uusmaterialismi ja posthumanismi.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/tiina-salmia

Nora Schuurman

Akatemiatutkija, yleinen historia (TY), eläinmaantieteen dosentti (UEF)

Olen kiinnostunut ihmisten ja eläinten suhteiden tutkimuksesta eri konteksteissa, pääasiassa hevosten ja lemmikkien kohdalla. Olen tutkinut eläinten pitoon, hyvinvointiin ja kuolemaan liittyviä kokemuksia, käsityksiä ja käytäntöjä sekä tarkastellut niiden yhteydessä eläinten toimijuuden tulkintaa. Aiheisiini kuuluvat myös eläinten ja ihmisten jaetut tilat, eläimiin liitetyt tunteet, tieto ja asiantuntijuus sekä eläinten ja kansallisuuden yhteenkietoutuminen. Tämänhetkisessä tutkimuksessani tarkastelen lajienvälistä hoivaa sekä eläinten ja ihmisen välistä käsitteellistä rajaa.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/nora-schuurman

Taina Syrjämaa

Professori, yleinen historia (TY)

Olen tutkinut ihmisten ja muiden eläinten yhteistä historiaa keskittyen erityisesti eläinten toimijuuden käsitteeseen ja lemmikkieläimiin 1800-luvulta lähtien. Olen tutkinut mm. monilajisen perheen ja kaupungin historiaa, lemmikkien potrettikuvia, säätyläis- ja maalaiskotien kissoja sekä koiranäyttelyitä. Uusi tutkimukseni kohdistuu eläinteollisuuteen, eläinten hyväksikäyttöön tuotannossa ja kulutuksessa sekä eläinten elämän ja kärsimyksen näkymättömyyteen teollisessa kulttuurissa. Jatkan tässä myös aiempaa tutkimustani edistysuskon ja kestämättömän kehityksen historiasta.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/taina-syrjamaa

Salla Tuomivaara

Yleinen historia ja kulttuurihistoria (TY)

Olen taustaltani sosiologi ja vuonna 2018 valmistuneessa väitöskirjassani Searching for the roots of exclusion: animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim tutkin sosiologian eläinkäsityksen muotoutumista sosiologian varhaisvaiheessa ja etsin syitä eläinten näkymättömyydelle sosiologian perinteessä. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaani löyhästi pohjautuvaa eläinkäsitysten muotoutumista käsittelevää suomenkielistä kirjaa, jonka työnimi on Eronteon jäljet. Vuoden 2020 aikana aloitan työskentelyn Elisa Aaltolan johtamassa ja Koneen Säätiön rahoittamassa Voiko eläintä kertoa? –tutkimushankkeessa. Tutkin hankkeessa yhteiskuntatieteellistä tapaa kertoa eläin ja ihmisten ja toislajisten eläinten suhde.

Olen kiinnostunut yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta laajasti ja erityisesti ihmisen ja eläimen välisen eronteon yhteiskunnallis-kulttuurisesta merkityksestä. Olen ollut perustamassa Ykes ry:n edeltäjää ja tällä hetkellä vaikutan aktiivisesti Kriittisen eläintutkimuksen verkostossa: http://www.elaimiksi.fi/

https://sallatuomivaara.net/

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/salla-tuomivaara

Helinä Ääri

Kotimainen kirjallisuus (TY)

Kirjoitan väitöskirjaa broilerikanojen representaatioista 1970-2010-lukujen suomalaisessa kirjallisuudessa. Kanojen lisäksi olen kiinnostunut tuotantoeläintutkimuksesta myös laajemmin. Keskeisiä teoriaperinteitä minulle ovat kriittinen eläintutkimus ja ekofeminismi.

https://research.utu.fi/converis/portal/Person/27753693?auxfun=&lang=fi_FI