Huolet hallintaan: Vård av ångest bland barn i skolåldern

Huolet hallintaan är en studie där vi utreder tidig identifiering av ångestsymtom hos barn i lågstadieåldern inom skolhälsovården, utvecklar vården av ångest och rädslor som genomförs via webben och per telefon och undersöker vårdens effektivitet.

Det uppskattas att 6–18 procent av barn och unga i skolåldern lider av ångestsyndrom. Vanliga former av ångest är enskilda rädslor, överdriven nervositet, att grubbla över gångna eller kommande händelser samt rädsla för sociala situationer. Ofta är ångest också kopplad till olika fysiska förnimmelser, såsom smärta, andnöd eller svindel.

Ångestsymtomen syns oftast inte utåt, och i viss mån är de del av barns och ungas normala utveckling. Det kan till och med vara svårt för barnets närmaste vuxna att upptäcka dem. Det är också en utmaning för hälsovården att identifiera de barn som behöver hjälp. Därför har man inom studien börjat kartlägga symtom som beror på ångest och rädslor bland barn i årskurs 4–6 som en del av den årliga hälsoundersökningen som genomförs av skolhälsovården.

Vård av ångest som ges i rätt tid har en positiv inverkan på utvecklingen av barnets känsloliv, kompisrelationer och skolgång. Det finns effektiva sätt att vårda ångest, men tillgången till dem är begränsad i Finland och köerna är ofta långa. Det behövs nya vårdformer som baserar sig på metoder som bevisats fungera genom forskning och som det är lätt för familjerna att delta i. Kuva Huolet hallintaan -ohjelman animaatiohahmosta.

Syftet med Huolet hallintaan-studien är att utveckla ett redskap för att identifiera ångestsymtom för skolhälsovårdare som är lätt att använda och ett program för tidig vård av ångestsymtom och rädslor med låg tröskel som baserar sig på påvisad effekt. Studien i vårdens effektivitet genomförs i samarbete med skolhälsovården i Åbo, Esbo, Tammerfors och Orivesi i Norra Karelen (Siun sote) och Mellersta Österbotten (Soite).

Effektivitetsstudien tvåårsuppföljning inleddes våren 2020.

Ytterligare information: huolethallintaan( a )utu.fi

Studiens förlopp

I Huolet hallintaan-studien utreder vi tidig identifiering av barns ångestsymtom i samband med de årliga hälsokontrollerna som genomförs inom skolhälsovården, samt effekten hos ett digitalt stött ångesthanteringsprogram i en randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Ångest sållas genom en kort enkät som kartlägger ångestsymtom som en del av skolhälsovårdens årliga kontroll i årskurs 4–6. Familjerna till barnen som uppfyller studiens kriterier får en inbjudan till studien. I studien får en del av familjerna delta i ett vårdprogram, medan resten får information om ångest i digitalt format. Vi undersöker vårdens effekt 6 och 12 månader efter att programmet inleddes.

Vården baserar sig på kognitiv beteendeterapi.