Hankkeen juuret

Idea syntyy

Omaopettajatoiminnasta vastannut yliopisto-opettaja Helena Rusanen havaitsi työssään kauppatieteen opiskelijoiden haasteet: useita opiskelijoita oli putoamassa kyydistä eivätkä opinnot sujuneet. Siksi hän alkoi kehitellä menetelmää, jolla hän pystyisi tukemaan opiskelijoita elämänhallinnassa ja opinnoissa. Tulokset olivat lupaavia ja hän ehdottikin kauppakorkeakoulun dekaanille, että toimintamallia olisi syytä laajentaa muidenkin aineiden opiskelijoihin.

Samaan aikaan Samuli Tähtinen ja Aku Lehojärvi tulivat valituiksi Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitukseen. Heidän tavoitteenaan oli parantaa opiskelijoiden jaksamista ja panostaa mielenterveysasioihin. Molemmat olivat havainneet, että opiskelijoiden keskuudessa uupuminen oli yleistä, vaikkei siitä ollutkaan tapana puhua. Alan kova kilpailu ja opiskelijoiden kokema paine menestyä opinnoissa kehystivät hyvinvoinnin haasteita.

Aktiivisesti mielenterveyskysymyksiä puheeksi nostaneet Helena Rusanen, Samuli Tähtinen ja Aku Lehojärvi yhdistivät pian voimansa ja ryhtyivät tekemään tiivistä yhteistyötä.

Keskustelua ja kehittelyä

Aluksi ideana oli varmistaa riittävä ammattiavun saaminen kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut johtivat kuitenkin oivallukseen siitä, että hankkeen kautta voitaisiin tarjota apua matalalla kynnyksellä. Rusanen painotti, että apu tulee tuoda mahdollisimman lähelle opiskelijoita. Kun mielen päällä olevista asioista pystyy keskustelemaan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, saattaa ammattiavun tarve vähentyä huomattavasti.

Hankkeen kehittelyä tehtiin aluksi hyväntekeväisyysperiaatteella, vaikka se vaati paljon työtunteja.

Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) myöntämä Universitas Turku -projektiraha mahdollisti suunnittelutyön jatkumisen ja opiskelijoiden mielenterveyttä kartoittavan kyselyn järjestämisen. Kyselyyn saatiin yli 300 vastausta: lähes puolet vastaajista koki opiskelut rankoiksi ainakin ajoittain.

Terve mieli –hanke käynnistyy

Keväällä 2019 Turun kauppakorkeakoulun opiskelijayhdistys, Turun KY, lanseerasi Terve Mieli –hankkeen Tähtisen ja Lehojärven johdolla. Hankkeessa päädyttiin keskittymään ruohonjuuritason toimintaan, jossa vapaaehtoisten tukiopiskelijoiden rooli on keskeinen. Yhdistykselle luotiin Tukinet-palveluun oma kanava, jossa yhdistyksen jäsenet voivat jakaa tuntemuksiaan anonyymisti toistensa kanssa vapaaehtoisten moderoidessa keskustelua. Tärkeimpänä tavoitteena oli edistää matalan kynnyksen keskustelukulttuuria ja poistaa mielenterveyskysymyksiin liittyviä stigmoja.

Toisena tavoitteena oli tiedottaa erilaisista tukipalveluista niin, että eri toimijat osaisivat tarvittaessa ohjata apua tarvitsevan opiskelijan oikean ammattiavun piiriin. Osana hanketta järjestettiin “Haavoittuva mieli – tue ja tunnista” -kurssi TuKYn eri toimijoille. Myös tuutoreiden tietämystä mielenterveysaiheista vahvistettiin. Kauppakorkeakoulun omaopettajat, kandi- ja graduohjaajat saivat hekin omat ohjeistukset.

Lisäksi laadittiin mielenterveysaiheisiin keskittyvä verkkosivu, josta kauppakorkeakoulun opiskelijoiden olisi mahdollistaa löytää tietoa ja tukea tilanteisiin, joissa oma jaksaminen ei riitä.

Yhteistyötä ja laajentamispyrkimyksiä

Kun hankkeen ydinidea oli kiteytynyt, useat tahot tarjosivat apuaan. Kauppakorkeakoulun henkilökunnalta saatu julkinen tuki toi hankkeelle uskottavuutta. Yhdessä mukana olleiden tahojen kanssa perustettiin ohjausryhmä, jolla pyrittiin takaamaan hankkeen jatkuvuus. Koska järjestötoiminnassa tekijät vaihtuvat vuosittain, hankkeelle tarvittiin kiintopisteitä.

Hanketta lähdettiin laajentamaan myös valtakunnalliselle tasolle, koska mielenterveyden haasteet eivät koske vain Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita. Sittemmin kauppatieteellisen alan opiskelijajärjestöt eli kylteriyhdistykset ovat lanseeranneet omannäköisiä mielenterveyshankkeita Turun KY:n Terve mieli –mallin pohjalta. Vaikka toimintamuodot ovat vaihdelleet kaupungista toiseen, ovat tavoitteet olleet linjassa toistensa kanssa.

Kylteripuheenjohtajaverkosto päätti yhteisymmärryksessä vuoden 2020 toiminnan pääteemaksi mielenterveyskeskustelun tehostamisen. Terve mieli, hyvinvoiva kylteri -nimellä markkinoitu kampanja toimii osoituksena siitä, miten tärkeä aihe on otettu puheeksi kauppatieteen alalla.

Syksyllä 2020 myös Suomen Ekonomit antoi tukea kauppatieteen opiskelijayhdistyksille mielenterveyden ensiapukurssien järjestämiseen sekä osallistui mielenterveysviikolla mielenterveysaiheiseen viestintään opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Mielen päällä –hanke starttaa rahoituksella

Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Turun yliopiston yhteistyössä Terve mieli -hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) 107 000 euron rahoituksen vuodelle 2021. Hankerahoitushakemukseen tavoitteeksi nimettiin Turun kauppakorkeakoulussa alkunsa saaneen tukiopiskelijatoimintamallin juurruttaminen Turun yliopistoon kaikkiin tiedekuntiin. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet iloitsivat saadusta rahoituksesta, sillä ilman rahoitusta laajennukseen olisi mennyt vuosia.

Projektia varten TYY palkkasi määräaikaisen työntekijän, joka toimi tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston projektisuunnittelijan kanssa. Huhtikuussa 2021 hanke sai ohjausryhmän päätöksellä uuden nimen Mielen päällä ja kick off-tilaisuus järjestettiin opiskelijoiden mielenterveyspäivänä 22.4. Kevään aikana avattiin myös opiskelijoiden mielenterveyskysely  ja suoritettiin tukiopiskelijoiden rekrytointi sekä valinta. Syksyllä julkaistiin hankkeen verkkosivut tukiopiskelijayhteydenottolomakkeineen.