Tukiopiskelijatoiminta

Mielen päällä -toiminnan ydin on opiskelijoiden välinen vertaistukitoiminta. Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden kanssa on mahdollista keskustella luottamuksellisesti opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä. Vertaistukitoiminta tarjoaakin tärkeän kanavan opiskelijoille tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä mahdollistaa kokemusten vaihdon ja turvallisen tilan kysyä ja pohtia omia haasteita. Tukiopiskelijatoiminta pilotoitiin syyslukukaudella 2021!

Tukiopiskelijat ovat eri tiedekunnista ja eri vuosikursseilta tulevia vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita olemaan läsnä ja kuuntelemaan kanssaopiskelijoitaan. Tukiopiskelijat eivät itse ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta tarvittaessa he osaavat ohjata sopivan ammattiavun piiriin hyödyntäen perehdytyskoulutustaan (MTEA®2) ja saamiaan materiaaleja sekä Mielen päällä -toiminnan henkilökunnan antamaa tukea.

Tukiopiskelijat ovat myös avainasemassa kehittämässä konkreettisia tapoja, joilla edistetään ja vahvistetaan opiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kannustammekin miettimään

  • mitä on arjen yhteisöllisyys?
  • Millaisista palikoista se rakentuu?
  • Entä miten jokainen meistä voi vaikuttaa osaltaan siihen, että kaikki kokevat olevansa osa yhteisöä?​

Usein kysytyt kysymykset

“Hankkeet torjuvat yksinäisyyttä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Mielen hyvinvointi on keskeinen niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnalle. Se on yhteistä pääomaa, johon kannattaa investoida. “

Outi Linnaranta, Mielenterveys on yhteinen pääomamme – (soteuudistus.fi)

Mitä on vertaistuki?

Vertaistuen muodostavat samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset. Vertaistuki on vertaisten kesken, hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tapahtuvaa toimintaa. Vertaistukea tarvitaan sosiaalisen tuen muotona, koska muut tuet eivät aina sovellu tai riitä kaikkien tukea tarvitsevien tarpeisiin.

Matalan kynnyksen vertaistuki tuo vaikeisiin tilanteisiin nopeasti apua ja helpotusta. Parhaimmillaan vertaistuki tarjoaa uusia näkökulmia sekä käytännön vinkkejä, jotka auttavat arjessa selviytymistä, lisäävät voimavaroja ja luovat toiveikkuutta tulevaisuuteen.

Vertaistukea voidaan toteuttaa monella tavalla. Kuunteleminen ja juttuseuran tarjoaminen perustuvat toimivalle vuorovaikutukselle. Toiminnallisessa vertaistuessa korostuu keskustelun sijaan käytännönläheinen, arkinen toiminta.

Kahdenkeskinen vertaistuki: Vertaistukija voi auttaa arjen asioissa, esimerkiksi asioidessa erilaisissa palvelupisteissä. Hän voi myös auttaa harrastuksen etsimisessä tai helpottaa uusiin ihmisiin tutustumista

Vertaistukiryhmät: Monella järjestöllä on vertaistukitoimintaa, joka liittyy esimerkiksi tiettyyn sairauteen, vammaan tai elämäntilanteeseen. Lisätietoa erilaisista vertaistukiryhmistä: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/vertaistukiryhm%C3%A4t

Mitä tukiopiskelija tekee?

Tukiopiskelijatoimintaa voidaan toteuttaa mm. seuraavien roolien kautta:

  1. antamalla kahdenkeskistä vertaistukea kanssaopiskelijalle​​​​
  2. ​edustamalla toimintaa opiskelijatapahtumissa
  3. olemalla mukana ryhmätoiminnassa (esim. opiskelua edistävät opintopiirit)
  4. kehittämällä ainejärjestöyhteistyötä
  5. tuottamalla sisältöä toiminnan eri viestintäkanaviin.​

Miten tukiopiskelijaan saa yhteyden

Löydät etusivulta Jutellaanko? -yhteydenottolomakkeen, jonka kautta tukiopiskelijoille voit jättää yhteydenottopyynnön.

Lomakkeeseen tulee kuvailla lyhyesti, mihin apua kaivataan.  Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten, ottaa yhteyttä opiskelijaan noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).

Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti. Tukiopiskelijaa voi tavata noin 1-5 kertaa.