Perusopetus

Turun normaalikoulun perustehtävä on kasvattaa ja  kouluttaa yhdessä kotien kanssa hyvän yleissivistyksen ja itsetunnon omaavia, omat vahvuutensa tunnistavia, itsenäisesti elämässä pärjääviä, muiden kanssa yhteistoimintaan pystyviä, eettisesti ja  ympäristöystävällisesti toimivia nuoria. Opetus ja oppiminen kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja koulussa kasvattavat oppilaista tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät valmiudet osallistua aktiivisesti tulevaisuuden rakentamiseen.

Kasvatus- ja opetustyön lähtökohdat

Turun normaalikoulun toiminta perustuu arvoille, jotka näkyvät koko koulun toiminnassa. Norssissa kaikki ovat erilaisia ja samanarvoisia. Kulttuurinen moninaisuus näkyy arjessa ja yhdessä tekemisessä.

Pidämme erityisen tärkeänä seuraavia asioita:

 • tasa-arvoinen osallisuus ja demokraattisuus
 • eettinen kasvu
 • vastuuseen kasvaminen
 • ympäristöstä huolehtiminen
 • interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen
 • vuorovaikutuksen tuoma hyvinvointi

Toimintakulttuuri

Turun normaalikoulun toimintakulttuurin painopisteet ovat kulttuurinen vuorovaikutus, tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö, kielitietoinen opetus sekä avoin vuorovaikutus, osallisuus ja yhteistyö.

Kulttuurisesti moninaisen koulun arjessa kulttuurinen vuorovaikutus toteutuu yhdessä toimimalla.

Tieto- ja viestintätekniikka on koulun arkea: käytössä ovat digitaaliset ja sähköiset oppimisvälineet ja työkalut.

Kaikki oppiminen tapahtuu kielen avulla. Koulun jokainen opettaja on oman tiedonalansa kielen opettaja.  Käsitteiden monikanavainen havainnollistaminen ja kullekin oppilaalle sopivat tehtävät auttavat oppilasta menestymään opinnoissaan.

Koulu pyrkii kaikessa toiminnassaan avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin  koulussa toimivien kuin sidosryhmien sekä lähiympäristön kanssa.

Kielitietoinen koulu

Kielitietoisessa koulussa toteutetaan kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa. Kielitietoisuus on Turun normaalikoulussa kaikilla luokilla toteutuva periaate, jolloin opetuksessa huomioidaan jatkuvasti oppilaan monet opiskelukielet, oppilaan omat kielet ja koulun ja opetuksen tapa käyttää kieltä. Kielitietoisessa koulussa kannustetaan monikielisyyteen, kielen ja sen rakenteiden pohtimiseen sekä kielen moninaiseen käyttöön.

Lue lisää: Kielitietoinen koulu

Kaksikielinen opetus

Turun normaalikoulussa toimii myös kaksikielisen opetuksen linja, jossa kielitietoisen koulun periaatteet toteutetaan niin, että yhtenä opetuskielenä on englanti.

Opetussuunnitelma, luokat 1 - 9

Oppilaan tuki

Oppilaan tuki

Oppilaan tulee saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarvittaessa. Oppilas ja vanhemmat osallistuvat tukitoimien suunnitteluun.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Tukimuotoja ovat esim. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, joustavat opetusjärjestelyt, samanaikaisopetus ja oppilashuollollinen tuki.

Tuen tarpeeseen vastataan oppilaan kolmiportaisella tuella: yleisellä, tehostetulla ja erityisellä tuella.

Turun normaalikoulussa opiskelua tukevat  rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Oppilaan tukea pohdittaessa myös   oppilas, hänen huoltajansa, luokanohjaaja ja aineenopettaja voivat osallistua tapaamisiin.

Voit lukea lisää Turun normaalikoulun oppilaan tuen käsikirjasta.

Opinto-ohjaus

Yläkoululaisella on oikeus saada ohjausta koulutus- ja urasuunnitteluun, itsetuntemukseen sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja pitää opetussuunnitelman mukaiset oppilaanohjauksen luokkaohjaustunnit, ohjaa opintojen aikaisissa valinnoissa, seuraa opintojen etenemistä, käy nuoren kanssa itsetuntemusta, urasuunnittelua ja tulevaisuuspohdintaa käsitteleviä ohjauskeskusteluja sekä käy nuoren ja huoltajan kanssa 9. luokan kehityskeskustelun. Opinto-ohjaukseen kuuluu myös opintokäynnit työpaikoille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä työelämään tutustumisjaksot, jotka toteutetaan 8. – 9. luokilla. Opinto-ohjaajat toimivat yhteistyössä opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.

Opinto-ohjaajien työhuoneet löytyvät B-siivessä 2. kerroksessa.  Opinto-ohjaajina toimivat Samuli Lindvall ja Merituuli Kallio.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työtehtävät liittyvät yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä oppilashuollon yhteistyöhön ja kehittämiseen. Koulukuraattori työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa lapsen/nuoren, vanhempien, kouluyhteisön ja koulun ulkopuolisten tahojen (mm. lastensuojelu, nuorisotoimi, poliisi, lasten- ja nuorten psykiatria, kolmannen sektorin palvelut) kanssa.

Koulukuraattori Jatta Auremaan vastaanottotila sijaitsee A-siivessä 1. kerroksessa.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Petri Tiitta on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Erityisopettajat

Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä koulun opettajien, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Hän konsultoi yhteistyöluontoisesi opettajaa ja oppilashuollon henkilöstöä koulun arjen asioissa. Hän osallistuu aina tarvittaessa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja päivittämiseen. Hän osallistuu tiedon siirtoon nivelvaiheissa.

Erityisopetuksen tilat sijaitsevat A-solussa koulun 2. kerroksessa. Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat alakoulussa Nina Högerman, Miina Orell ja Eija Vares-Salonen sekä yläkoulussa Katja Jokila ja Pekka Lamberg.

Oppilaan tuen käsikirja

Turun normaalikoulussa on käytössä Oppilaan tuen käsikirja. Pdf-muotoisesta käsikirjasta löytyvät tarkemmat kuvaukset oppilaan tuesta sekä koulun menettelytavoista eri tilanteissa.

Opintolinjat

Turun normaalikoulun perusopetuksessa toimivat linjat:

 • kaksikielinen opetus (suomi-englanti): luokat 1-9
 • science-linja: luokat 1-9
 • taidelinja: luokat 1-6
 • medialinja: luokat 1-6

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Vilma Alcenius
Terveydenhoitaja
Yläaste 7-9 a, b ja d -luokkien oppilaat sekä lukion opiskelijat
puh. 040 149 8500
vilma.alcenius[at]utu.fi

Susan Suomi
Terveydenhoitaja
Ala-asteen 1-6 luokkien oppilaat, sekä yläasteen 7-9 c ja e -luokan oppilaat
puh. 040 192 4351
susan.suomi[at]utu.fi

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on

 • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
 • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • edistää koko kouluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhuollon palvelut

Hakeutuminen omalle kouluterveydenhoitajan vastaanotolle koulupäivinä

klo 8–9 ilman ajanvarausta
klo 9– ajanvarauksella (ajanvaraus esim. puhelimitse tai Wilma-viestillä)
Vastaanottotilat 1. krs. A-aulassa. Oppilas voi hakeutua tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle ja myös vanhemmat voivat ottaa aina yhteyttä lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto. Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain ja koululääkäri tekee laajan terveystarkastuksen 1., 5. ja 8. luokalla.

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savi-tehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta puh. 02 313 8800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaille maksuton. Lisätietoa korvauskäytännöistä Wilma -tiedotteessa.

Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairausasioissa tulee ottaa yhteys suoraan oman asuinalueen terveysasemalle. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu pääasiassa omassa kunnassa. Kouluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kuitenkin kaikille opiskelijoille.

Hammashuolto toteutuu turkulaisille oppilaille oman postipiirin hammashoitolassa, jonne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksuton alle 18-vuotiaille, p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Lisää tietoa kouluterveydenhuollosta löytyy Turun normaalikoulun oppilaan tuen käsikirjasta

Koulun kerhot

Kerhotoiminta

Turun normaalikoulu tukee lasten ja nuorten harrastamista järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa. Kerhot järjestetään koulupäivän aikana tai jälkeen. Kerhokalenteri vaihtuu vuosittain.

Tärkeä tietää kerhoista

 • Koulun kerhoihin osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Jos ilmoittaudut kerhoon, sitoudut käymään kerhossa säännöllisesti.  Ensimmäinen kerhokerta on tutustumiskerta.
 • Kerhoihin ilmoittaudutaan ennakkoon suoraan kerhonohjaajalle tai erillisen ohjeen mukaan.
 • Koulun kaikki järjestyssäännöt ovat voimassa myös kerhoissa. Kerhon alkamista ei saa odottaa koulun sisätiloissa.
 • Koulun vakuutukset ovat voimassa koulun järjestämän kerhotoiminnan aikana. Jos oppilas joutuu odottamaan koulun jälkeen alkavaa kerhoa, on oppilas kodin vastuulla kyseisen ajan.

TIS Clubs (in english)

Hae oppilaaksi 1. luokalle

Hakeminen perusopetuksen 1. luokalle

Vanhempainilta koulutulokkaiden huoltajille on torstaina 9.1.2020 klo 18.30 Turun normaalikoulun auditoriossa (käynti F-ovesta, 2. kerros).

Tilaisuudessa esitellään aloittavat luokat, jotka ovat 1A = science-, 1B = media- ja taidepainotteinen ja 1C = kaksikielisen (englanti) opetuksen luokka,  sekä kerrotaan Turun normaalikoulun valintaperusteista, opetuksesta ja toiminnasta.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tututustua tarkemmin luokkiin ja painotuksiin.

TERVETULOA!

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-palvelussa 16.12.2019–12.1.2020 tai Normaalikoululla perusopetuksen kansliassa (Annikanpolku 9, 2. kerros) torstaina 9.1.2020 ja perjantaina 10.1.2020 klo 8.00–11.00. sekä vanhempainillan yhteydessä 9.1.2020 klo 18.30.

Turkulaiset oppilaat saavat kotiin Turun kaupungin koulutoimen lähettämän kirjeen, missä on ohjeet Internetin kautta tapahtuvaan ilmoittautumiseen. Turkulaiset ja ulkokuntalaiset oppilaat voivat ilmoittautua Turun normaalikoulun oppilaaksi myös edellä mainittuina aikoina koulun kansliassa.

Syksyllä 2020 Turun normaalikoulussa aloittaa kolme ykkösluokkaa. Kullekin luokalle otetaan 20 oppilasta.

Kaksikieliselle luokalle on testi. Testit pidetään 4. – 5.2. 2020 ja oppilaille lähetetään kutsut testiin.

Turun normaalikoulun 1. luokalle oppilaaksi ottamisen kriteerit:

 • Luokan linjavalinta (A, B, C)
 • Kaksikielisen opetuksen luokalle testin perusteella. Mikäli oppilas ei läpäise testiä, mutta haluaa Turun normaalikouluun, hänet sijoitetaan kakkosvaihtoehdon mukaan.
 • Mikäli A- ja B-luokalle hakeneita oppilaita on enemmän kuin 20, oppilaaksi Turun normaalikouluun pääsee oppilas,
  a) jolla on sisaruksia Turun normaalikoulussa
  b) arvonnan kautta

» Hakulomake (auki 12.1.2020 saakka)

Hae oppilaaksi 7. luokalle

Hakeminen perusopetuksen 7. luokalle

Turun normaalikoulun esittelyilta on tiistaina 14.1.2020 klo 18.30 Turun normaalikoulun auditoriossa (Annikanpolku 9, käynti F-ovesta, 2. krs).

Infotilaisuuden jälkeen on mahdollisuus saada lisäinformaatiota painotteisista luokista

Painotteisia luokkia on kaksi:

Kaksikielisen opetuksen luokka, missä opetuskielet ovat suomi ja englanti. Katso vieraskielinen, englantipainotteinen, opetus. Tälle luokalle järjestetään pääsykoe keskiviikkona 5.2.2020 klo 12.15 alkaen. Pääsykoe sisältää englannin kielen kirjallisen ja suullisen osion sekä haastattelun. Pääsykokeeseen ei tarvitse valmistautua ja siihen kutsutaan hakemuksen perusteella.

Science-luokka on luonnontiedepainotteinen luokka, jossa opiskellaan yhteensä kolme kurssia enemmän science-aineita. Näitä ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Lisäkursseilla painotetaan kokeellisia työtapoja ja luonnontieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä.

Työskentelemme usein parin kanssa tai ryhmässä, jolloin sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot kehittyvät. Katso science-luokan painotukset. Valittaessa oppilaita science-luokalle painotetaan biologian, fysiikka/kemian ja matematiikan viimeistä todistusnumeroa sekä halua osallistua kokeelliseen ja ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn.

Muilla luokilla opiskellaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Seitsemännellä luokalla opiskellaan A1-kielenä englantia ja A2-kielenä voi opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää (ryhmät vaihtelevat vuosittain riippuen oppilaiden valinnoista).

Hakulomake

Täytä hakulomake ja lähetä sähköisesti viimeistään keskiviikkona 22.1.2020.

Oppilasvalintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 6.3.2020.