Var närvarande för ditt barn: Ett digitalt program i positivt föräldraskap för treåringars familjer

I studien utvärderas användningen av föräldrahandledningsprogrammet Var närvarande för ditt barn. Programmet har utvecklats för att stödja och stärka färdigheter i positivt föräldraskap, växelverkan mellan föräldern och barnet samt barnets gynnsamma utveckling. Äiti huomaa, miten hienosti lapsi siivoaa lelut leikin jälkeen laatikkoon.

Det finns bevis på att föräldrahandledning som genomförs digitalt stöder barnets, förälderns och hela familjens välbefinnande. Det behövs ändå mer forskning i användningen av allmänna, icke-inriktade digitala föräldraskapsprogram.

Stöd för föräldraskap till familjer

Titta på videon där vi berättar vad Var närvarande för ditt barn-studien går ut på:

 

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

Föräldraskapsprogrammet Var närvarande för ditt barn är ett avgiftsfritt webbprogram avsett för treåringars vårdnadshavare. Programmet baserar sig på föräldraskapsfärdigheter som har bevisats fungera genom forskning. Positiva föräldraskapsfärdigheter som används på ett konsekvent sätt kan främja barnets, förälderns och hela familjens växelverkan och välbefinnande.

Vårdnadshavaren som använder programmet deltar i en studie om användbarheten hos ett föräldraskapsprogram som genomförs via webben. Programmets användningstid är åtta veckor, och det erbjuds på svenska och finska.

Ole läsnä -ohjelman animaatiohahmot vanhempi ja lapsi leikkivät yhdessä

Hur kommer man med i programmet?

År 2022 har treåringars familjer tillgång till programmet på följande områden:  Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote), Esbo, Forssaregionens välfärdssamkommun, Härkätie samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster, Samkommunen JIK, affärsverk för basservice, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite), Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för Västerbottens sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen (Siun sote), Selänne samkommun för grundservice, Nådendal, Tammerfors, Loimaa och Oripää.

Alla familjer vars barn deltar i treårsrådgivningen vid en rådgivningsbyrå på ett av ovannämnda områden får delta i programmet. För att delta behövs en registreringslänk och registreringskoden som finns i forskningsbroschyren som vårdnadshavaren får på rådgivningen i samband med barnets treårshälsokontroll.

Om familjen redan haft sin treårskontroll vid någon av forskningsområdets rådgivningsbyråer under 2022 och de inte fått en registreringskod ska vårdnadshavaren be om koden från sin rådgivningsbyrå.

Hur fungerar programmet?

Programmet är helt digitalt, och det kan användas med vilken som helst dator eller smartapparat. Familjen kan skapa användarnamn för en eller flera vårdnadshavare med samma registreringskod.

Först ska vårdnadshavaren fylla i enkäter om familjens bakgrundsuppgifter och situation. Programmet innehåller fem föräldraskapsteman som behandlas genom bland annat läsmaterial, frågor och videor. Vårdnadshavaren utvärderar sitt lärande och får respons från programmet.

Deltagandet i programmet är konfidentiellt. De identifierande uppgifter som samlas in om användningen av programmet överlåts inte till utomstående, och enskilda familjer kan inte identifieras i forskningsresultaten. En dataskydds- och konsekvensbedömning har genomförts om studien, studien har godkänts av den etiska kommittén vid Åbo universitet och den har organisationsspecifika forskningstillstånd.

 

 

Stöd för föräldraskapet på rådgivningen

Var närvarande för ditt barn siktar på att stärka resurserna för föräldraskap och positiv växelverkan som stöder barnets psykosociala utveckling. Studiens mål på lång sikt är att utveckla digitala tjänster för social- och hälsovårdens servicesystems basnivå som stöder barnets och familjens välbefinnande och psykosociala funktionsförmåga.

Studien av föräldraskapsprogrammet Var närvarande för ditt barn genomförs som ett samarbete mellan barnrådgivningen och universitet. På det här sättet kan man nå hela åldersgruppens vårdnadshavare samt stödja utvärderingen av barnets och familjens psykosociala funktionsförmåga. Positivt föräldraskap och stöd för det förebygger barnets känslomässiga problem och beteendeproblem, som utgör betydande utmaningar beträffande folkhälsan.

Studien är öppen för alla familjer vars barn kommer till treårskontrollen i kommunerna som deltar i studien. Hälsovårdaren berättar för vårdnadshavarna om studien i samband med rådgivningsbesöket och ger dem en forskningsbroschyr som styr dem till den digitala programplattformen.

Instruktionssidan för hälsovårdare finns här.

Varför digitalt?

Var närvarande för ditt barn har designats så att programmet beaktar barnfamiljers fullsatta vardag och undviker problem som förekommer i det traditionella föräldrastödet, d.v.s. höga kostnader, stora avstånd, arrangemang som relaterar till familjers vardag och rädslan för att stämplas.

Mer information

Frågor? Skicka e-post till arbetsgruppen på adressen olelasna@utu.fi