Starka tillsammans: Vård av graviditetsdepression

I studien Starka tillsammans utvecklar vi vård av graviditetsdepression som genomförs i en digital vårdmiljö samt forskar i dess effektivitet. Dessutom utreder vi hur allmänna dessa symtom är. Syftet är att informationen som fås från studien ska användas för att identifiera graviditetsdepression och utveckla vården av den.

Cirka 10–15 procent av alla mammor lider av depression under graviditeten eller efter förlossningen. Vården av mammans depression har en stor betydelse för hela familjens, men i synnerhet den nyfödda babyns välbefinnande.

En betydande del av mammorna söker eller får inte hjälp med sina depressionssymtom. Tillgången till vård försvåras av att symtomen inte identifieras samt av problem som relaterar till de existerande tjänsterna, såsom långa köer och att poliklinikbesök infaller under tjänstetid. Mammorna kan vara rädda för att stämplas eller känna skam över sina symtom.

Det finns effektiva sätt att vårda graviditetsdepression. För att göra det lättare att identifiera symtom och för att utveckla vården är det viktigt att få information om hur allmänna depressionssymtom under graviditeten är. För att förbättra tillgången till vård är det viktigt att utveckla och forska i nya vårdformer. I Finland är det möjligt att på ett unikt sätt forska i sållningen av symtom på befolkningsnivå och den tidiga vård som baserar sig på denna.

Starka tillsammans-studiens förlopp

Förekomsten av depressionssymtom undersöks med hjälp av EPDS-blanketten som används under den omfattande hälsogranskningen som genomförs på mödrarådgivningen (gv 15–16). De mammor sållas till studien (randomiserad kontrollerad studie, RCT) som på basis av blanketten konstateras uppvisa tecken på depressionssymtom och som gett tillstånd till att deras uppgifter används för forskningsbruk.

Under studiens gång kommer hundratals mammor i Finland att erbjudas hjälp med depressionssymtom under graviditeten i enlighet med forskade vårdmetoder. Hälften av mammorna får delta i ett program som baserar sig på en modell för kognitiv beteendeterapi under graviditetstiden, och hälften ges ett digitalt informationspaket om depression. Vårdens effektivitet undersöks efter att vårdprogrammet avslutats och efter förlossningen.

Forskningsdeltagarna delas in i grupperna slumpmässigt, och man kan inte påverka vilken grupp man placeras i. Deltagande i undersökningen hindrar inte att mammorna söker annan hjälp.

Studien inleddes under sommaren 2021 i Esbo, Åbo och Nystad, och under hösten 2021 i alla kommuner som omfattas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I februari 2022 inleddes studien i kommunerna som ingår i Siun sote.

Protokollet för Starka tillsammans-vårdstudien har registrerats i Clinical Trials-databasen.

Studiens konfidentialitet

I forskningsregistret antecknas endast de personuppgifter som är nödvändiga för Starka tillsammans-studien. Vi behandlar uppgifterna vi samlat in i enlighet med god vetenskaplig forskningssed och dataskyddsförordningar. Forskningsgruppens medlemmar är bundna av tystnadsplikt. Personerna som deltar i studien kan inte identifieras i forskningsrapporterna. En närmare beskrivning av behandlingen av personuppgifter som sker i studien finns i dataskyddsmeddelandet som delas ut till deltagarna.

Har du några frågor om studien? Kontakta oss: yhdessavahvaksi@utu.fi