Föräldraskapsgrupper

Föräldraskapsgrupperna inom De otroliga åren är avsedda för föräldrar till barn i daghems- och lågstadieåldern med beteendesymtom och -störningar. Hemboet för De otroliga åren-verksamheten flyttades till Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter i början av 2020.

I grupperna får föräldrar hjälp med att ta i bruk nya positivare uppfostringsmetoder. Genom att uthålligt stärka barnets goda beteende och stoppa dåligt beteende kan man åstadkomma förändringar i barnets beteende. Samtidigt förbättrar man barnets självförtroende och prestation också på dagis och i skolan. I föräldraskapsgrupperna går vi igenom den vuxnas närvaro, lekens betydelse, att lära ut olika färdigheter, effektivt beröm, att använda incitament för att motivera, att ställa upp gränser samt sätt att effektivt ingripa i dåligt beteende. Dessa teman behandlas genom olika strukturerade arbetssätt under gruppträffarna. I gruppträffarna ingår att titta på interaktionsvideor och fundera på situationerna tillsammans, göra övningar, smågruppsdiskussioner, att dela konkreta metoder, reflektering och att ställa upp mål för övningarna hemma. I föräldraskapsgruppen betonas diskussioner med kamratgruppen samt kamratstödet. Mellan gruppträffarna erbjuds föräldrarna stöd genom telefonsamtal och vid behov hembesök.

Forskning har visat att föräldraskapsgruppens effekter är:

  • Barnens aggressiva och oönskade beteende minskar, deras prosociala beteende ökar
  • Användningen av tukt och andra hårda straff minskar
  • Föräldrarna upplever mindre stress
  • Föräldrarnas förmåga att ställa upp gränser effektivare för sina barn ökar
  • Föräldrarnas tillit till sitt eget föräldraskap ökar
  • Effektiviteten kan jämföras med individuell terapi, mer kostnadseffektivt i gruppformat
  • Verkningarna varar i minst tre år efter att gruppen avslutats.

Föräldraskapsgrupper har visats vara en effektiv arbetsform på grund av kamratstödet och möjligheten att lära sig av varandra och dela sina erfarenheter. I grupperna skapar föräldrarna också ofta starka stödnätverk som fungerar länge efter att gruppen upphört. Verksamheten i gruppformat kan också vara mindre stämplande för föräldern och kostnadseffektivare än traditionell individuell vård.

Gruppernas längd (Basic-program):

Programmet för barn i skolåldern 14–16 gånger, en gång i veckan (cirka 2 h) + avslutningsgången

Programmet för barn under skolåldern 14–16 gånger, en gång i veckan (cirka 2 h) + avslutningsgången

Vårdprogrammet 18–20 gånger, en gång i veckan (cirka 2 h) + avslutningsgången

Deltagarantal: 10–14 föräldrar

Erfarenheter av föräldraskapsgrupper i Finland

Verksamheten med föräldraskapsgrupper inleddes i Finland 2006, och på över tio år har verksamheten spritts till olika delar av landet. Föräldraskapsgrupper ordnas i synnerhet av kommunernas familjerådgivningar och familjecenter. Inom barnskyddets tjänster och barnpsykiatrins polikliniker har man också startat mer verksamhet med föräldraskapsgrupper under de senaste åren. Erfarenheterna av föräldraskapsgrupperna har varit positiva och föräldrarna upplever att verksamheten ger dem konkret hjälp och nytta för vardagssituationer med barnen i hemmet.

I Finland utreddes de anställdas åsikter om De otroliga åren-föräldraskapsprogrammets lämplighet och nytta. På basis av utredningen började man erbjuda betydande stöd för grupphandledarna i att inleda arbetet med hjälp av det nationella metodstödet. Därför har allt fler grupphandledare som genomfört kursen börjat arbeta framgångsrikt med att leda grupper inom sin organisation. Läs mer om utredningen (på finska) https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/ohjaajien-kokemukset-vanhemmuusohjelmasta-ja-sen-hyodyista/

Hembesöksprogram som stöd för familjen

Även om en tjänst i gruppformat medför många fördelar kan det också förekomma utmaningar i dess genomförande. Föräldrarna kan tvingas vänta för länge på att få komma med i en grupp, gruppen kanske inte får tillräckligt många deltagare, gruppen kanske inte träffas vid en tidpunkt som är lämplig för föräldern, förälderns sjukdom eller skada kan utgöra ett hinder för deltagande i gruppen, eller det kanske inte går att ordna med barnvakt då gruppen träffas. Det kan också vara svårt för föräldern att delta i verksamhet i gruppformat på grund av rädsla, ångest eller psykiska problem. Då kan man erbjuda föräldrarna att genomföra föräldraskapsprogrammet hemma.

De otroliga åren-hembesöksprogrammet är avsett att stöda barn och familjer antingen som tilläggsstöd vid sidan om föräldraskapsgruppen eller som en separat arbetsform.

Tilläggsstöd vid sidan om föräldraskapsgruppen

Hembesöksprogrammet kan genomföras som tilläggsstöd vid sidan om föräldraskapsprogrammet för att hjälpa föräldern att hållas i gruppen. Då kan hembesöken användas för att ersätta gånger som föräldrarna missat eller stöda föräldrarna i något som är särskilt utmanande för dem. Den här arbetsformen kan också användas om föräldrarna har en livssituation eller ett barn som är särskilt utmanande.

Då hembesöksprogrammet genomförs som tilläggsstöd rekommenderas det att det görs minst 4 hembesök under föräldraskapsprogrammet. Hembesöken genomförs med 3–4 veckors mellanrum, i regel alltid efter att man gått igenom ett tema i gruppen. Då kan handledaren som genomför hembesöken hjälpa föräldrarna att repetera det som man gått igenom i gruppen och stöda förälderns lärande före gruppen inleder nästa tema.

Separat arbetsform

I hembesöksprogrammet erbjuds föräldrarna hela föräldraskapsprogrammet i deras eget hem. Barnen kan också delta i övningarna. Arbetsformen är avsedd för föräldrar som av någon anledning inte kan eller vill delta i grupprogrammet.

Hembesökshandledaren träffar föräldrarna under 60–90 minuter varje vecka. I programmet går man igenom alla teman och arbetssätten som ingår i föräldraskapsgruppen på ett strukturerat sätt. Under hembesöket ställer man upp mål, tittar på videor och gör praktiska övningar. Antalet besöksgånger beror på programmet; i programmen för barn under eller i skolåldern görs 14 besök.

Ytterligare information

Kati Granlund
Barnpsykiatriska forskningscentret
Åbo universitet
kati.granlund@utu.fi
050 530 3743