Perusopetus

Turun normaalikoulun perustehtävä on kasvattaa ja  kouluttaa yhdessä kotien kanssa hyvän yleissivistyksen ja itsetunnon omaavia, omat vahvuutensa tunnistavia, itsenäisesti elämässä pärjääviä, muiden kanssa yhteistoimintaan pystyviä, eettisesti ja  ympäristöystävällisesti toimivia nuoria. Opetus ja oppiminen kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja koulussa kasvattavat oppilaista tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät valmiudet osallistua aktiivisesti tulevaisuuden rakentamiseen.

Kasvatus- ja opetustyön lähtökohdat

Turun normaalikoulun toiminta perustuu arvoille, jotka näkyvät koko koulun toiminnassa. Norssissa kaikki ovat erilaisia ja samanarvoisia. Kulttuurinen moninaisuus näkyy arjessa ja yhdessä tekemisessä.

Pidämme erityisen tärkeänä seuraavia asioita:

 • tasa-arvoinen osallisuus ja demokraattisuus
 • eettinen kasvu
 • vastuuseen kasvaminen
 • ympäristöstä huolehtiminen
 • interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen
 • vuorovaikutuksen tuoma hyvinvointi

Toimintakulttuuri

Turun normaalikoulun toimintakulttuurin painopisteet ovat kulttuurinen vuorovaikutus, tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö, kielitietoinen opetus sekä avoin vuorovaikutus, osallisuus ja yhteistyö.

Kulttuurisesti moninaisen koulun arjessa kulttuurinen vuorovaikutus toteutuu yhdessä toimimalla.

Tieto- ja viestintätekniikka on koulun arkea: käytössä ovat digitaaliset ja sähköiset oppimisvälineet ja työkalut.

Kaikki oppiminen tapahtuu kielen avulla. Koulun jokainen opettaja on oman tiedonalansa kielen opettaja.  Käsitteiden monikanavainen havainnollistaminen ja kullekin oppilaalle sopivat tehtävät auttavat oppilasta menestymään opinnoissaan.

Koulu pyrkii kaikessa toiminnassaan avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin  koulussa toimivien kuin sidosryhmien sekä lähiympäristön kanssa.

Kielitietoinen koulu

Kielitietoinen koulu

Kielitietoisessa koulussa toteutetaan kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa. Kielitietoisuus on Turun normaalikoulussa kaikilla luokilla toteutuva periaate, jolloin opetuksessa huomioidaan jatkuvasti oppilaan monet opiskelukielet, oppilaan omat kielet ja koulun ja opetuksen tapa käyttää kieltä. Kielitietoisessa koulussa kannustetaan monikielisyyteen, kielen ja sen rakenteiden pohtimiseen sekä kielen moninaiseen käyttöön.

Kaksikielinen opetus

Turun normaalikoulussa toimii myös kaksikielisen opetuksen linja, jossa kielitietoisen koulun periaatteet toteutetaan niin, että yhtenä opetuskielenä on englanti.

Opetussuunnitelma, luokat 1 - 9

Oppilaan tuki

Oppilaan tuki

Oppilaan tulee saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarvittaessa. Oppilas ja vanhemmat osallistuvat tukitoimien suunnitteluun.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Tukimuotoja ovat esim. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, joustavat opetusjärjestelyt, samanaikaisopetus ja oppilashuollollinen tuki.

Tuen tarpeeseen vastataan oppilaan kolmiportaisella tuella: yleisellä, tehostetulla ja erityisellä tuella.

Turun normaalikoulussa opiskelua tukevat  rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat, kuraattorit ja psykologi. Oppilaan tukea pohdittaessa myös   oppilas, hänen huoltajansa, luokanohjaaja ja aineenopettaja voivat osallistua tapaamisiin.

Opinto-ohjaus

Yläkoululaisella on oikeus saada ohjausta koulutus- ja urasuunnitteluun, itsetuntemukseen sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja pitää opetussuunnitelman mukaiset oppilaanohjauksen luokkaohjaustunnit, ohjaa opintojen aikaisissa valinnoissa, seuraa opintojen etenemistä, käy nuoren kanssa itsetuntemusta, urasuunnittelua ja tulevaisuuspohdintaa käsitteleviä ohjauskeskusteluja sekä käy nuoren ja huoltajan kanssa 9. luokan kehityskeskustelun. Opinto-ohjaukseen kuuluu myös opintokäynnit työpaikoille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä työelämään tutustumisjaksot, jotka toteutetaan 8. – 9. luokilla. Opinto-ohjaajat toimivat yhteistyössä opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.

Opinto-ohjaajien työhuoneet löytyvät B-siivessä 2. kerroksessa.  Opinto-ohjaajina toimivat Samuli Lindvall ja Merituuli Kallio.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työtehtävät liittyvät yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä oppilashuollon yhteistyöhön ja kehittämiseen. Koulukuraattori työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa lapsen/nuoren, vanhempien, kouluyhteisön ja koulun ulkopuolisten tahojen (mm. lastensuojelu, nuorisotoimi, poliisi, lasten- ja nuorten psykiatria, kolmannen sektorin palvelut) kanssa.

Koulukuraattori Jatta Auremaan vastaanottotila sijaitsee A-siivessä 1. kerroksessa.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Koulun psykiatrinen sairaanhoitaja

Koulun psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot palvelevat koululaisia A- siiven ensimmäisessä kerroksessa.

Koulun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden mielenterveyteen liittyvien, kuten ahdistuneisuuden, masentuneisuuden tai muiden mielialaoireiden hoitaminen tukikäyntien avulla. Käynnit ovat luottamuksellisia. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii yhteistyössä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa.

Vastaanotoille pääsee terveydenhoitajan kautta, joten huolen noustessa yhteydenotto (voi olla oppilaan oma tai huoltajan) ensin terveydenhoitajaan.

Erityisopettajat

Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä koulun opettajien, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Hän konsultoi yhteistyöluontoisesi opettajaa ja oppilashuollon henkilöstöä koulun arjen asioissa. Hän osallistuu aina tarvittaessa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja päivittämiseen. Hän osallistuu tiedon siirtoon nivelvaiheissa.

Erityisopetuksen tilat sijaitsevat A-solussa koulun 2. kerroksessa. Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät Oppilaan tuen käsikirjasta sekä Wilmasta.

Oppilaan tuen käsikirja

Turun normaalikoulussa on käytössä Oppilaan tuen käsikirja. Pdf-muotoisesta käsikirjasta löytyvät tarkemmat kuvaukset oppilaan tuesta sekä koulun menettelytavoista eri tilanteissa.
Tuen käsikirja 2023-2024

Opintolinjat

Turun normaalikoulun perusopetuksessa toimivat linjat:

 • kaksikielinen opetus (suomi-englanti): luokat 1-9
 • science-linja: luokat 1-9
 • taidelinja: luokat 1-6
 • medialinja: luokat 1-6

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Liisa Blomqwist
Terveydenhoitaja
Turun normaalikoulu luokat 1-6
puh. 044 907 5657
lmblom@utu.fi

Jaana Peltonen
Terveydenhoitaja
Turun normaalikoulu luokat 7-9
puh. 040 192 4351
jamarp@utu.fi

Minna Seppälä
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Turun normaalikoulu luokat 7-9, Turun kansainvälinen koulu luokat 7-9
mmsepp@utu.fi

Kauko Saarto
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Turun normaalikoulu luokat 1-6, Turun kansainvälinen koulu luokat 1-6
kauko.saarto@varha.fi

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on

 • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
 • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • edistää koko kouluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhuollon palvelut

Hakeutuminen omalle kouluterveydenhoitajan vastaanotolle koulupäivinä

klo 8–9 ilman ajanvarausta
klo 9– ajanvarauksella (ajanvaraus esim. puhelimitse tai Wilma-viestillä)
Vastaanottotilat 1. krs. A-aulassa. Oppilas voi hakeutua tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle ja myös vanhemmat voivat ottaa aina yhteyttä lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto. Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain ja koululääkäri tekee laajan terveystarkastuksen 1., 5. ja 8. luokalla.

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savi-tehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta puh. 02 313 8800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaille maksuton. Lisätietoa korvauskäytännöistä Wilma -tiedotteessa.

Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairausasioissa tulee ottaa yhteys suoraan oman asuinalueen terveysasemalle. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu pääasiassa omassa kunnassa. Kouluterveydenhuollon palvelut kuuluvat kuitenkin kaikille opiskelijoille.

Hammashuolto toteutuu turkulaisille oppilaille oman postipiirin hammashoitolassa, jonne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksuton alle 18-vuotiaille, p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Lisää tietoa kouluterveydenhuollosta löytyy Turun normaalikoulun oppilaan tuen käsikirjasta

Koulun kerhot

Turun normaalikoulu tukee lasten ja nuorten harrastamista järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa. Kerhot pidetään koulupäivän aikana tai jälkeen. Kerhokalenteri vaihtuu vuosittain.

Tärkeä tietää kerhoista

 • Koulun kerhoihin osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Jos ilmoittaudut kerhoon, sitoudut käymään kerhossa säännöllisesti.  Ensimmäinen kerhokerta on tutustumiskerta.
 • Kerhoihin ilmoittaudutaan ennakkoon wilmassa, suoraan kerhonohjaajalle tai erillisen ohjeen mukaan.
 • Koulun kaikki järjestyssäännöt ovat voimassa myös kerhoissa.
 • Koulun vakuutukset ovat voimassa koulun järjestämän kerhotoiminnan aikana.
 • Jos oppilas joutuu odottamaan koulun jälkeen alkavaa kerhoa, on oppilas kodin vastuulla kyseisen ajan. Kerhon alkamista ei saa odottaa koulun sisätiloissa.

Kerholukujärjestykset

Lehtikerhossa tehty yläkoululaisten monikielinen lehti

TIS Clubs (in english)

 

Hae oppilaaksi 1. luokalle

Hakeminen perusopetuksen 1. luokalle

Vanhempainilta koulutulokkaiden huoltajille on torstaina 11.1.2024 klo 18.30 Turun normaalikoulun ruokalassa, kouluun sisälle F-ovesta Krööpilänkadun puolelta.

Tilaisuudessa esitellään aloittavat luokat, jotka ovat 1A = science-, 1B = media- ja taidepainotteinen ja 1C = kaksikielisen (englanti) opetuksen luokka, sekä kerrotaan Turun normaalikoulun valintaperusteista, opetuksesta ja toiminnasta.

TERVETULOA!

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Turun kaupungin Wilman kautta. Turkulaiset oppilaat saavat kotiin Turun kaupungin koulutoimen lähettämän kirjeen, missä on ohjeet internetin kautta tapahtuvaan ilmoittautumiseen. Muut kuin turkulaiset oppilaat ilmoittautuvat Turun normaalikoulun oppilaaksi tämän sivun alareunasta löytyvällä hakulomakkeella.

Tarvittaessa apua ilmoittautumiseen saa Linkkikioskista (Katteluksenkatu 4) torstaina 4.1.2024. Myös vanhempainillassa saa apua ilmoittautumiseen.

Syksyllä 2024 Turun normaalikoulussa aloittaa kolme ykkösluokkaa. Kullekin luokalle otetaan 20 oppilasta.

Kaksikieliselle luokalle on testi. Testit pidetään 30.1.-1.2.2024. Kaikille kaksikieliselle luokalle ilmoittautuneille lähetetään kutsut testiin.
Turun normaalikoulun 1. luokalle oppilaaksi ottamisen kriteerit:

 • Luokan linjavalinta (A, B, C)
 • Kaksikielisen opetuksen luokalle testin perusteella. Mikäli oppilas ei läpäise testiä, mutta haluaa Turun normaalikouluun, hänet sijoitetaan kakkosvaihtoehdon mukaan.
 • Mikäli A- ja B-luokalle hakeneita oppilaita on enemmän kuin 20, oppilaaksi Turun normaalikouluun pääsee oppilas,
  a) jolla on sisaruksia Turun normaalikoulussa
  b) arvonnan kautta

» Hakulomake (auki 26.12.2023 – 14.1.2024)

Hakulomakkeen tietosuojaseloste (pdf)

Hae oppilaaksi 7. luokalle

Hakeminen perusopetuksen 7. luokalle

Turun normaalikoulun esittelyilta on tiistaina 16.1.2024 klo 18.30 Turun normaalikoulun auditoriossa, sisäänkäynti F-ovesta Krööpilänkadun puolelta.

Painotteisia luokkia on kaksi:

Kaksikielisen opetuksen luokka, missä opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tälle luokalle järjestetään pääsykoe tiistaina 6.2.2024 klo 12.15 alkaen. Pääsykoe sisältää englannin kielen kirjallisen ja suullisen osion sekä haastattelun. Pääsykokeeseen ei tarvitse valmistautua ja siihen kutsutaan hakemuksen perusteella.

Science-luokka on luonnontiedepainotteinen luokka, jossa opiskellaan yhteensä kolme kurssia enemmän science-aineita. Näitä ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Lisäkursseilla painotetaan kokeellisia työtapoja ja luonnontieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Työskentelemme usein parin kanssa tai ryhmässä, jolloin sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot kehittyvät.
Valittaessa oppilaita science-luokalle painotetaan ympäristöopin ja matematiikan viimeistä todistusnumeroa sekä halua osallistua kokeelliseen ja ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn. Jos koulussa ei ole annettu 6. luokalla joulutodistusta, hakija toimittaa luokanopettajansa suosituksen sähköpostitse osoitteeseen satu.kekki@utu.fi.

Muilla luokilla ei ole painotusta.

Seitsemännellä luokalla opiskellaan A1-kielenä englantia ja A2-kielenä voi opiskella espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää (ryhmät vaihtelevat vuosittain riippuen oppilaiden valinnoista).

Oppilasvalintojen tulokset ilmoitetaan maaliskuun alussa.

Hakulomake (auki 12.12.2023 – 22.1.2024)

Hakulomakkeen tietosuojaseloste (pdf)