Tutkimus

Ihmeelliset vuodet -ohjelman kansallinen implementaatiotutkimus

Tutkimuksessa kerätään vaikuttavuustietoa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuuden levityksestä ja toteutuksesta Suomessa. Tavoite on tuottaa tietoa Ihmeelliset vuodet -menetelmien käytöstä ja levinneisyydestä kuntatasolla, käyttöönottoon yhteydessä olevista tekijöistä sekä menetelmien vaikutuksesta kohderyhmiin ja ennen kaikkea lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Tutkimuksen käynnisti ohjelman kotipesän siirtyminen Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen. Kyseessä on ensimmäinen Ihmeelliset vuodet -ohjelman vakiintunutta käyttöä tarkasteleva tutkimus Suomessa. Vastaavaa tutkimusta ei ole tiettävästi toteutettu myöskään muualla maailmassa niissä maissa, joissa Ihmeelliset vuodet -ohjelma on käytössä.

Kotipesätoiminta sisältää jatkossa myös uusien Ihmeelliset vuodet -ohjelmaosioiden arvioinnin ja tutkimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, kun uusia Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuuteen sisältyviä osioita otetaan käyttöön, kartoitamme niihin liittyviä käyttökokemuksia ja käytettävyyttä perheiden ja työntekijöiden kuten myös sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vastuuhenkilöiden näkökulmasta.

Turun yliopistossa on myös perustettu kansallinen Ihmeelliset vuodet -osaajarekisteri. Sen tarkoituksena on menetelmäosaamisen seuraaminen (esim. koulutettujen henkilöiden määrä ja mukana olevat kunnat), tilastointi ja tutkimuskäyttö Suomessa. Tietoja hyödynnetään myös koulutusten ja menetelmätuen suunnittelussa.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla).

Osatutkimukset

Tutkimus vanhemmuusryhmiin osallistuville huoltajille

Tässä tutkimuksessa selvitetään Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmien käyttöä osana lapsiperheiden palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Tutkimuksessa kartoitetaan ohjelman soveltuvuutta, ohjelmaan sitoutumista ja sitä, missä määrin se hyödyttää erilaisissa elämäntilanteissa olevien lapsia ja perheitä. Lisäksi kartoitamme työntekijöiden toimintaa kuten sitä, missä määrin Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmät toteutuvat aiotulla tavalla (ns. menetelmäuskollisuus eli fideliteetti).

Tutkimuksen kulku

Pyydämme kaikkia Ihmeelliset vuodet -ryhmiin vuosien 2021–2025 aikana osallistuvia huoltajia mukaan tutkimukseen. Huoltajia pyydetään vastaamaan taustatietojen lisäksi erilaisiin lapsen ja huoltajan hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Keräämme tietoa sähköisten kyselyjen avulla ryhmän alkaessa ja seurantakyselyin noin 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua ryhmän aloittamisesta.

Luottamuksellisuus ja tietoturvallisuus

Käsittelemme ja keräämme tietoja hyvää tieteellistä tutkimustapaa ja EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen. Kyselyt sijaitsevat yliopiston ylläpitämällä suojatulla palvelimella.  Sisäänpääsyyn käytetään henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus, eivätkä tutkijoiden käsittelemät aineistot sisällä henkilötietoja. Huoltajaa tai lasta ei voida tunnistaa tutkimusraporteista.

Tarkempi kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy tutkittaville jaettavasta tietosuojailmoituksessa.

Tutkimus ryhmänhallinnan koulutukseen osallistuville ammattilaisille

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille tarkoitetun Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän soveltuvuudesta ja hyödyistä Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin menetelmäkoulutus on yhteydessä osallistujien lapsiryhmän hallintaan osaamiseen sekä työssä jaksamiseen. Lisäksi tutkitaan ohjelmauskollisuuden toteutumista.

Tutkimuksen kulku

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinnan (TCM) menetelmäkoulutukseen osallistuvia ammattilaisia pyydetään osallistumaan tutkimukseen. Kyselyt toistetaan työpajakoulutuksen alkaessa, päättyessä sekä 5-6 kk koulutuksen päättymisen jälkeen.

Luottamuksellisuus ja tietoturvallisuus

Käsittelemme ja keräämme tietoja hyvää tieteellistä tutkimustapaa ja tietosuoja-asetuksia noudattaen. Kyselyt sijaitsevat yliopiston ylläpitämällä suojatulla palvelimella.  Sisäänpääsyyn käytetään henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Tutkimusryhmän jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus, eivätkä tutkijoiden käsittelemät aineistot sisällä henkilötietoja. Tutkittavia ei voida tunnistaa tutkimusraporteista.

Tarkempi kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy tutkittaville jaettavasta tietosuojailmoituksessa.

Vanhemmat ja lapsi yhdessä tietokoneen äärellä.
Osallistumalla tutkimukseen edistät lapsi- ja perhepalvelujen sekä koulutusten tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa. Kuva: Elina Fairytale/ Pexels

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Kati Granlund
Projektiasiantuntija Katja Toivonen

Projektikoordinaattori Päivi Lindberg