Kielitietoinen koulu

Kielitietoisessa koulussa kielen merkitys tunnustetaan yhteisön tasolla. Kielille annetaan arvoa ja tilaa, ja koulussa opetettavat kielet ja oppilaiden eri kielet näkyvät koulun arjessa pysyvästi ja luontevasti. Kielitietoinen koulu tukee ja vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Kielitietoisuus

Kulttuurisen moninaisuuden yksi ilmentymä on monikielisyys. Kielitietoisessa koulussa ymmärretään, että kielellä on olennainen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Kieli on myös tärkeä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Kielitietoista toimintakulttuuria ja opetusta suunnitellaan yhdessä.

Kielitietoinen opetus

Kielitietoista opetusta tarvitaan, koska kieli on se väline, jonka avulla oppiaineiden sisältöjä opitaan. Samalla kieli on oppimisen kohde – opiskelun kautta opitaan kieltä. Jokaisella oppiaineella on oma kieli, tekstikäytänteet, käsitteet ja symbolijärjestelmä. Erilaiset tiedonalojen kielet mahdollistavat ilmiöiden tarkastelun eri näkökulmista.

Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteelliseen ajattelun kieleen eli konkreettisesta abstraktiin. Kaikki opettajat opettavat oman oppiaineensa kieltä ja tekstikäytänteitä. Opettajan tulee olla oman aineensa kielen ja kielitietoisten työtapojen asiantuntija. Hänen tulee edistää oppilaan monilukutaidon kehittymistä luomalla rikkaan tekstiympäristön, eheyttämällä oppiaineita ja toimimalla yhteistyössä muiden oppiaineiden opettajien kanssa.

Oppilas kielitietoisessa koulussa

Opiskelu kielitietoisessa koulussa vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä, ja se tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan niin perinteisissä kuin monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.

Materiaalia opettajalle

Kielitietoisen opettajan opashttps://www.enorssi.fi/julkaisut/kielitietoisen-opettajan-opas/mobile/index.html

Minkki-hankkeen materiaalia eri oppiaineisiin

Turun normaalikoulun Minkki-hankkeessa 2018–2021 valmistettiin kielitietoista materiaalia yläkoulun aineenopetukseen.

Minästä ja kielestä kiinni -hanke

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen  Minästä ja kielestä kiinni -hankkeessa 2018–2020 tuotettiin kaksiosainen oppimateriaalipari kieli- ja kulttuuritietoiseen perusopetukseen.

Vanhoja linkkejä

Materiaalia vanhemmille ja oppilaille