Voimaperheet – huomaa hyvä lapsessasi: Leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoito

Huoltaja hyödyntää verkkosivuja ja puhelinohjausta.Voimaperheet on toimintamalli, joka on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Malli on vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tulos.

Lapsuusiän käytöshäiriön riski voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin vanhempainohjauksen avulla on tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia. Se antaa vanhemmille työkaluja vastata lapsen käyttäytymisen haasteisiin ja auttaa lasta käyttäytymään hyvin.

Voimaperheet-ohjelman levinneisyys.Voimaperheet-toimintamalli on tällä hetkellä käytössä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Vantaan ja Keravan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla.

Tietoa Voimaperheet-toimintamallista

Voimaperheet vanhemmille

Voimaperheet on kehitetty sellaisten perheitten tunnistamiseksi ja tueksi, jotka hyötyvät myönteisen vanhemmuuden keinoja tukevasta ohjauksesta. Tunnistamisen apuna käytetään kyselylomaketta, jonka vanhemmat täyttävät neuvolan nelivuotisterveystarkastusta varten.

Voimaperheet-ohjelman suunnittelussa on otettu huomioon ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden kiire ja arjen kuormittavuus. Ohjelman tarkoituksena on voimavarojen sekä jaksamisen lisääminen perheissä.

Miten ohjelmaan pääsee?

Voimaperheet tekee yhteistyötä lastenneuvoloiden kanssa eri puolilla Suomea.

Yhteistyökunnissa perheille lähetetään kotiin Voimaperheet-kyselylomake, jossa selvitetään lapsen ja perheen psykososiaalista hyvinvointia sekä lapsen vahvuuksia ja vaikeuksia.

Perhe saa lomakkeen postitse kuukautta ennen lapsen neljättä syntymäpäivää. Se täytetään ja otetaan mukaan neuvolan nelivuotistarkastukseen.

Jos valmennukseen pääsyn kriteerit täyttyvät ja perhe arvioi, että lapsella on arkea kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, perheelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaan netin ja puhelimen välityksellä.

Perhe voi myös tiedustella osallistumismahdollisuutta lastenneuvolan terveydenhoitajalta.

Miten Voimaperheet toimii?

Ohjaus toteutetaan digitaalisessa hoitoympäristössä netin ja puhelimen välityksellä, ja siihen voi osallistua esimerkiksi kotoa käsin.

Perhevalmentaja on yhteydessä vanhempaan viikoittain ja tukee perhettä hankalien vuorovaikutustilanteiden ja ongelmien läpikäymisessä ja ratkaisemisessa.

Kuvassa on perhevalmentaja ja näkymä hoito-ohjelmaan
Työskentelyssä on keskeistä valmentajan ja perheen yhteistyö, jossa vanhemmuuden taidot vahvistuvat harjoittelun avulla.

Kutsu tai osallistuminen ohjelmaan ei merkitse sitä, että lapsella olisi käytöshäiriö. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien kulkuun.

Perheiden osallistuminen ohjelmaan on täysin luottamuksellista.

Lue vanhempien kokemuksia Voimaperheet-ohjelmasta

Kolmen kuukauden Voimaperheet-ohjelma mullisti elämämme

Hyvän huomioinen ja kehut toimivat niin lapsiin kuin aikuisiin

 

Voimaperheet neuvolassa

Nykyinen neuvola-asetus edellyttää lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointia. Terveydenhoitajien odotetaan tunnistavan monenlaisia riskejä ja vaikeuksia niin lapsen kuin perheenkin elämässä.

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty yhteistyössä suomalaisten neuvoloiden kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää malli, josta on konkreettista hyötyä myös neuvolatyössä.

Toimintamallin lähtökohta on Voimaperheet-neuvolakysely, jonka avulla lastenneuvolan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä vanhempainohjauksesta hyötyvät perheet tunnistetaan väestötasolla. Kysely lähetetään mallia toteuttavissa kunnissa asuville perheille ennen lapsen neljättä syntymäpäivää. Vanhemmat tuovat lomakkeen täytettynä terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos perheellä ei ole täytettyä lomaketta mukana, se täytetään vastaanotolla.

Vuonna 2019 julkaistun kyselytutkimuksen perusteella terveydenhoitajien kokemukset Voimaperheet-mallista ovat pääosin myönteisiä. Voimaperheet-työryhmän neuvolaan lähettämä Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyn (SDQ) vastausten yhteenveto koettiin helppokäyttöiseksi, ja sitä pidettiin hyödyllisenä perheiden psykososiaalisen tuen tarpeen arviointityökaluna. Toimintamallin käyttö lisäsi terveydenhoitajien tietämystä perheiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Lisäksi se edisti erityisen tuen tarpeen varhaista tunnistamista sekä huolten puheeksiottoa neuvolassa. Tulokset julkaistiin Scandinavian Journal of Caring Sciences -lehdessä.

 

Voimaperheet varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus tavoittaa valtaosan leikki-ikäisistä ja vaikuttaa keskeisesti lasten elämään. On tärkeää hyödyntää sen käytössä oleva asiantuntemus ja tieto, kun kehitetään perheille matalan kynnyksen palveluja. Voimaperheet-malliin kuuluu vanhemman ja varhaiskasvatuksen yhteistyön vahvistaminen.

Voimaperheet-ohjelman taustaa

 • Voimaperheet on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama etähoito-ohjelma, joka on kehitetty lasten käyttäytymisen haasteiden ennaltaehkäisevään hoitoon.
 • Vanhemmuuden taitoja opetellaan internetsivuston sekä perhevalmentajan kanssa käytävien puhelinkeskustelujen avulla.
 • Voimaperheet -ohjelma on kehitetty sellaisten perheiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi, joiden on tutkimuksen perusteella arvioitu hyötyvän siitä. Ohjelmaan ohjaudutaan 4-vuotis neuvolassa täytettävän Voimaperheet- neuvolakyselyn kautta.
 • Toimintamallia on tutkittu Varsinais-Suomen alueella vuosina 2010¬-2014, ja seurantatutkimus jatkuu edelleen.
 • Voimaperheet -ohjelma on otettu käyttöön useassa suomalaisessa kunnassa vuoden 2015 alusta.
 • Ohjelma koostuu yhdestätoista viikkoteemasta ja sen kesto on noin kolme kuukautta.

Varhaiskasvatuksen tehtävä osana Voimaperheet-ohjelmaa

 • Ohjelman kahdeksannella viikolla keskitytään perheen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tukemiseen. Tavoite on, että yhteistyö tukee perheen harjoittelua ohjelmassa.
 • Vanhempi sopii päivähoidon työntekijän kanssa lyhyen keskusteluajan ja toimittaa päivähoidon palautetaulukon päivähoitoon.
 • Vanhempi sopii työntekijän kanssa
  asioista, joissa lapsen onnistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja tuetaan lapsen parempaa käytöstä. Vanhempi on ennen tapaamista keskustellut aiheesta lapsen kanssa.
 • Varhaiskasvatuksen työntekijät tietävät, että hyvän huomioiminen vahvistaa lapsen myönteistä käyttäytymistä. Suurten lapsiryhmien kiireisessä arjessa se voi olla käytännössä haastavaa. Annettavan palautteen muotoileminen kannustavaksi voi kuitenkin lisätä lapsen hyvää käytöstä ja rauhoittaa ryhmää pitkällä tähtäimellä.
 • Voimaperheissä vanhempi voi saada tukea lapsen käyttäytymisen haasteisiin, vaikka ne rajoittuisivat kodin piiriin. Varhaiskasvatuksen kannustava palaute on silloinkin tärkeää.

Lue lisää toimintamallista