Science-linja

Science-painotteisella linjalla korostuvat perusopetuksen lisäksi erityisesti luonnontieteiden kokeellisten ja tutkivien työtapojen opetteleminen, luontoretket, matematiikan ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen tiedon etsinnän, jäsentämisen ja muokkaamisen välineenä.

Oppilas voi valita science–painotteisen linjan myös yläkoulussa.

Luokat 7-9

Yläkoulussa luonnontiedeluokalla opiskellaan yhteensä kolme kurssia enemmän luonnontieteitä kuin normaalisti. Luonnontiedeaineita ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Lisäkursseilla painotetaan kokeellisia työtapoja ja luonnontieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Työskentelemme usein parin kanssa tai ryhmässä, jolloin sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot kehittyvät.

Luonnontieteiden opiskeluun kuuluu oppilaiden oma tutkiva oppiminen, mm. maastossa, laboratoriossa ja opintokäynneillä eri kohteissa. Luonnontiedeluokka sopii hyvin oppilaille, joilla on omakohtainen kiinnostus ympäristöään kohtaan. Kolme lisäkurssia antaa mahdollisuuden tavallista monipuolisempiin ja vaihtelevampiin tapoihin oppia. Hyödynnämme oppimisessa myös jokaisen oppilaan omaa iPadia.

Sciencekurssien ohjelma vaihtelee vuosittain oppilaiden kiinnostuksen ja koulun projektitarjonnan mukaan. Aiempina vuosina oppilaat ovat olleet opintokäynnillä mm. Kakolan vedenpuhdistamolla ja Tiedekeskus Heurekassa. He ovat olleet melomassa ja onkimassa, linturetkellä, ympäristön tilaa tutkimassa järviympäristössä ja tutustumassa energiantuotantoon. He ovat käyneet seuraamassa Mehukatin matkaa mehunvalmistuksessa ja tutkineet entsyymien pyykinpesukykyä sekä toimineet rikosetsivinä. Oppiminenkin voi olla hauskaa!

Science-kurssien sisällöt

7. luokka (biologia + kemia)

 Kurssin teema on vesi.
 • Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 • Veden mekaaninen ja kemiallinen puhdistus
 • Veden kiertokulku (luonnollinen ja talousvesi)
 • Makea ja suolainen vesi, vesivarannot
 • Asiantuntijavierailut koulussa
 • Tutustumiskäynnit luontoon ja erilaisiin laitoksiin
Sidokset Vihreä Lippu -toimintaan
 • Vedenkulutuksen seuranta koulussa ja kotona

 8. luokka (biologia + kemia)

Kurssilla perehdytään biologian ja kemian eri käytännön sovellutuksiin

 • Biotekniikka
 • Elintarvikekemia
 • Terveyskemia
 • Biokemialliset menetelmät rikostutkinnassa
 • Metsäbiologia
 • Tutustumiskäynnit luontoon ja erilaisiin laitoksiin

Sidokset Vihreä Lippu -toimintaan

 • Paperinkulutuksen seuranta koulussa

9. luokka (matematiikka + fysiikka)

Kurssilla tutustutaan matematiikan normaalin oppimäärän ulkopuolelle jääviin aiheisiin ja niiden sovelluksiin. Fysiikassa syvennytään sähköntuotantoon ja tähtitieteeseen.

 • Ongelmanratkaisu
 • Graafi
 • teoria
 • Matematiikan tietokoneohjelmistot ja/tai graafiset laskimet
 • Sähköntuotanto
 • Tähtitiede
 • Tutustumiskäynnit erilaisiin laitoksiin
Sidokset Vihreä Lippu -toimintaan
 • Koulun sähkönkulutuksen seuranta ja kuvantaminen