Tie kotimaiseen tai kansainväliseen uraan!

IB-lukio

Tervetuloa opiskelemaan Turun normaalikoulun lukioon!

_____________________________________

MISSION STATEMENT

Our aim is to support the students’ growth towards internationally minded, caring and reflective builders of sustainable future.
We encourage students to explore knowledge across a range of disciplines in local and global context.
We emphasize communication and cooperation, and respect honesty and open-mindedness.
In our multicultural environment, we foster human and cultural diversity.

_____________________________________

IB-linjalle hakeminen

Valintareitit IB-lukioon

IB-lukiossa on kaksi linjaa; kansallinen ja kansainvälinen.

Opiskelija, jolla on suomen tai ruotsin kielellä suoritettu suomalaisen perusopetuksen päättötodistus, hakee toisen asteen yhteishaun kautta kansalliselle IB-linjalle Turun normaalikouluun.

Opiskelija, jolla on ulkomailla suoritettu perusopetuksen päättötodistusta vastaava tutkinto ja hyvä akateeminen englannin kielen taito, hakee ensisijaisesti kansainväliselle linjalle Turun kansainvälisen koulun valintamenettelyn kautta.

Linjat eroavat toisistaan kieliopintojen osalta. Kansallisen linjan opiskelija opiskelee äidinkielenään suomea tai ruotsia, kansainvälisen linjan opiskelija opiskelee englantia. Kansainvälisen linjan opiskelijat eivät opiskele lainkaan ruotsia vaan suomea vieraana kielenä.

Pääsykokeessa kansalliselle linjalle hakeva opiskelija suorittaa kokeet suomen/ruotsin, englannin ja matematiikan kokeet. Kansainväliselle linjalle hakeva opiskelija suorittaa englannin ja matematiikan kokeet.

Kansalliselle linjalle hakeva, löydät lisätietoa alla olevilta olevilta sivuilta.

Kansainväliselle linjalle hakeva, siirrythän Turun kansainvälisen koulun sivuille.

IB:lle valinnan perusteet ja pääsykoe

 • IB-linjalle haetaan kevään 2022 yhteishaussa.
 • Ota yhteyttä opinto-ohjaaja Jukka Valtaseen, jukka.valtanen at utu.fi, jos tarvitset lisätietoja tai jos haluat vierailla lukiossamme.
 • Opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen ja perusopetuksen päättötodistuksen painotettuun lukuaineiden keskiarvoon.
 • Valintakoe järjestetään pe 22.4. 2022 klo 10.00-12.30 Turun normaalikoulussa.
 • Todistuksesta huomioidaan lukuaineiden keskiarvo siten, että matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat painotetaan kertoimella 2.
 • Kansainväliset hakijat hakevat IB-linjalle Turun kansainvälisen koulun hakulomakkeella. Näiden hakijoiden tulee ennen hakemista olla yhteydessä Turun kansainvälisen koulun rehtoriin Mirjam Rasmus, mirjam.rasmus@utu.fi.

Ulkomailta hakeminen

 • Jos hakijalla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta, hänen tulee ennen yhteishaun alkamista olla yhteydessä lukion vs. rehtori Anu Waltari-Grundströmiin, anuwal@utu.fi.

Valintatulosten julkistaminen

 • Yhteishaun valintatulokset julkaistaan Opintopolussa kesäkuussa 2022.

IB-ohjelman perustiedot (IB)

IB Turun Norssissa          Lisäinfoa IB:stä englanniksi

International Baccalaureate Diploma Programme on arvostettu kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 140 maassa. Suomessa on 16 IB-lukiota, joiden opetuskielenä on englanti. IB-tutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja ulkomailla.

IB-opetussuunnitelman tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittymään tiedonhaluisiksi, opiskeluun motivoituneiksi, empaattisiksi ja valveutuneiksi elinikäisiksi oppijoiksi.

Suomessa varsinaista kaksivuotista IB diploma programme -ohjelmaa edeltää ns. valmistava vuosi (pre-diploma year), joka noudattaa pääosin suomalaisen  lukion 1. vuoden opetussuunnitelmaa. Valmistavan vuoden opetuskielenä on englanti.

Turun normaalikoulun IB-lukio aloitti toimintansa 1991. Opetus on korkeatasoista, opiskelijamme saavuttavat erinomaisia tuloksia ja heitä ohjataan ja seurataan monipuolisesti.

Norssin IB-ylioppilaat ovat jatkaneet opintojaan sekä suomalaisissa että ulkomaisissa korkeakouluissa. IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin ympäri maailmaa. IB-ylioppilaitamme on opiskellut myös monissa tunnetuissa ja valikoivissa yliopistoissa kuten Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, London School of Economicsissa, Imperial Collegessa, Harvardissa ja  Karolinska Institutetissa.

IB-ohjelman oppiaineet

IB:ssä on vähemmän oppiaineita kuin suomalaisessa lukiossa, mutta tutkinto on  monipuolinen ja tuottaa laajan yleissivistyksen sekä erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

IB:ssä opiskeltavat aineet valitaan valmistavan vuoden lopussa. Opiskelijoiden tulee valita 6 oppiainetta viidestä IB:n aineryhmästä: 3 ainetta laajemmalla (HL, higher level) tasolla ja 3 ainetta suppeammalla (SL, standard level) tasolla. HL-tasolla voi olla enintään 4 ainetta. Kuudes aine valitaan aineryhmistä 2-4. Myös 7. oppiaine on mahdollinen.

HL vastaa 9 kansallisen tason kurssia (240 h) ja SL 5,5 kurssia (150 h).

Lääketieteiden opintoja suunnitteleva opiskelija voi erityisluvalla opiskella kaikkia kolmea luonnontiedeainetta ja halutessaan jättää aineryhmän 3 aineen valitsematta.

Ainevalinnoista ja vaatimuksista on lisätietoa valmistavan vuoden sivulla.

IB-oppiaineet Norssissa

Oppiaine- ryhmä Oppiaine Laajuus
Ryhmä 1 Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi A HL   SL
Ruotsi A HL  SL
Englanti A HL   SL
Ryhmä 2 Vieras kieli
Englanti B HL   SL
Ranska B,

Ranska ab initio

HL   SL

SL

Saksa B,

Saksa ab initio

HL   SL

SL

Suomi B HL  SL
Ryhmä 3 Yhteiskunnalliset aineet
Yritys-johtaminen SL
Taloustiede HL   SL
Historia HL   SL
Psykologia HL   SL
Group 4 Luonnontieteet
Biologia HL  SL
Kemia HL   SL
Fysiikka HL   SL
Group 5 Matematiikka
Matematiikka

Analysis and approaches

Applications and interpretation

HL   SL

SL

Muut vaatimukset Tiedonteoria  (TOK) 100 h
CAS -ohjelma

Extended essay -tutkielma (EE)

18 kk

4000 sanaa

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös 3 muuta kokonaisuutta:

1) Tiedonteoria (Theory of Knowledge, TOK), jossa opitaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan tieteenalojen suhteita toisiinsa. Opintojen laajuus on 100 tuntia.

2) DP1-vuoden lopulla jokainen opiskelija aloittaa opettajan ohjauksessa laajan tutkielman (Extended Essay, EE) kirjoittamisen itse valitsemastaan aiheesta. Tutkielma viimeistellään DP2-vuonna. Opiskelija voi saada EE- ja TOK-opinnoista enintään 3 lisäpistettä diplominsa kokonaispistemäärään.

3) Kolmantena kokonaisuutena on ns. CAS-ohjelma (Creativity, Activity, Service),  johon sisältyy luovaa toimintaa, liikuntaa ja yhteisöä hyödyttävää toimintaa. CAS-ohjelman tavoitteena on kannustaa opiskelijaa kehittämään itseään monipuolisesti.

Opetussuunnitelma

Kaksivuotista IB Diploma programme (DP) -ohjelmaa edeltää ns. valmistava vuosi (pre-DP year), joka noudattaa pääosin suomalaisen lukion 1. vuoden opetussuunnitelmaa.

DP-ohjelma (DP1 ja DP2) noudattaa kansainvälisen IB-organisaation opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät täältä.

Valmistava vuosi (pre-DP year)

Valmistavan vuoden (pre-DP) opinto-ohjelma 

 • Suoritetaan n. 30 kurssia suomalaisen lukion 1. vuotta mukaillen.
 • Kaikki opiskelevat joko saksaa tai ranskaa, lukiossa kielen opiskelun aloittavat opiskelevat 4 kurssia (B3) ja näitä kieliä perusopetuksessa opiskelleet 2 kurssia (B2). Muiden kielten opiskelusta on sovittava erikseen.

Oppiaineet ja kurssimäärät

Kielet
äidinkieli 3, englanti 3, B-ruotsi 4
B2-kieli: saksa tai ranska 2
B3-kieli: saksa tai ranska 4
Matematiikka 3 tai 5
Luonnontieteet  biologia 1-2, fysiikka 1-2, kemia 1-2, luonnontieteiden menetelmäkurssi 1
Humanistiset aineet
historia 2, psykologia 1, yhteiskuntaoppi 1, academic thinking skills 1
Muut aineet
kuvataide tai musiikki 1, liikunta 1, opinto-ohjaus 1

Itsenäinen opiskelu

 • Kurssin tai sen osan itsenäinen suoritus on mahdollista, jos opiskelija on estynyt osallistumasta opetukseen.
 • Itsenäisestä ajanjakson opiskelusta täytyy aina sopia opettajien kanssa ja rehtori myöntää niille lopullisen luvan.
 • Itsenäisen opiskelun lupa anotaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa.

Pre-DP -vuoden arviointi

 • Opiskelijat saavat jaksotodistuksen Wilmassa viisi kertaa vuodessa eli jokaisen jakson koeviikon jälkeen.
 • Kurssit arvioidaan suomalaisen lukion tapaan asteikolla 10 (erinomainen) – 4 (hylätty).
 • Opettajilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä opintosuorituksia.
 • Jos kaikkia kurssiin kuuluvia opintoja ei suoriteta, opiskelija saa kurssista merkinnän T (= täydennettävä). Opiskelijan on täydennettävä puuttuvat suoritukset mahdollismman pian.
 • Opiskelija voi korottaa kurssin arvosanaa ilmoittautumalla uusintakokeeseen Wilmassa.
 • Uusintakoepäivämäärät löytyvät ’Koeviikot’-kohdasta.
 • Kurssiarvosanaa voi korottaa vain yhden kerran.
 • Opiskelijoilla pitää olla suoritettuna kaikki pre-DP -vuoden kurssit vähintään arvosanalla 6 lukuvuoden loppuun mennessä.
 • Voidakseen aloittaa DP-opiskelun oppiaineessa on opiskelijan pre-DP -vuoden keskiarvon oltava SL-aineissa vähintään 7,0 ja HL-aineissa 8,0.
 • Pre-DP -vuotta ei voi uusia.

Poissaolot

 • Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opiskeluun säännöllisesti.
 • Poissaoloihin pitää olla pätevä syy ja opettajille pitää ilmoittaa asiasta etukäteen, jos mahdollista.
 • Huoltajien tai terveydenhuoltohenkilöstön täytyy selvittää kaikki poissaolot.
 • Jos opiskelijalla on kolme tai neljä poissaoloa, opettaja arvioi, onko hänellä riittävästi näyttöä voidakseen arvioida kurssin.
 • Yli neljä poissaolokertaa johtaa kurssin keskeytymiseen ja opiskelijan täytyy opiskella se uudelleen itsenäisesti.

DP-oppiaineiden valintaperusteet

 • Opiskelija valitsee 3 higher level (HL) ainetta and 3 standard level (SL) ainetta aineryhmistä 1 – 5. Kuudes aine valitaan ryhmistä 2 – 4.
 • Voidakseen valita IB-aineen HL-tason opiskelijan kyseisen aineen pre-DP -vuoden arvosanojen keskiarvon on oltava vähintään 8,0
 • SL-aineen valitseminen edellyttää vähintään keskiarvoa 7,0 kyseisessä aineessa.
 • Taloustieteen opiskelun HL-tason vaatimuksena on social studies -kurssin arvosana 8 ja SL-tason vaatimuksena social studies -kurssin arvosana 7.
 • Business managementin valitseminen edellyttää vähintään arvosanaa 7 social studies -kurssista.
 • Erityisluvalla opiskelija voi valita kolme luonnontiedeainetta ja halutessaan jättää aineryhmän 3 oppiaineen pois.
 • Matematiikan oppimäärän laajuus valitaan pre-DP -vuonna 2. kurssin jälkeen.
 • Voidakseen valita laajemman Mathematics analysis and approaches (MAA) SL/HL-vaihtoehdon pre-vuoden matematiikan 1. ja 2. kurssin keskiarvon on oltava vähintään 7. Jos keskiarvo on 6,0-6,9 opiskelijan on valittava Mathematics application and interpretation (MAI) -vaihtoehto
 • Mathematics application and interpretation (MAI) -vaihtoehdon IB-aineekseen valitsevat opiskelevat pre-vuonna 3 kurssia matematiikkaa.
 • Mathematics analysis and approaches (MAA) SL/HL-vaihtoehdon valinneet opiskelevat pre-vuonna 5 kurssia matematiikkaa.
 • Huom. Seuraavia aineita opetetaan samanaikaisesti eli näistä ainepareista voi valita vain toisen: fysiikka tai historia, psykologia tai kemia, biologia HL tai taloustiede HL, biologia tai business management.

COURSE ABBREVIATIONS  Pre-DP year

+2FI Finnish as a second language
+A1EN A1-language English
+A1FR A1-language French
+A1GE A1-language German
+A1SW A1-language Swedish
+ARt Art
+B1SW B1-language Swedish
+B2FR B2-language French
+B2GE B2-language German
+B3FR B3-language French
+B3GE B3-language German
+BI Biology
+CH Chemistry
+EN English (Native language and Literature)
+FI Finnish (Native language and Literature)
+HE Health Education
+HI History and Social studies
+MAA Mathematics pre analysis and approaches
+MAI Mathematics pre application and interpretations
+MU Music
+PE Physical Education
+PH Physics
+PS Psychology
+ISC Integrated Science Course
+TOK Theory of Knowledge

DP1 Oppiaineet ja arviointi

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

Linkki vie IBO:n viralliselle sivulle. Kohdasta DP subject briefs löytyvät IB-aineiden opetussuunnitelmat, arviointiperiaatteet sekä  TOK, CAS ja EE kuvaukset.

Koulussamme tarjottavat oppiaineet löytyvät IB-ohjelman perustiedot-sivulta.

 DP1- ja DP2-arviointi

 • IB-oppiaineet arvioidaan asteikolla 1 (hylätty) – 7 (erinomainen).
 • Näin ollen 6:sta oppiaineesta voi saada enintään 42 pistettä. TOK ja EE -suorituksista voi saada lisäksi enintään 3 bonuspistettä. Näin IB-diplomin maksimipisteet ovat 45.
 • Opiskelijat saavat arvosanat jokaisen opiskelujakson päätteeksi eli 5 kertaa vuodessa. DP1:llä on 5 HL-kurssia ja 3 SL-kurssia. DP2:lla on 4 HL-kurssia ja 3 SL-kurssia.
 • DP2:lla eli päättövuonna opiskelijoilla on kaksi harjoituskoeviikkoa (mock-kokeet), joissa  harjoitellaan loppukoetta ja sen ajankäyttöä.
 • Jos opiskelija on poissa mock-kokeista, hänen täytyy esittää lääkärintodistus tai huoltajan on selvitettävä poissaolo ryhmänohjaajalle ja IB-koordinaattorille. Muussa tapauksessa uusintakoetta ei järjestetä.
 • Jos opiskelija ei saa kaikkia kurssitöitä valmiiksi ajallaan, todistukseen merkitään T ( = täydennettävä suoritus) ja arvosanaa ei anneta ennen kuin tehtävät on tehty.
 • Opettajien ei tarvitse ottaa huomioon myöhässä jätettyjä töitä.
 • Arvosanoja ei pyöristetä ylöspäin (esim. 5,5 ei pyöristy ylöspäin arvosanaksi 6).

Yksilölliset tukitoimet IB-opintojen aikana

 • Jos opiskelija tarvitsee yksilöllisiä tukitoimia opintojensa aikana, hänen tulee olla yhteydessä erityisopettaja Jaana Hyväriseen, jaahyv@utu.fi.
 • Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä loppukokeissa, hänen tulee ottaa yhteyttä IB-koordinaattori Marianna Vanhataloon, marivan@utu.fi jo DP1-vuoden aikana.
 • Erityisjärjestelyt loppukokeissa edellyttävät, että tukitoimia on käytetty jo opintojen aikana.

DP2 Päättökokeet ja tutkinnon suorittaminen

IB-päättökokeiden aikataulut IBO:n sivuilla

Yllä olevasta linkistä pääset katsomaan IB-kokeiden aikatauluja. Yleensä yhden aineen kokeet on jaettu kahdelle päivälle. Joskus samalle päivälle sattuu kahden eri aineen kokeita.

IB Diplomin saamisen ehdot

 • kaikki 6 oppiainetta pitää suorittaa päättökokeessa hyväksytysti
 • opiskelijat voivat osallistua päättökokeeseen kolme kertaa tehden yhden tai useampia aineita, osallistumiskertojen ei tarvitse olla peräkkäisiä
 • Loppukokeet ovat toukokuussa. Marraskuussa voi suorittaa rajoitetusti joitain aineita.
 • diplomin minimipistemäärä on 24 kuudessa aineessa
 • Kolmen HL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 12 (jos on neljä HL -ainetta, kolmen parhaan  arvosanan yhteispistemäärän on oltava vähintään 12)
 • Kolmen SL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 9 (jos on kaksi SL -ainetta, arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 5)
 • diplomissa voi olla enintään kaksi arvosanaa 2 (SL tai HL)
 • diplomissa voi olla enintään kolme arvosanaa 3 tai alle (SL tai HL)
 • diplomissa ei voi olla arvosanaa 1
 • TOK ja EE pitää olla hyväksytysti suoritettu (vähintään arvosanalla D)
 • CAS pitää olla hyväksytysti suoritettu
 • kaikki IA-työt pitää olla tehtyinä, ne tehdään kotona tai koulussa, niiden osuus päättöarvosanasta on 25 – 50 %.
 • kaikki päättökokeen maksut pitää olla maksettu, kokeiden kokonaishinta (6 ainetta) on n. 600 euroa
 • Yhdenkin yllämainitun ehdon täyttymättä jättäminen johtaa hylkäämiseen ja opiskelija ei saa diplomia

Oppikirjat ja -materiaalit

Opettajat (IB)

 

Aaltonen Kaisa KAA German, Theory of knowledge
Eeva Sara SEE Finnish A
Eroma Mari MER Physical education
Haavisto Eevastiina EHA Mathematics
Hall Steven SHA Economics
Hiilovaara-Teijo Mervi MHT Biology
Hyvärinen Jaana JHY Special education
Karhu Päivi PKA Mathematics
Kaskenviita Rauni RKA Finnish A
Keskitalo Katariina KKE Finnish B
Laine Reima RLA Chemistry
Lehtilä Hanna HLE Visual art
Lindgren Rici RLI Physics
Lintunen Pia PLI French
Nera Susanna SNE Finnish B
Osmo Anne AOS Swedish
Peltonen Mikko MPE Physics, Theory of knowledge
Raevuori Johanna JRA Psychology
Raiko Linda LRA Swedish A
Salonen Elise ESA Psychology, Business management
Salminen Jenna JSAL English B, Theory of knowledge
Sarimo Jannika JSA English A
Sellman Klaus KSE Physical education
Tähtinen Hanna HTÄ Finnish B
Valtanen Jukka JVL Guidance and counselling
Waltari-Grundström Anu AWA Head of school

CAS coordinator

Vanhatalo Marianna MVA Chemistry, DP coordinator
Vartiainen Katrina KVA Head of school

(absent until 1 April 2022)

Vaurula Nina NVA English B
Viiniemi Minna MVI Social Studies
Vänttinen Juha JVÄ History

Opiskelun tuki ja ohjaus

Opiskeluhuolto

Avainhenkilöt

Lukion vs. rehtori  Anu Waltari-Grundström    050 3513135
Kanslia                     Sanna Vuori/Anna Elenius 050 3297783
Opinto-ohjaaja       Jukka Valtanen                      050 5660932
IB-koordinaattori  Marianna Vanhatalo             040 5773395
Koulukuraattori     Jatta Auremaa                        050 5924685
Opintopsykologi    Noora Leminen                      050 4779196
Erityisopettaja       Jaana Hyvärinen                    050 5327080
Terveydenhoitaja  Vilma Alcenius                        040 1498500

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaaja

Lukion opinto-ohjaajana toimii Jukka Valtanen, jonka huone on 3. kerroksessa. puh. 050 5660932,  e-mail: jukka.valtanen@utu.fi

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Jatta Auremaa, joka työskentelee kaikkien luokka-asteiden oppilaiden kanssa. Hänen vastaanottotilansa on A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                                  Puh. 050 5924 685     jatta.auremaa@utu.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on oppilaiden erilaisten koulunkäyntiongelmien selvittely. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, oppilashuollon muun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa koulukuraattori myös ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Oppilaat ja huoltajat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa henkilökohtaisistakin asioistaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Puh. 050 5924 685.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– opiskeluun liittyvät ongelmatilanteet (esimerkiksi poissaolot, opiskelumotivaation puute ja keskittymisvaikeudet)
– haasteet sosiaalisissa suhteissa (esimerkiksi ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa)
– kiusaamistilanteiden selvittely
– tunne-elämään liittyvät asiat
– elämänhallintaan liittyvät asiat
– opintoetuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Koulupsykologi

Koulupsykologi Petri Tiitta on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                      puh. 040 5181955     e-mail: petri.tiitta@utu.fi.

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologin tehtävät:

 • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
 • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • oppilaiden ohjaus ja neuvonta
 • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
 • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Koulun psykiatrinen sairaanhoitaja

 Koulun psykiatrisena sairaanhoitajana toimii Leija Santala, jonka vastaanotto sijaitsee A- siiven ensimmäisessä kerroksessa.

Koulun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden mielenterveyteen liittyvien, kuten ahdistuneisuuden, masentuneisuuden tai muiden mielialaoireiden hoitaminen tukikäyntien avulla. Käynnit ovat luottamuksellisia. Leija toimii yhteistyössä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa.

Vastaanotoille pääsee terveydenhoitajan kautta, joten huolen noustessa yhteydenotto (voi olla oppilaan oma tai huoltajan) ensin terveydenhoitajaan.

Erityisopettaja

Erityisopettaja on opiskelijan tuki oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa silloin kun opiskelijan opiskelukyky on akuutisti, tilapäisesti tai pitkittyneesti heikentynyt esim. fyysisen tai psyykkisen sairauden tai erityisen vaikean elämäntilanteen  vuoksi. Tai kun lukio-opintojen  vaatimien opiskelutaitojen, vastuullisuuden, ajanhallinnan, toiminnanohjauksen tai motivaation kehittyminen vaatii erityistä tukea.

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto 

Terveydenhoitaja Vilma Alcenius  (puh. 040 149 8500)

Terveydenhoitajan huone sijaitsee 1. krs. A-aulan lähellä

 • klo 8–9 vastaanottto ilman ajanvarausta
 • klo 9–  vastaanotto ajanvarauksella

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa aikuistumista ja elämänhallintaa
 • tunnistaa erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin
 • seurata ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta terveydellisiä oloja

Lukiolaisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuoltoa Normaalikoulussa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He ohjaavat tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteiseen terveystarkastukseen kutsutaan lukion II vuosikurssin opiskelijat tai tarvittaessa aikaisemmin.

Terveystarkastuksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin.

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Kutsuntaikäisille asevelvollisille tehdään 2.asteen lääkärintarkastuksen yhteydessä myös kutsuntoja edeltävä tarkastus.

Uuden opiskelijan olisi tärkeää ilmoittaa opiskelun alussa mahdollisesta perussairaudestaan tai muusta opiskeluun vaikuttavasta oireesta terveydenhoitajalle ja tarvittaessa ryhmänohjaajalle sekä aineopettajalle.

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta p.02-313800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulutapaturman hoito on oppilaille maksutonta. Lisätietoa koulutapaturmien hoitokäytännöstä wilmassa.

Hammashuolto

Hammashuolto toteutuu opiskelijan oman postipiirin mukaisessa hammashoitolassa, minne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Turun keskushammashoitola p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Lukuvuoden aikataulut

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT

Syyslukukausi: ke 11.8. – ke 22.12.2021

 • Syysloma: ma 11.10. –  su 17.10.2021 (vko 41)
 • Joululoma: to 23.12.2021 – su 9.1.2022

Kevätlukukausi: ma 10.1. – la 4.6.2022

 • Talviloma: ma 21.2. –  su 27.2.2022 (vko 8)

Jaksot

 1. jakso 11.8.2021 – 5.10.2021
 2. jakso 6.10.2021 – 2.12.2021
 3. jakso 3.122021. – 8.2.2022
 4. jakso 9.2.2022 – 11.4.2022
 5. jakso 12.4.2022 – 4.6.2022

IB-abit lopettavat maalis-huhtikuun vaihteessa

Arviointijaksot (pre-DP)

 1. arviointijakso 28.9.2021 – 5.10.2021
 2. arviointijakso 25.11.2021 – 2.12.2021
 3. arviointijakso 1.2.2022 – 8.2.2022
 4. arviointijakso 4.4.2022 – 11.4.2022
 5. arviointijakso 25.5.2022 – 1.6.2022

Uusintakuulustelut (pre-DP)

 1. to 28.10.2021 klo 16 – 19
 2. to 20.1.2022 klo 16 – 19
 3. to 10.3.2022 klo 16 – 19
 4. to 5.5.2022 klo 16 – 19
 5. to 9.6.2022 klo 9 – 12

Huoltajien illat

 • Ykkösten huoltajien ilta ke 15.9.2021 klo 17.30
 • DP1 huoltajien ilta to 9.9.2021 klo 17.30
 • DP2 huoltajien ilta ti 14.9.2021 klo 17.30

Muuta

 • Penkkarit pe 11.2.2022
 • Vanhojen päivä pe 18.2.2022

Päivittäinen työaika

1. oppitunti  08.30-09.45
2. oppitunti  10.00-11.15
3. oppitunti  11.30-12.45
4. oppitunti  13.15-14.30
5. oppitunti  14.45-16.00

KIERTOTUNTIKAAVIO

klo MA TI KE TO PE
1 8.30- 1 6 7 1 6
2 10.00- 3 4 5 2 3
3 11.30- 2 2 3 4 5
4 13.15- 6 8 4 5 8
5 14.45- 7 1 7 8