All master’s theses

Coastal studies

Kupila, M., 2020. The usage of ecosystem services in the Archipelago Sea by recreational boaters. 61 p. Department of Geography and Geology, University of Turku. PDF.

Laurila, E., 2019. Conflicts on the Archipelago Sea: hindrances of sea traffic and tourism
from NGOs perspectives. 52 p. Department of Geography and Geology, University of Turku. PDF.

Ylönen, M., 2019. Changes in the waterbird populations in the Finnish archipelago in relation to human activities during a 40 year time period. 71 p. Department of Geography and Geology, University of Turku. PDF.

Kallio, N., 2019. Suomen rannikon lajiston elinalueiden arvioidut muutokset ilmastonmuutoksesta aiheutuvan suolapitoisuuden alenemisen myötä. Department of Geography and Geology, University of Turku. PDF.

Hytti, M., 2016. Biopolttoaineilla kestävyyttä merenkulkuun? Elinkaariarviointi kestävyyden mittarina. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Jakobsson, O., 2016. GIS-based approach for optimization of onshore wind park infrastructure alignment in Finland. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Lusenius, H., 2016. Kansainvälisen rajat ylittävän yhteistyön teemat sekä yhteistyötä tukevat toimenpiteet merialuesuunnittelussa – esimerkkialueina eteläinen ja keskinen Itämeri. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Norja, M., 2016. Fladan kartoitus modernein kartoitusmenetelmin. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Haapaniemi, J., 2015. Eloperäiset rantavallit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat ympäristötekijät Selkämerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Kulha, N., 2015. Vedenalaisen valon alueellis-ajallisen vaihtelun vaikutus merenpohjan makrofyyttiyhteisöjen rakenteeseen ja levinneisyyteen Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Sahla, M., 2015. Kumulatiivisen ihmispainemallinnuksen herkkyys ja tiedontarpeet Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Ivkovic, D., 2014. Spatio-temporal influence of different physiochemical variables on pH values within the first 10 meters of the water column in the Archipelago Sea. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Rantanen, T., 2014. Paikkatietoaineistoihin perustuva arviointi merenrannan ominaisuuksien alueellisesta vaihtelusta Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Onjukka, A., 2013. Dynamic landscape changes over the period 1844-2008 in the coastal region of Pärnu, Estonia. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Viertola, J., 2013. Meriturvallisuus Suomenlahdella – Sääntelyjärjestelmän arviointi. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Väyrynen, R., 2013, Meren vaikutus Turun kaupunkiseudun lämpötiloihin. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Tammi, I., 2012. Marine spatial planning with participatory GIS and multi-criteria decision analysis: a case of artificial reef location optimization. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Vartiainen, K., 2012. Peltoviljelyn vesistökuormitus ja siihen vaikuttavat tekijät Saaristomeren valuma-alueella. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Alsuhail, F., 2011. Answering the needs of integrated coastal zone management in Finland: a GIS approach. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Koskinen J., 2011. Havu- ja lehtipuiden jakautuminen Saaristomerellä

Amelinckx, S., 2010. Spatial and spectral separability of grasslands in the inner Turku archipelago using Landsat thematic mapper satellite imagery. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Hilska, S., 2010. Peltoviljelyn suoran hajakuormituksen riskialueet Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Luhtala, H., 2010. Vedenalaiseen valoon liittyvien ominaisuuksien alueellinen ja ajallinen vaihtelu Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Viherä, K., 2010. Saaristomeren yhteysalusliikenteen kehitys, nykytila ja tulevaisuus. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Mäki, S., 2009. Veneilijöiden liikkuminen, reitinvalinnat sekä aiheuttama käyttöpaine Saaristomeren kansallispuistossa ja sen lähialueilla. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Niukko, J., 2009. Lämpötilan ja suolapitoisuuden mukainen kerrostuneisuus talvella Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Hyypiä, M., 2008. Itämeren halki rakennettavaan Nord Stream –maakaasuputkeen liittyvien turvallisuusuhkien diskurssit ruotsalaisessa mediassa. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Moilanen, M., 2008. Paikkatieto ja luontomatkailu – esimerkkinä Korppoo. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Räikkönen, N., 2008. Characterizing spatiotemporal landscape changes based on time series of aerial images and GIS methods. Case study: Lenholm, SW Finland. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Stock, A., 2008. Using GIS to study shore slopes from coarse coastal terrain data: a test in the Southwest-Finnish archipelago. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Holma, E., 2007. Etätyöllä ja osa-aikaisella asumisella elinvoimaa Lounais-Suomen saaristoon. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Kastepohja, J., 2007. Tourism, resource access and power´s modalities in Zanzibar, Tanzania: examining the linkages between tourism, coastal communities and the coastal environment. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Lundman, R., 2007. Saariston Rengastien sosio-ekonomiset vaikutukset Varsinais-Suomen saaristokunnissa. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Mustalampi, M., 2007. Rauman saaristorannikko ja sen luontomatkailun kehittämismahdollisuudet. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Mujunen, S., 2007.Muuttuva ranta – Turun edustan ranta-alueiden muutosanalyysi geoinformatiikan menetelmien avulla. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Pitkänen, T., 2006.Paikkatietomenetelmien käyttö vedenalaisluonnon inventoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Helin, J., 2005. Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Jonkka, S., 2005. Kansallispuistojen luonnonsuojelusuunnittelu – esimerkkinä Urho Kekkosen ja Saaristomeren kansallispuistot. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Laine, V., 2005.Satama logistiikkakeskuksena. Tapaustutkimuksena Kotkan satama. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Nieminen, N., 2005. Sulkeutuneisuuden ja rantojen käytön analysointi Uudenkapungin rannikkovyöhykkeellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Jaako, J., 2004. Kalankasvatuksen vaikutus merenpohjan sedimentteihin Nauvon alueella Saaristomerellä – geokemiallinen analyysi. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Kukkonen, M., 2004. Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Nikander, M., 2004. Metsien monikäytön vyöhykkeisyys Lounais-Suomessa. Muutos saaristosta rannikkomaalle. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Puranen, T., 2004. Gibraltarin poliittinen maantiede ja matkailulliset piirteet, erityisesti merkitys Espanjan aurinkorannikon matkailulle. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Sergelius, S., 2003. Euroopan unionin ympäristöpolitiikan mahdollisuudet merten rantavyöhykkeen hoidossa ja suojelussa. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Rintala, V-M., 2001. Kauppamerenkulku Saaristomerellä: Määrä ja alueellinen jakautuminen. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Erkkola, P., 2000. Turun edustan merialueen pohjasedimentin raskasmetallipitoisuudet, erityisesti ruoppausmassan läjityksen vaikutukset. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Särkijärvi, H., 2000. Kotitalouksien jätehuolto Lounais-Suomen saaristossa. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Tolvanen, H., 1999. Tombolot ja niiden esiintyminen Varsinais-Suomen saaristoalueella. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Erkkilä, A., 1998. A-klorofyllin ja näköisyyden vyöhykkeisyys Saaristomerellä loppukesällä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Numminen, S., 1998. Varsinais-Suomen saaristoalueen fladat ja kluuvijärvet. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Suominen, T., 1998. Järviruokokasvistojen muutokset Saaristomerellä. Department of Geography and Geology, University of Turku.

 

Fluvial studies

Porkka, J. 2021. The effect of flow conditions and fluvial geomorphology on brown trout habitats in Kauttuankoski. Department of Geography and Geology. University of Turku. PDF.

Lintunen, K. 2021. Wintertime flow conditions in the Uskela River. 82 p. Department of Geography and Geology. University of Turku. PDF.

Kaipanen, S., 2020. The effect of flow conditions and geometry on total suspended solids retention in pond–wetland treatment systems. 113 p. Department of Geography and Geology. University of Turku. PDF.

Blåfield, L., 2019. Modeling the effects of dredging on flooding and flow dynamics – case Eurajoki. 93 p. Department of Geography and Geology. University of Turku. PDF.

Salmela, J., 2017. Vertical change of meandering river: riffle-pool interaction. 95 p. Department of Geography and Geology. University of Turku. PDF.

Laamanen, L., 2014. Spatio‐temporal changes in near‐bed and depth‐averaged
flow structure and bed morphology during a rising stage of a spring flood. 94 p. Department of Geography and Geology, University of Turku. PDF.

Vesakoski, J.-M., 2013. Digitaalisten korkeusaineistojen laadintamenetelmän ja pikselikoon vaikutus jokiympäristön painanteiden mallintamiseen. 136 p. Department of Geography and Geology, University of Turku.

​Raitalampi, E., 2012. Tulvakarttapalvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu pelastustoimelle ja asukkaille -tapaustutkimusalueina Kokemäenjoki ja Vantaanjoki. Department of Geography, University of Turku.

Hakkala, K., 2012. Joen pohjakuljetuksen arviointi pohjan näennäisen liikenopeuden avulla. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Karvonen, O., 2011. Jokisärkän fluviaaligeomorfologinen mallinnus akustisella mittausmenetelmällä. Department of Geography, University of Turku.

Karki, S., 2011. Evaluation of elevation models of different resolution for flood modelling: a case study of Kokemäenjoki river in SW Finland. 89 p. Department of Geography, University of Turku.

Lehtiö, L., 2009. Suomen vesistötulvavahinkojen yleiset piirteet ja rakennusten tulvavahinkojen mallintaminen. 102 p. Department of Geography, University of Turku.

Flener, C., 2009. Evaluation of remote sensing based bathymetry models: a case study on the river Tana in Lapland. 75 p. Department of Geography, University of Turku.

Lotsari, E., 2007. Pulmankijoen valuma-alueen hydrologia – osavaluma-aluekohtainen tutkimus. 138 p. Department of Geography, University of Turku.

Lindvall, V. 2006. Pulmankijoen virtausolosuhteet – hydraulinen mallinnus ja sen verifiointi kenttätutkimuksin. 102 p. Department of Geography, University of Turku.

Selin, M., 2006. Suurtulvien mallintaminen ja niiden aiheuttamien tuhojen arvioiminen: esimerkkinä Salon kaupunki. 88 p. Department of Geography, University of Turku.