Vanhemmuusryhmät

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät on tarkoitettu päiväkoti- ja alakouluikäisten käytöksellään oirehtivien ja käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. Ihmeelliset vuodet -ohjelman kotipesätoiminta on vuoden 2020 alusta siirtynyt Turun yliopiston Lastenspsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Ryhmissä autetaan vanhempia saamaan käyttöön uusia myönteisiä kasvatuksen keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen vahvistamisella sekä huonon käytöksen sammuttamisella saadaan muutoksia lapsen käytökseen ja kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista myös päiväkodissa ja koulussa. Vanhemmuusryhmissä korostetaan leikin tärkeyttä, erilaisten taitojen opettamista, vaikuttavaa kehumista, kannustimien käyttämistä motivoinnissa, rajojen asettamista sekä keinoja puuttua tehokkaasti huonoon käytökseen.

Vanhemmuusryhmän vaikutukset tutkitusti:

  • Lasten aggressiivinen ja ei-toivottu käytös vähenee, prososiaalinen käytös lisääntyy
  • Kurittamisen ja muiden kovien rangaistusten käyttö vähenee
  • Vanhempien kokema stressi vähenee
  • Lisää vanhempien kykyä asettaa lapsilleen tehokkaammin rajoja
  • Vanhempien usko omaan vanhemmuuteensa lisääntyy
  • Verrattavissa tehokkuudessaan yksilöterapiaan, ryhmämuotoisena kustannustehokkaampi
  • Vaikutukset säilyvät vähintään kolmen vuoden ajan ryhmän päättymisestä

Ryhmien pituudet (Basic-ohjelmat):

Kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Alle kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Hoidollinen ohjelma 18-20 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta
Osallistujamäärä: 10-14 vanhempaa

Kokemuksia vanhemmuusryhmistä Suomessa

Lue lisää vanhemmuusryhmänohjaajien kokemuksista Suomessa http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/ohjaajien-kokemukset-vanhemmuusohjelmasta-ja-sen-hyodyista/

Tehdyn selvityksen jälkeen ryhmänohjaajien työn aloitusta on tuettu vahvasti kansallisen menetelmätuen kautta, jolloin yhä useampi kurssin käynyt ryhmänohjaaja on päässyt aloittamaan ryhmien vetämisen omassa organisaatiossa.

Kotikäyntiohjelma vanhemmuusryhmänohjaajille

Ryhmämuotoisen vanhemmuusryhmän on osoitettu olevan tehokas työmuoto vertaisoppimisen, -jakamisen ja -tuen takia. Ryhmissä vanhemmat myös luovat usein vahvoja tukiverkostoja, jotka toimivat vielä pitkään ryhmän jälkeenkin. Ryhmämuotoinen toiminta voi olla myös vähemmän leimaavaa vanhemmalle ja on yksilöhoitoon verrattuna kustannustehokkaampi.

Vaikka ryhmämuotoisella palvelulla on monia hyötyjä, voi sen toteuttamisessa olla myös esteitä. Vanhemmat voivat joutua odottamaan ryhmään pääsyä liian kauan, ryhmää ei saada kasaan, ryhmän ajankohta ei ole sopiva vanhemmille, vanhemman sairaus tai vamma estää ryhmään osallistumisen tai vanhempi ei pysty osallistumaan lastenhoito-ongelmien vuoksi. Vanhemman voi myös olla vaikea osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan pelon, ahdistuksen tai mielenterveysongelmien takia. Tällöin voidaan tarjota vanhemmille vanhemmuusohjelmaa kotona toteutettuna.

Ihmeelliset vuodet -kotikäyntiohjelma on suunniteltu tukemaan lapsia ja perheitä joko lisätukena vanhemmuusryhmän ohella tai omana työmuotonaan.

Vanhemmuusryhmän lisätuki

Kotikäyntiohjelmaa voidaan toteuttaa lisätukena vanhemmuusryhmän ohella auttamaan vanhempaa pysymään ryhmässä, jolloin sen avulla voidaan korvata väliin jääneitä kertoja tai tukea vanhempia jossakin heille erityisen haastavassa asiassa. Tätä työmuotoa voidaan käyttää myös, jos vanhemmilla on erityisen haastava elämäntilanne tai lapsi.

Lisätukena kotikäyntiohjelmaa suositellaan tehtäväksi vähintään 4 kotikäynnin verran vanhemmuusryhmän aikana. Kotikäynnit toteutetaan 3-4 viikon välein, pääsääntöisesti aina ryhmässä käytyjen aihekokonaisuuksien jälkeen. Näin kotikäyntiohjaaja voi auttaa vanhempia kertaamaan ryhmässä käytyjä asioita ja tukemaan vanhemman oppimista ennen seuraavan aihealueen aloittamista.

Erillinen työmuoto

Kotikäyntiohjelmassa tarjotaan vanhemmille heidän kotonaan vanhemmuusohjelma kokonaisuudessaan. Myös lapset voivat osallistua harjoituksiin. Työmuoto on tarkoitettu sellaisille vanhemmille, jotka jostakin syystä eivät pysty tai halua osallistua ryhmämuotoiseen ohjelmaan.

Kotikäyntiohjaaja tapaa vanhemmat viikoittain 60-90 minuutin ajan. Ohjelmassa käydään kaikki vanhemmuusryhmään kuuluvat teemat ja työtavat strukturoidusti läpi. Kotikäynnin aikana asetetaan tavoitteita, katsotaan videoita ja tehdään käytännön harjoituksia. Käyntikertojen määrä riippuu ohjelmasta, alle kouluikäisten ja kouluikäisten ohjelmassa noin 14 kertaa.

Lisätietoja

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
kati.granlund@utu.fi
050 530 3743