Mustia tynnyreitä männikössä.

Miten vähentää raskasmetallien vaikutuksia kasveihin?

(FI/EN)

Raskasmetallit ovat uhka ympäristölle, biodiversiteetille ja eliöiden terveydelle. Tutkimustiedon avulla on mahdollista tunnistaa mikrobeja, jotka voivat vähentää raskasmetallien kasveille aiheuttamaa stressiä sekä edistää kasvien kasvua ja kehitystä. Tämä auttaisi kehittämään kestäviä ratkaisuja maatalouteen ja saastuneiden ekosysteemien ympäristön palautumiseen.

Suni Mathew (utu.fi) tarkastelee tutkimuksessaan sitä, miten kasvien altistuminen maaperän raskasmetallijäämille voi muuttaa kasvien pinnalla tai sisällä elävän mikrobiston koostumusta tai monimuotoisuutta. Hän tutkii myös, miten nämä mikrobiston muutokset vaikuttavat kasvien terveyteen ja toimintaan. Mathew on käyttänyt työssään Kevolla vuodesta 1991 alkaen käynnissä ollutta simulaatiotutkimusta, joka antaa arvokasta tietoa raskasmetallien vaikutuksista ympäristöön.

Simulaatiotutkimuksessa jäljitellään keinokastelun avulla happosateita sekä kuparin (Cu) ja nikkelin (Ni) saastekuormaa sellaisena kuin sitä löytyy noin 30–40 kilometrin etäisyydellä Kuolan niemimaan raskasmetallisulatoista. Tämän Kevon tutkimusaseman ylläpitämän yli 30 vuotta jatkuneen pitkäaikaisseurannan avulla voidaan tutkia pitkäkestoisen saastumisen vaikutuksia luonnon ekosysteemien mikrobiyhteisöihin vaihtuvien vuodenaikojen olosuhteissa. Tämä ei olisi mahdollista lyhytaikaisissa tutkimushankkeissa.

Lue lisää tästä Sakari Alhopuron säätiön rahoittamasta projektista (säätiön blogi).

Ota yhteyttä kevo@utu.fi, mikäli haluaisit käyttää aseman pitkäaikaisia koeasetelmia omissa tutkimuksissasi.

Kuva: Suni Mathew

/

How to reduce the effects of heavy metal pollution on plants?

Heavy metals pose a threat to environment, biodiversity and the health of organisms. Through research, it is possible to identify microbes that could mitigate heavy metal stress in plants and promote plant growth and development. This would contribute to the development of sustainable solutions in agriculture and the environmental rehabilitation of polluted ecosystems.

Suni Mathew (utu.fi) explores whether the exposure of plants to heavy metals in contaminated soil alters the composition and diversity of microbes living on or within plants. She will also examine how these microbial changes could affect the health and functioning of plants, as microbes play a crucial role in host plant survival. Mathew has used our ongoing simulation experiment (started in 1991) which provides valuable long-term data on the effects of heavy metal pollution.

The simulation experiment at Kevo uses irrigation to simulate acid rain and pollution loads of copper (Cu) and nickel (Ni) found at a distance of 30–40 km from the heavy metal smelter complex in the Kola Peninsula. The longitudinal data covering a period of more than 30 years facilitates research on the effects of long-term pollution on microbial communities in natural ecosystems during extreme seasonal changes. This would not be possible in short-term studies.

Suni Mathew’s study is founded by Sakari Alhopuro foundation, read more about her research (foundation’s blog).

Please contact kevo@utu.fi for access to our long-term experimental areas.

Photo: Suni Mathew