Voimaperheet – Se det goda i ditt barn: Vård av beteendeproblem bland barn i lekåldern

Voimaperheet är en verksamhetsmodell som utvecklats för tidig identifiering och digital, förebyggande vård av beteendeproblem bland barn i rådgivningsåldern. Modellen är ett resultat av flera års forsknings- och utvecklingsarbete.

Huoltaja hyödyntää verkkosivuja ja puhelinohjausta. Risken för beteendeproblem i barndomen kan identifieras redan före skolåldern. Tidigt ingripande i beteendeproblem med hjälp av föräldrahandledning är det effektivaste sättet att förebygga senare problem. Det ger föräldrarna redskap att reagera på utmaningar beträffande barnets beteende och hjälpa barnet att uppföra sig väl.Voimaperheet-ohjelman levinneisyys.

Just nu används Voimaperheet-modellen i Birkaland, Egentliga Finland, Kymmenedalen, Lappland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Satakunda, Södra Karelen, Södra Österbotten, Vanda och Kerava, Västra-Nyland och Österbotten välfärdsområdena.

Information om Voimaperheet-verksamhetsmodellen

Voimaperheet för föräldrar

Voimaperheet har utvecklats för att identifiera och stödja familjer som skulle dra nytta av handledning som stöder färdigheter i positivt föräldraskap. Som hjälp för att identifiera dessa familjer används en enkät som föräldrarna fyller i inför fyraårskontrollen på rådgivningen.

I planeringen av Voimaperheet-programmet har man beaktat hur hektisk och belastande vardagen är i barnfamiljer. Syftet med programmet är att öka resurserna och orken i familjerna.

Hur kommer man med i programmet?

Voimaperheet samarbetar med barnrådgivningar runt om i Finland.

I samarbetskommunerna skickas en Voimaperheet-enkät hem till familjerna. Med enkäten utreds barnets och familjens psykosociala välbefinnande samt barnets styrkor och svårigheter.

Familjen får blanketten per post en månad före barnets fjärde födelsedag. Blanketten fylls i och tas med till fyraårskontrollen på rådgivningen.

Om kriterierna för att få delta i handledningen uppfylls och familjen anser att barnet har beteendeproblem som belastar vardagen erbjuds familjen möjligheten att delta i Voimaperheet-föräldrahandledningsprogrammet via webben och per telefon.

Familjen kan också fråga barnrådgivningens hälsovårdare om möjligheten att delta.

Hur fungerar Voimaperheet?

Handledningen genomförs i en digital vårdmiljö via webben och per telefon, och föräldern deltar till exempel hemifrån.

En familjehandledare kontaktar föräldern varje vecka och stöder familjen i att gå igenom och lösa svåra interaktionssituationer och problem.

Kuvassa on perhevalmentaja ja näkymä hoito-ohjelmaan
I arbetet är samarbetet mellan handledaren och familjen viktigt så att förälderns färdigheter stärks med hjälp av övning.

En inbjudan till eller deltagande i programmet innebär inte att barnet har en beteendestörning. Syftet med programmet är att ha en förebyggande inverkan på hur svårigheter som relaterar till beteendet framskrider.

Familjernas deltagande i programmet är helt konfidentiellt.

Läs om föräldrars erfarenheter av Voimaperheet-programmet på finska

Kolmen kuukauden Voimaperheet-ohjelma mullisti elämämme

Hyvän huomioinen ja kehut toimivat niin lapsiin kuin aikuisiin

 

Voimaperheet hos rådgivningen

Den gällande rådgivningsförordningen förutsätter en utvärdering av barnets och familjens psykosociala funktionsförmåga. Hälsovårdare förväntas identifiera flera olika slags risker och svårigheter i både barnets och familjens liv.

Voimaperheet-verksamhetsmodellen har utvecklats i samarbete med finländska rådgivningsbyråer. Målet har varit att utveckla en modell som också ger konkret nytta i rådgivningens arbete.

Verksamhetsmodellens utgångspunkt är Voimaperheet-rådgivningsenkäten, med hjälp av vilken familjer som skulle ha nytta av föräldrahandledning identifieras på befolkningsnivå i samband med fyraårskontrollen. Enkäten skickas till familjer som bor i kommuner som verkställer modellen före barnets fjärde födelsedag. Föräldrarna tar med sig den ifyllda blanketten till hälsovårdarens mottagning. Om familjen inte har med sig en ifylld blankett fylls den i på mottagningen.

På basis av en enkät som publicerades 2019 har hälsovårdarnas erfarenheter av Voimaperheet-modellen i huvudsak varit positiva. Sammandraget av svaren på Styrkor och svårigheter-enkäten (SDQ) som Voimaperheet-arbetsgruppen skickade till rådgivningen upplevdes vara lätt att använda, och det ansågs vara ett nyttigt verktyg för att utvärdera familjernas behov av psykosocialt stöd. Användningen av verksamhetsmodellen ökade hälsovårdarnas kunskap om familjernas psykosociala välbefinnande. Dessutom främjade den tidig identifiering av behovet av särskilt stöd och gjorde det lättare att ta upp bekymmer under rådgivningsbesöket. Resultaten publicerades i tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Voimaperheet inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken når majoriteten av barn i lekåldern och har en betydande inverkan på barnens liv. Det är viktigt att dra nytta av den expertis och kunskap som finns inom småbarnspedagogiken när man utvecklar tjänster med låg tröskel för familjer. I Voimaperheet-modellen ingår att stärka samarbetet mellan föräldern och småbarnspedagogiken.

Bakgrund till Voimaperheet-programmet

 • Voimaperheet är ett distansvårdprogram som genomförs av Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter. Programmet har utvecklats för förebyggande vård av barns utmanande beteende.
 • Föräldrar lär sig föräldraskapsfärdigheter med hjälp av en webbplats och telefonsamtal med en familjehandledare.
 • Voimaperheet-programmet har utvecklats för att identifiera och stödja familjer som enligt forskning har uppskattats ha nytta av programmet. Familjer styrs till programmet på basis av Voimaperheet-rådgivningsenkäten som fylls i under fyraårskontrollen på rådgivningsbyrån.
 • Verksamhetsmodellen har undersökts i Egentliga Finland under 2010–2014, och uppföljningsstudien pågår fortfarande.
 • Voimaperheet-programmet har tagits i bruk i flera finländska kommuner från och med början av 2015.
 • Programmet består av elva veckoteman och pågår i cirka tre månader.

Småbarnspedagogikens uppgift som en del av Voimaperheet-programmet

 • Programmets åttonde vecka fokuserar på att stödja samarbetet mellan familjen och småbarnspedagogiken. Målet är att samarbetet ska stödja familjens övningar i programmet.
 • Föräldern bokar in en kort samtalstid med en anställd inom dagvården och hämtar dagvårdens feedbacktabell till dagiset.
 • Tillsammans med den anställda kommer föräldern överens om situationer där man ska fästa särskild uppmärksamhet vid barnets framgång och stödja barnets bättre beteende. Före mötet har föräldern diskuterat saken med barnet.
 • Personalen inom småbarnspedagogiken vet att det stärker barnets positiva beteende att uppmärksamma det goda. I stora barngruppers fullsatta vardag kan det vara utmanande i praktiken. Att formulera responsen man ger så att den är uppmuntrande kan ändå öka barnets goda uppförande och lugna ner gruppen på lång sikt.
 • Genom Voimaperheet kan föräldern få stöd för utmaningar beträffande barnets beteende fastän de endast skulle begränsas till hemmet. Också då är uppmuntrande respons från småbarnspedagogiken viktig.

Läs mer om verksamhetsmodellen på finska