Utbildning till grupphandledare

Utbildning för att leda föräldraskapsgrupper:

Utbildningen för att leda föräldraskapsgrupper är processbaserad. Utbildningsprocessen innehåller handledarutbildning, utbildning i att starta en grupp, en period av inlärning i arbetet som genomförs genom att handleda föräldraskapsgrupper med stöd av en arbetshandledare, samt certifiering.

För att handleda en grupp behövs ett manualpaket som beställs separat och som den deltagande instansen betalar för själv (ingår inte i utbildningens pris). Manualpaketet kostar cirka 1 500 euro och det kan användas av flera grupphandledare.

Handledarutbildning för föräldraskapsgrupper (närundervisning 3 dagar eller online 5 x 3h 15min): (utbildningsspråk engelska)

I handledarutbildningen för föräldraskapsgrupperna får deltagarna information om programmet De otroliga åren och dess grundprinciper. I utbildningen går vi igenom arbetssätt för grupper som kan öka den positiva interaktionen mellan föräldern och barnet samt minska barnets negativa, icke-önskvärda beteende. I utbildningen behandlas faktorer som relaterar till grupphandledning som är viktiga för programmet, till exempel att stöda och uppmuntra föräldrarna, att engagera dem i hemuppgifterna, telefonsamtalen en gång i veckan, att använda och diskutera interaktionsvideorna i gruppen, att leda de praktiska övningarna under gruppträffarna, att använda material och att få deltagarna att förstå temanas centrala innehåll. Under utbildningen ges deltagarna färdigheter i att börja leda föräldraskapsgrupper på ett intensifierat sätt.

Så här startar du en föräldraskapsgrupp

Kort efter handledarutbildningen ordnas ett utbildningsevenemang som leds av en erfaren finskspråkig De otroliga åren-expert. Under utbildningsevenemanget går vi igenom saker som har att göra med att samla och starta en grupp ur det finländska servicesystemetets perspektiv. I utbildningen ges också information om det nationella hemboets verksamhet och metodstöd.

Inlärning i arbetet d.v.s. handledning av grupper

Efter grupphandledarutbildningen börjar de som utbildar sig till handledare för föräldraskapsgrupper leda en föräldraskapsgrupp parvis vid den egna enheten. Praktiken börjar med att sammanställa en grupp, inledande intervjuer, arrangemang samt att sätta sig in i materialet. Det lönar sig att reservera tillräckligt med arbetstid för detta.

Cirka en tredjedel av arbetstiden för handledningen av föräldraskapsgrupper går åt till gruppträffarna. Förutom inledande arrangemang går det åt arbetstid till att sätta sig in i material, planera gruppträffarna ensam och med arbetsparet, handleda gruppträffarna, ta kontakt under programmet samt skrivarbete. Gruppträffarna spelas också in på video för att stöda grupphandledarnas egen utveckling. Under grupphandledningen leds grupphandledarparet av en arbetshandledare enligt Peer coach-metoden som hjälper grupphandledarna att lära sig programmets arbetssätt genom att tillsammans titta på och fundera över videorna från gruppträffarna. Peer coach-arbetshandledningen beställs direkt av tjänsteleverantörerna.

När minst två föräldraskapsgrupper har genomförts kan grupphandledaren gå vidare till behörighetsskedet genom certifieringsprogrammet. Certifieringsprogrammet består av bedömning/godkännande av ett arbetsprov och s.k. skrivarbete. För bedömning av arbetsprovet ska man skicka videomaterial på sin egen grupphandledning till huvudorganisationens utbildare. Likaså skickas materialet som samlas in under gruppträffarna och som stöder fideliteten till huvudorganisationen. Certifieringsavgiften innehåller bedömningen av arbetsprovet och genomgång av skrivarbetet samt skriftlig respons och ett certifikat. Ytterligare information och hjälp ges av Barnpsykiatriska forskningscentret.

Utbildning till ledare för grupphanteringsprogrammets (TCM) verkstäder:

Utbildningsprogrammet följer i huvudsak utbildningsvägen för handledarutbildningen för föräldraskapsprogrammet. De som gått verkstaden och har metodkompetensen inom grupphantering kan söka sig till grupphanledarutbildningen. Verkstäderna i grupphanteringsmetoden handleds också parvis, och för handledningen behövs ett manualpaket som beställs separat.