Äiti, vauva ja lapsi yhdessä sohvalla

Vanhemmuusohjelmat

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät on tarkoitettu päiväkoti- ja alakouluikäisten käytöksellään oireilevien ja käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. Ihmeelliset vuodet -ohjelman kotipesätoiminta on vuoden 2020 alusta siirtynyt Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Ryhmissä autetaan vanhempia saamaan käyttöön uusia myönteisiä kasvatuksen keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen vahvistamisella ja huonon käytöksen sammuttamisella saadaan aikaan muutoksia lapsen käytöksessä. Samalla kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista myös päiväkodissa ja koulussa. Vanhemmuusryhmissä käydään läpi aikuisen läsnäoloa, leikin tärkeyttä, erilaisten taitojen opettamista, vaikuttavaa kehumista, kannustimien käyttämistä motivoinnissa, rajojen asettamista sekä keinoja puuttua tehokkaasti huonoon käytökseen. Teemoja käsitellään ryhmäkerroilla erilaisin strukturoiduin työtavoin. Ryhmäkerrat sisältävät vuorovaikutusvideoiden katsomista yhdessä tilanteita pohtien, harjoitusten tekemistä, pienryhmäkeskusteluita, konkreettisten keinojen jakamista, reflektointia ja tavoitteiden asettamista kotiharjoittelulle. Vanhemmuusryhmissä korostuu vertaisryhmän keskustelut ja vertaistuki. Vanhempia tuetaan ryhmäkertojen väleissä puhelinsoitoin ja tarvittaessa kotikäynnein.

Vanhemmuusryhmän vaikutuksia ovat tutkimusten mukaan:

  • Lasten aggressiivinen ja ei-toivottu käytös vähenee, prososiaalinen käytös lisääntyy
  • Kurittamisen ja muiden kovien rangaistusten käyttö vähenee
  • Vanhempien kokema stressi vähenee
  • Lisää vanhempien kykyä asettaa lapsilleen tehokkaammin rajoja
  • Vanhempien usko omaan vanhemmuuteensa lisääntyy
  • Verrattavissa tehokkuudessaan yksilöterapiaan, ryhmämuotoisena kustannustehokkaampi
  • Vaikutukset säilyvät vähintään kolmen vuoden ajan ryhmän päättymisestä

Ryhmämuotoisen vanhemmuusryhmän on osoitettu olevan tehokas työmuoto vertaisoppimisen, -jakamisen ja -tuen takia. Ryhmissä vanhemmat myös luovat usein vahvoja tukiverkostoja, jotka toimivat vielä pitkään ryhmän jälkeenkin. Ryhmämuotoinen toiminta voi olla myös vähemmän leimaavaa vanhemmalle ja on perinteiseen yksilöhoitoon verrattuna kustannustehokkaampi.

Ryhmien pituudet (Basic-ohjelmat):

Kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Alle kouluikäisten ohjelma 14-16 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta

Hoidollinen ohjelma 18-20 kertaa viikoittain (noin 2 h) + päätöskerta
Osallistujamäärä: 10-14 vanhempaa

Kokemuksia vanhemmuusryhmistä Suomessa

Vanhemmuusryhmätoiminta on aloitettu Suomessa vuonna 2006 ja se on yli 15 vuodessa levinnyt eri puolille Suomea. Vanhemmuusryhmiä toteutetaan erityisesti kuntien perheneuvoloiden ja perhekeskusten toimesta. Myös lastensuojelun palveluissa ja lastenpsykiatrian poliklinikoilla on viime vuosina käynnistetty vanhemmuusryhmätoimintaa yhä enenevässä määrin. Kokemukset vanhemmuusryhmistä ovat olleet myönteisiä ja vanhemmat kokevat saavansa niistä konkreettista apua ja hyötyä kodin arkitilanteisiin lastensa kanssa.

Suomessa selvitettiin ammattilaisten näkemyksiä Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjeman soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä. Selvityksen perusteella ryhmänohjaajien työn aloitusta alettiin tukea vahvasti kansallisen menetelmätuen avulla. Siten yhä useampi kurssin käynyt ryhmänohjaaja on päässyt aloittamaan onnistuneesti ryhmien ohjaamisen organisaatiossaan. Lue lisää selvityksestä.

Kotikäyntiohjelma perheen tueksi

Vaikka ryhmämuotoisella palvelulla on monia hyötyjä, voi sen toteuttamisessa olla myös haasteita. Vanhemmat voivat joutua odottamaan ryhmään pääsyä liian kauan, ryhmää ei saada riittävästi osallistujia, ryhmän ajankohta ei ole sopiva vanhemmille, vanhemman sairaus tai vamma estää ryhmään osallistumisen tai lastenhoitoa ei saada järjestymään ryhmän ajaksi. Vanhemman voi myös olla vaikea osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan pelon, ahdistuksen tai mielenterveysongelmien takia. Tällöin voidaan tarjota vanhemmille vanhemmuusohjelmaa kotona toteutettuna.

Ihmeelliset vuodet -kotikäyntiohjelma on suunniteltu tukemaan lapsia ja perheitä joko lisätukena vanhemmuusryhmän ohella tai omana työmuotonaan.

Vanhemmuusryhmän lisätuki

Kotikäyntiohjelmaa voidaan toteuttaa lisätukena vanhemmuusryhmän ohella auttamaan vanhempaa pysymään ryhmässä, jolloin sen avulla voidaan korvata väliin jääneitä kertoja tai tukea vanhempia jossakin heille erityisen haastavassa asiassa. Tätä työmuotoa voidaan käyttää myös, jos vanhemmilla on erityisen haastava elämäntilanne tai lapsi.

Lisätukena kotikäyntiohjelmaa suositellaan tehtäväksi vähintään 4 kotikäynnin verran vanhemmuusryhmän aikana. Kotikäynnit toteutetaan 3-4 viikon välein, pääsääntöisesti aina ryhmässä käytyjen aihekokonaisuuksien jälkeen. Näin kotikäyntiohjaaja voi auttaa vanhempia kertaamaan ryhmässä käytyjä asioita ja tukemaan vanhemman oppimista ennen seuraavan aihealueen aloittamista.

Erillinen työmuoto

Kotikäyntiohjelmassa tarjotaan vanhemmille heidän kotonaan vanhemmuusohjelma kokonaisuudessaan. Myös lapset voivat osallistua harjoituksiin. Työmuoto on tarkoitettu sellaisille vanhemmille, jotka jostakin syystä eivät pysty tai halua osallistua ryhmämuotoiseen ohjelmaan.

Kotikäyntiohjaaja tapaa vanhemmat viikoittain 60-90 minuutin ajan. Ohjelmassa käydään kaikki vanhemmuusryhmään kuuluvat teemat ja työtavat strukturoidusti läpi. Kotikäynnin aikana asetetaan tavoitteita, katsotaan videoita ja tehdään käytännön harjoituksia. Käyntikertojen määrä riippuu ohjelmasta, alle kouluikäisten ja kouluikäisten ohjelmassa kertoja on 14.

Lisätietoja

Päivi Lindberg
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
paivi.lindberg@utu.fi
050 471 4512