Forskning

De otroliga åren-programmets nationella implementeringsstudie

I studien samlar vi in effektivitetsinformation om De otroliga åren-programhelhetens spridning och genomförande i Finland. Målet är att producera information om De otroliga åren-metodernas användning och spridning på kommunnivå, faktorerna som är kopplade till ibruktagandet, samt metodernas inverkan på målgrupperna och framför allt barnens och familjernas välbefinnande.

Studien inleddes med att programmets hembo flyttade till Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter. Det här är den första studien i Finland som granskar den etablerade användningen av De otroliga åren-programmet. Ingen motsvarande undersökning har veterligen genomförts i något annat av de länder där De otroliga åren-programmet används.

I fortsättningen innehåller i hemboets verksamhet också utvärderingen av och forskningen i nya De otroliga åren-programdelar. Det betyder att när nya delar som ingår i De otroliga åren-programhelheten tas i bruk kommer vi att kartlägga användarerfarenheter och användbarhet ur familjernas och personalens samt bildningsväsendets och social- och hälsovårdstjänsternas ansvarspersoners perspektiv.

Vid Åbo universitet har man också grundat ett De otroliga åren-expertregister. Syftet med registret är att följa upp metodkompetensen (t.ex. antal utbildade personer och kommuner som deltar), statistikföring och forskningsbruk i Finland. Informationen kommer också att användas för att planera utbildningar och metodstödet.

Studien finansieras av Finlands Akademi och Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla).

Delundersökningar

Studie för vårdnadshavare som deltar i föräldraskapsgrupperna

I den här studien görs en kvantitativ och kvalitativ utredning av användningen av De otroliga åren-föräldraskapsgrupper som en del av tjänster för barnfamiljer. I studien kartläggs hur lämpligt programmet är, hur väl föräldrarna förbinder sig till programmet och till vilken grad programmet är till nytta för barn och familjer i olika livssituationer. Dessutom kartlägger vi personalens verksamhet, såsom till vilken grad De otroliga åren-föräldraskapsgrupperna genomförs på planerat sätt (s.k. metodtrohet, alltså fidelitet).

Undersökningens förlopp

Vi ber alla vårdnadshavare som deltar i De otroliga åren-grupper under 2021–2025 att delta i studien. Vårdnadshavarna ombes att ge bakgrundsuppgifter och svara på olika frågor om barnets och vårdnadshavarens välbefinnande. Vi samlar in information med hjälp av elektroniska enkäter när gruppen startas, samt en uppföljningsenkät cirka 6, 12 och 24 månader efter att gruppen startades.

Konfidentialitet och dataskydd

Vi samlar in och behandlar uppgifter i enlighet med god vetenskaplig forskningssed och EU:s dataskyddsförordning. Enkäterna finns på en skyddad server som drivs av universitetet.  För att komma åt uppgifterna används personliga användarnamn och lösenord. Forskningsgruppens medlemmar är bundna av tystnadsplikt, och materialen som forskarna behandlar innehåller inga personuppgifter. Man kan inte identifiera vårdnadshavaren eller barnet i forskningsrapporterna.

En närmare beskrivning av behandlingen av personuppgifter som sker i studien finns i dataskyddsmeddelandet som delas ut till deltagarna.

Studie för yrkespersoner som deltar i grupphanteringsutbildning

Syftet med studien är att producera information om lämpligheten hos och nyttan av De otroliga åren-grupphanteringsmetoden som avses för småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens personal i Finland. I studien utreds till vilken grad metodutbildningen är kopplad till deltagarnas kompetens i att hantera barngrupper samt deras ork i arbetet. Dessutom undersöks programtrohetens förverkligande.

Undersökningens förlopp

Yrkespersoner som deltar i De otroliga åren-metodutbildningen för grupphantering (TCM) ombes att delta i studien. Enkäterna upprepas när workshoputbildningen inleds, när den avslutas samt 5–6 månader efter att utbildningen avslutats.

Konfidentialitet och dataskydd

Vi samlar in och behandlar uppgifter i enlighet med god vetenskaplig forskningssed och dataskyddsförordningar. Enkäterna finns på en skyddad server som drivs av universitetet.  För att komma åt uppgifterna används personliga användarnamn och lösenord. Forskningsgruppens medlemmar är bundna av tystnadsplikt, och materialen som forskarna behandlar innehåller inga personuppgifter. Forskningsdeltagarna kan inte identifieras i forskningsrapporterna.

En närmare beskrivning av behandlingen av personuppgifter som sker i studien finns i dataskyddsmeddelandet som delas ut till deltagarna.

47 / 5000 Käännöstulokset Föräldrar och barn tillsammans vid datorn.
Genom att delta i studien främjar du arbetet med att utveckla barn- och familjetjänster och utbildningar i Finland. Foto: Elina Fairytale/ Pexels

Ytterligare information

Projektkoordinator Päivi Lindberg
Utvecklingschef Kati Granlund
Projektexpert Katja Toivonen