Koordinaattorit tutkimusperheiden palveluksessa

Vuosien varrella sadat tutkimuksessa mukana olevat perheet ovat olleet meihin koordinaattoreihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse erilaisissa FinnBrain-projektiin liittyvissä asioissa. Perheet ovat ilahduttavan aktiivisia ja sitoutuneita tutkimukseen. Jotta yhteyden ottaminen olisi vielä helpompaa, ajattelimme että meidän olisi hyvä esitellä itsemme vähän tarkemmin. Olemme täällä tutkimuksessa mukana olevia perheitä varten!

FinnBrain-tutkimus on laajentunut huomattavasti tutkimuksen pilottivaiheen jälkeen ja tällä hetkellä projektissa on kaksi koordinaattoria varmistamassa tutkimustyön käytännön sujumista. Olemme molemmat koulutukseltamme kasvatustieteen maistereita ja työskennelleet ennen FinnBrain-tutkimusta Turun yliopiston eri yksiköissä ja muissa organisaatioissa. FinnBrain-tutkimus on osoittautunut huipputyöpaikaksi mukavien kollegoiden ja ainutlaatuisen tutkimuksen ansiosta!

Eija on tullut mukaan projektiin vuonna 2011. Siinä vaiheessa pilottivaiheen 203 perhettä olivat jo aloittaneet tutkimuksessa. Eija on päässyt mukaan luomaan varsinaista syntymäkohorttitutkimusta ja näkemään tutkimuksen laajenemisen paristasadasta perheestä tuhansiin. Raskaus- ja vauva-aikana uusia kyselylomakkeita ja mittauspisteitä suunniteltiin tiuhaan tahtiin ja työ muuttui pilottivaiheen jälkeen huimasti.

Raskaus- ja vauva-aika ovat olleet aiemmin vähemmän tutkittuja alueita ja siksi FinnBrain-tutkimuksessa on kartoitettu monenlaisia asioita juuri näistä varhaisvaiheista. Tutkimuksen alkuvaiheet ovat olleet kyselyjen osalta myös työläämpiä tutkimuksessa mukana oleville perheille. Ensimmäisen ikävuoden jälkeen kyselylomakkeita postitetaan kuitenkin enää vain noin vuoden välein. Toisinaan meiltä on kysytty, että haittaako jos joku kyselylomakkeista on jäänyt täyttämättä? Tähän vastaamme, että tutkimuksessa voi hyvin jatkaa mukana vaikka ei ehtisikään vastaamaan kaikkiin kyselylomakkeisiin.

Eija on myös päässyt samaistumaan tutkimuksessa mukana olevien perheiden elämäntilanteeseen, sillä hänelle syntyi lapsi heinäkuussa 2013. Eijan jäädessä äitiyslomalle tuli Katja koordinoimaan valtavaksi kasvanutta FinnBrain-projektia. Tutkimukseen on lähtenyt mukaan yhteensä 4 011 perhettä, tutkimusta on tekemässä useita kymmeniä tutkijoita eri tieteenaloilta ja tutkimusprojekti jakaantuu noin 15 pienempään osatutkimukseen. FinnBrain-tutkimukseen on perustettu myös senioritutkijoista koostuva ohjausryhmä, jossa tehdään tulevaisuuden suunnittelua ja strategisia linjauksia. Myös koordinaattorit ovat aktiivisesti mukana ohjausryhmän työskentelyssä.

Vuodesta 2015 lähtien olemme työskennelleet molemmat koordinaattorin tehtävissä FinnBrain-projektissa ja istumme yliopiston Teutori-rakennuksessa samassa työhuoneessa. Katja on aloittamassa myös omaa tutkimustaan päivähoito-osatutkimukseen liittyen. Työhömme kuuluu paljon konkreettista hallintotyötä, kuten kyselylomakevihkojen kokoamista ja painattamista, tutkimuskäyntien organisointia, tutkimusluvista huolehtimista, uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä taloushallintoon ja viestintään liittyviä tehtäviä. Huolehdimme arjen sujuvuudesta ja siitä, että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Olemme päivittäin yhteydessä tutkimuksessa mukana oleviin perheisiin puhelimitse ja sähköpostilla. Olisi mukavaa nähdä teitä kasvokkainkin – toivottavasti tapaamme viimeistään seuraavassa perhetapahtumassa! Toivomme myös, että kynnys yhteyden ottamiseen olisi matala. Asian ei tarvitse olla iso, vaan mistä tahansa mieltä askarruttavasta FinnBrain-tutkimukseen liittyvästä kysymyksestä voi soittaa (02-333 7802) tai lähettää sähköpostia (info@finnbrain.fi). Toimintamme on käynnissä tänä vuonna myös koko kesän, joten olemme tavoitettavissa.

Kuulemisiin!

Eija Jossandt      Katja Tervahartiala

projektikoordinaattori Eija Jossandt ja koordinaattori Katja Tervahartiala

Koordinaattorit

Koordinatorerna i tjänst för de familjer som deltar i undersökningen

Genom åren har hundratals familjer, som deltar i undersökningen, varit i kontakt med oss koordinatorer via telefonsamtal eller email i ärenden som berör FinnBrain-projektet. Familjerna är glädjande aktiva och engagerade i undersökningen. För att det skall bli ännu lättare att ta kontakt tänkte vi att det skulle vara bra att presentera oss lite noggrannare. Vi finns till för de familjer som deltar i undersökningen!

FinnBrain-undersökningen har utvidgats betydligt sedan undersökningens pilotskede och i dagsläget finns två koordinatorer i projektet som säkerställer att det praktiska arbetet i undersökningen flyter på. Vi är båda till utbildningen magistrar i pedagogik och har före FinnBrain-undersökningen arbetat vid Åbo universitet vid olika enheter och i andra organisationer. FinnBrain-undersökningen har visat sig vara en toppenarbetsplats tack vare trevliga kolleger och en undersökning som är unik!

Eija har kommit med i projektet år 2011. I det skedet hade de 203 i pilotskedet deltagande familjerna redan börjat i undersökningen. Eija har fått vara med i skapandet av den egentliga födelsekohort-undersökningen och fått se undersökningen utvidgas från några hundra familjer till tusentals. För tiden under graviditeten och för baby-tiden planerades nya frågeformulär och mätpunkter i snabb takt och arbetet förändrades väldigt mycket efter pilotskedet.

Tiden under graviditeten och baby-tiden har tidigare varit mindre undersökta områden och därför har FinnBrain-undersökningen kartlagt många olika saker från just de här tidiga perioderna. Början på undersökningen har beträffande frågeformulären också varit mera arbetsamma för familjerna som deltar i undersökningen. Efter det första levnadsåret postas trots allt frågeformulären endast med ca ett års mellanrum. Ibland har man frågat oss, om det stör ifall något av frågeformulären har blivit oifyllt? Till det svarar vi, att man kan fortsätta delta fastän man inte hinner besvara alla frågeformulär.

Eija har också haft möjlighet att identifiera sig med livssituationen hos de familjer som deltar i undersökningen, då hon födde barn i juli 2013. Då Eija gick på moderskapsledighet kom Katja för att koordinera FinnBrain-projektet, som vuxit enormt. I undersökningen har 4011 familjer gått med. Undersökningen görs av tiotals forskare från olika vetenskapliga områden och forskningsprojektet delar sig i ca 15 mindre delundersökningar. I FinnBrain-undersökningen har man även grundat en av seniorforskare bestående styrgrupp, där man gör framtidsplanering och strategiska linjedragningar. Koordinatorerna är också aktivt med i styrgruppens arbete.

Sedan år 2015 har vi båda arbetat med koordinator-uppgifter i FinnBrain-projektet och vi sitter i ett gemensamt arbetsrum i universitetets Teutori-byggnad. Katja håller också på att börja med sin egen undersökning som har koppling till dagvård-delundersökningen. Till vårt arbete hör mycket konkret administration, som att sammanställa och trycka häften med frågeformulär, att organisera undersökningsbesöken, att ta hand om tillstånden för deltagande i undersökningen, att skola in nya arbetstagare samt uppgifter som gäller ekonomisk administration och kommunikation. Vi sköter om att vardagen fungerar och att rätta människor är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vi är dagligen i kontakt med familjer som deltar i undersökningen per telefon och per email. Det skulle vara trevligt att också träffa er ansikte mot ansikte – förhoppningsvis ses vi senast vid nästa familjeträff ! Vi önskar också att tröskeln för att ta kontakt skall vara låg. Ärendet behöver inte vara stort , utan vad man än undrar över som gäller FinnBrain-undersökningen kan man ringa (02-3337802) eller skicka email (info@finnbrain.fi). Vår verksamhet är i år också igång hela sommaren, så vi är anträffbara.

Vi hörs!

projektkoordinator Eija Jossandt och koordinator Katja Tervahartiala