Sommarhälsningar från FinnBrain-studien

Hej FinnBrain-deltagare! Efter denna ovanliga vår vill vi kontakta er och berätta vad som hänt i FinnBrain-studien. På grund av pandemin (Covid-19) var vi tvungna att avbryta forskningsbesöken i mars 2020 efter att alla enheter vid Åbo universitet övergått till distansarbete. Till vår stora glädje kan vi berätta att besöken kan återupptas från och med juni. Vi tar särskild hänsyn till våra forskningsfamiljers säkerhet genom att iaktta god hygien.

I början av maj inleddes en delstudie som kartlägger familjernas erfarenheter och välbefinnande under coronatiden. I studien försöker vi på ett unikt sätt ta reda på hur familjernas välbefinnande har förändrats under coronatiden och vilka bakgrundsfaktorer som förklarar välbefinnandet eller långvariga stressymtom hos föräldrar och barn. I delstudien ingår uppföljningsenkäter och många familjer svarade på den första av dem. Vi tackar alla deltagare och fortsätter att informera om studien under hela 2020.

FinnBrain har samlat in uppföljningsdata ända sedan graviditeten. Vi kan nu kombinera information från olika delstudier för att på ett så multiprofessionellt sätt som möjligt förstå faktorer som påverkar barnets utveckling. För närvarande arbetar vi med forskningsdata som samlats in under graviditets-, spädbarns- och småbarnstiden. Undersökningsbesöken koncentreras till femåriga barn. Vår nästa mätpunkt börjar när barnen är nio år gamla. Då samlar vi in mer mångsidig information om barnets utveckling.

Hälsningar från delstudierna:

Besöken i delstudien om hjärnavbildning fokuserar för närvarande på MRI-undersökningar av femåringar som en fortsättning på MRI-undersökningarna och funktionsmätningar av spädbarn och småbarn. Studien ger information om utvecklingen av barnens hjärna samt om sambanden mellan hjärnans egenskaper och barnens färdigheter. Vårt team har för närvarande över 20 forskare och nio doktorsavhandlingar håller på att utarbetas av det bilddiagnostiska materialet som hittills samlats in. Vi arbetar flitigt med mysteriet om hjärnans utveckling nu och i fortsättningen!

FinnBrain har också slagit ihop sig med Tandfen för att samla in viktig information om hur fostrets stress- och immunsystem fungerar under graviditeten. Barnets mjölktänder börjar utvecklas redan under fostertiden på samma sätt som det växer årsringar i trädet och i tänderna lagras information om miljön under graviditeten. På så sätt kan vi i efterhand undersöka utvecklingen före födseln. Insamlingen av prover har inletts och vi önskar mjölktänder till FinnBrains Tandfestudie från alla barn i FinnBrain som kan tänka sig att donera sina!

Den första doktorsavhandlingen om tandläkarskräck håller på att färdigställas. Dessutom har vi bekräftat att den indikator som används i studien kan identifiera undertyper av rädslan, vilket är viktigt i patientarbetet. Vi ser fram emot att få analysera forskningsdata från femårsmätpunkten, eftersom vi då för första gången också samlade in information om tandläkarskräck hos barn. Nu kan vi undersöka hur mammans och pappans tandläkarskräck har samband med barnets rädsla.

I den utvecklingsneuropsykologiska delstudien har man redan analyserat det forskningsmaterial som samlats in om barnet vid 8 och 30 månaders ålder. För närvarande genomför vi undersökningsbesök för femåringar och har redan fått ihop fantastiska 477 besök! Nu har vi möjlighet att undersöka individuella utvecklingsförlopp från babystadiet och vilka faktorer som kan vara skyddande eller utgöra en risk för barnets utveckling. Vi undersöker i synnerhet utvecklingen av barnets självreglering, föräldraskap och växelverkan. I vårt team arbetar två post doc-forskare och sex doktorsavhandlingar pågår.

Femårsmätpunkten i barnläkardelstudien framskrider bra! Forskningsskötaren bjuder in familjer till undersökningsbesök. Vid besöket lämnar man in barnets avföringsprov och tar blodprov från barnet och ger anvisningar om insamlingen av rumsdamm i hemmet. Barnläkaren ringer familjerna om svaren på allergiprovet och gör en distansmottagning där man intervjuar föräldrarna om hälsofrågor gällande barnet och föräldrarna får ställa frågor om sådant som de funderar på. För närvarande har cirka 700 barn besökt Teutori i Åbo och Mariehamns centralsjukhus under de senaste två åren.

För en del av forskningsfamiljerna gör vi ett komprimerat femårsbesök som ett hemundersökningsbesök. Besöket är en kombination av den pediatriska och den utvecklingsneuropsykologiska delstudien. Vi försöker särskilt nå de familjer som inte tidigare har deltagit i våra undersökningsbesök. Hittills har vi fått ihop nästan 120 besök. Besöken och den information som samlats in under dem är guld värda!

I delstudierna om hårkortisol har vi granskat barnens och föräldrarnas stresshormonnivåer i hår- och salivprov. Prover har samlats in i samband med undersökningsbesök och i hemmen och på daghemmen. Resultaten från kortisolproverna har kombinerats med bland annat frågeformulär samt information om infektioner och tarmmikrober hos barnen. Den senaste nykomlingen i delstudierna om hårkortisol är en undersökning av stresshormonnivåer som mäts i håret under koronaviruspandemin. Ett paket för provtagning har skickats hem till flera familjer.

Insamlingen av prover i dagvårdsstudien är på sluttampen. Vi är mycket tacksamma för alla familjer och daghem som under årens lopp har deltagit i denna delstudie. Insamlingen av salivkortisolprover inleddes redan 2014 och de sista uppföljningsproverna för barn i femårsåldern får vi nu i höst. Vi har också publicerat de första resultaten om barnens stressreglering hemma och på daghemmet.

Femårsbesöken inom delstudien om språk- och talutveckling har enligt responsen från de undersökta familjerna hittills gått utmärkt och de logopedistuderande som genomfört besöken har varit hänförda över de frimodiga barnen som de mött. Under besöken har det uppstått intressanta diskussioner mellan föräldrarna och de studerande om barnets språkliga utveckling och barnen har orkat koncentrera sig på uppgifterna och lekarna på ett bra sätt.

I delstudien om tarmmikrober har man under det gångna året samlat in nya prover och analyserat prover från de första faserna. Forskningsmaterialet kompletteras snart av ett bra material om femåringar samt information om ämnesomsättningsprodukter från tidigare prover. Dessutom publicerade vi nyligen en artikel om hur mammans psykiska välbefinnande under graviditeten och långvariga kortisolnivåer påverkar barnets tidiga uppsättning av mikrober. Det finns få tidigare undersökningar om ämnet och de har inte varit lika omfattande, men vår studie bekräftade en del av de tidigare sambanden mellan mammans stress under graviditeten och barnets tarmmikrober.

Studien om barns och föräldrars sömn och sömnstörningar har varit aktiv. Utifrån vårt enkätmaterial har vi kunnat producera information om de typiska sömnegenskaperna hos småbarn som är till direkt nytta för föräldrarna och rådgivningsarbetet. Dessutom har vi samlat in betydelsefull grundläggande information om sambanden mellan sömnen under graviditeten och mammans övriga välbefinnande.

Under pappornas epigenetiska undersökningsbesök undersöker vi ärftligheten hos pappornas biologiska egenskaper med hjälp av epigenetiska, dvs. generationsöverskridande, mekanismer. Pilotmaterialet analyseras redan och vi väntar med spänning på resultaten! Nu under våren 2020 har vi inlett undersökningsbesök för en större grupp och målet är att hundratals pappor ska genomföra besöket.

Vi informerar om aktuella frågor och nya forskningsresultat i våra sociala medier. Det lönar sig alltså att följa oss på:
https://blogit.utu.fi/finnbrain/
https://twitter.com/FinnBrainStudy
https://www.facebook.com/finnbrain

Ett varmt tack till alla familjer – vi uppskattar verkligen ert deltagande!

Nya dataskyddsförordningar

Den 25 maj 2018 började man tillämpa EU:s allmänna dataskyddsförordning. Hanteringen av personuppgifter inom vetenskaplig forskning grundar sig på den i universitetslagen hänvisade uppgiften och genom den förverkligas det allmänna intresset vid Åbo universitet (sidan finns endast på finska och engelska: Yliopiston vastuulla oleva tutkimusdata).

I FinnBrain-studien innebär detta att samtycket som getts i början av studien omfattar alla uppgifter som samlas in inom ramen för FinnBrain-projektet. I fortsättningen behöver man alltså inte längre underteckna nya skriftliga samtycken i anknytning till FinnBrain-projektet. Deltagandet är naturligtvis fortfarande frivilligt och alltid när material samlas in meddelas deltagarna om studien enligt tidigare praxis. Senare kommer vi att samla in barnens eget samtycke till att delta i FinnBrain-kohorten. Tillsvidare deltar de i undersökningen med vårdnadshavarens samtycke. I FinnBrain-födelsekohorten har vi gjort en konsekvensbedömning av den vetenskapliga studien och uppdaterat dataskyddsmeddelandet. Dataskyddsmeddelandet finns att läsa på finska på FinnBrain-studiens webbsida www.finnbrain.fi.