TutKoKe – hankkeet

Norsseissa uudistetaan tulevaisuuden koulua


”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” on oman yliopistomme tunnuslause ja siksi tiede ja kehittäminen kuuluvat olennaisena osana myös normaalikoulun toimintaan. Henkilöstö seuraa aikaansa, kehittää ja kokeilee itse sekä innostaa opetusharjoittelijoita oman työnsä kehittäjiksi.

Rauman normaalikoulu on aktiivinen toimija valtakunnallisessa harjoittelukoulu-verkostossa eli eNorssissa, jossa toimitaan oppimisen, opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistyössä tutkien, kokeillen ja kehittäen (TutKoKe) ja osaamista jakaen. Jokaisella normaalikoululla on oma TutKoKe- ryhmänsä tai koordinaattorinsa.

Meillä voidaan tehdä eri laajuista ja tasoista tutkimusyhteistyötä. Arvokasta on oman työn kehittäminen, uusien menetelmien ja toimintatapojen kokeileminen sekä oppimaan houkuttelevien oppimisympäristöjen luominen, jolloin myös oppilaiden osallisuus korostuu. Kokeilu voi johtaa uusiin oivalluksiin, kehittämishanke voi olla uuden toimintakulttuurin alku ja tutkimus voi viitoittaa koulua, oppimista, opetusta ja kasvatusta oikeaan suuntaan.

Mikäli kiinnostut jostakin kehittämishankkeestamme, ota yhteyttä sähköpostilla:                            tutkoke-rnk@utu.fi

Rauman ja Turun normaalikouluilla on yhteinen blogi, jossa esitellään kehittämishankkeita. Tutustu Rauman ja Turun normaalikoulun blogiin

Sirius on eNorssi-verkoston lehti, joka esittelee Norsseissa tapahtuvaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä. Tutustu eNorssi-verkoston Sirius-lehteen

Kehitämme ja kehitymme yhdessä

 

Teemme tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskuksen CERLI:n (Centre for Research on Learning and Instruction) kanssa. Tutustu CERLI

 

Harjoittelukoulujen eNorssi on meille tärkeä kehittämisverkosto. Tutustu eNorssi

 

Ajattele – kyseenalaista – inspiroidu

Oman koulun kehittämishankkeet

Normaalikoulussa kehitetään ja kokeillaan! Erilaisia kehittämishankkeita on koko koulussa, luokissa, oppilasryhmissä tai henkilöstön kesken.

Normaalikoulun kokeilu- ja kehittämistoimintaa

 • Draamaluokka osaksi koulutyötä on koulun toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvää. Uudistettu tila on suunniteltu draamatyöskentelyyn sopivaksi ja sen toivotaan inspiroivan kaikkia opettajia draaman käyttöön opetuksessaan.
 • Draamakasvatuksen keinot luokan ryhmäytymisessä ja luokanhallinnassa yhdessä opetusharjoittelijoiden kanssa.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot, vahvuudet ja itsetuntemuksen kasvu luokassa, opettajan ja harjoittelijoiden kehittämiskokeiluna.
 • Ajattelutaitojen näkyväksi tekeminen opetustilanteissa ja kehittymistä tukevien oppimisympäristöjen luominen.
 • Oppilaiden itsesäätelykeinojen kehittäminen.
 • Lasten lukemisen ja lukuharrastuksen kehittämistä tehdään eri luokissa eri muodoissa tutkien, kokeillen ja kehittäen.
 • Lasten lukijuuden kehittäminen Ateljee -menetelmällä, joka on The Daily Five/The Daily Cafe -menetelmän suomalaissovellus.
 • LUJA-hankkeen mahdollisuuksien hyödyntäminen lukemisen kehittämisessä.
 • Unesco ja Vihreä lippu – toiminta sovellettuna opetustyöhön. Tutkitaan ja havainnoidaan biologian, maantiedon ja yhteiskuntaopin ilmiöitä.
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja erilaiset projektit luokanopettajan opetuksessa.
 • Yhteisopettajuuden hyödyntäminen liikunnassa.
 • Itseavioinnin ja vertaisarvioinnin kehittäminen/kehittyminen liikunnassa.
 • Oppiaineiden didaktiikan kehittämistä kokeilujen kautta.
 • Toiminnalliset ja digitaaliset työtavat ruotsin kielen opetuksessa.
 • Toiminnallisen matematiikan kehittäminen.
 • Ville – oppimisympäristö ja matematiikan oppimispolut matemaattisen osaamisen kehittymisessä ja vahvistamisessa.
 • Digitaaliset oppimisympäristöt kielenopetusta ja kielenoppimista tukemassa.
 • Smart Board -taulun käyttö kielenopetuksessa.
 • Qridi arvioinnin työkaluna luokanopettajan kokeilemana.
 • Qridi käsityön dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
 • Oppitunti -sovellus opetuksen ohjauksessa, tehtävien jakamisessa ja oppilaiden laitteiden hallinnassa luokanopettajan kokeilemana.
 • Kannettavien tietokoneiden hyödyntäminen opetuksessa ja tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymisessä alakouluikäisillä.
 • Tutkiva ja kokeileva opettaja -prosessin luominen.
 • Kansainvälisyyskasvatus; monikielisyys kielipisteiden ja kieliratojen avulla.
 • Yrittäjyyden  kehittäminen.
 • Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun (Young European Heritage Makers) osallistuminen yhteistyössä Rauman merimuseon kanssa.
 • Puutarha oppimisympäristönä on pitempiaikaista kehittämistä, jota ovat tehneet monet opettajat.
 • Johtamisen kehittäminen jaetun johtajuuden ja strategisen johtajuuden periaatteilla.
 • Koulun hyvinvointivuosi – hyvinvoivan koulun mallin luominen toimintakulttuurin pohjaksi.
 • Avoin koulu ja arjen työskentely esiin netin kautta.

Koulussa on useita koulun kehittämiseen keskittyviä työryhmiä.

 • Koulun kehittämisen keskiössä on johtoryhmä.
 • Tutkimus, kokeilu ja kehittämistoimintaa aktivoi TutKoKe-koordinaattori, joka tekee yhteistyötä henkilöstön, ryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.
 • Täydennyskoulutusta kehittää täydennyskoulutusryhmä.
 • Opetusharjoitteluun ja ohjaamiseen liittyvää kehittämistä suunnittelee harjoitteluryhmä.
 • Tieto ja viestintäteknologian uudistamista ja oppimisympäristöjä kehittää Digipeda-ryhmä.
 • Työhyvinvointia kehittää TYHY-ryhmä.
 • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen kuuluu sille nimetylle ryhmälle.
 • Lukemista aktivoivaa toimintaa tukee kirjastoryhmä.
 • Opettajien välistä yhteistyötä kehittävät aineryhmät.
 • Turvallisuutta kehittää turvallisuusryhmä.

Mikäli kiinnostuit jostakin kehittämishankkeestamme, ota yhteyttä sähköpostilla:                   tutkoke-rnk@utu.fi

Valtakunnalliset hankkeet tai muut kumppanuushankkeet

FCLab.fi

FCLab.fi-hanke (Future Classroom Lab) rakentaa Suomen yliopistojen kouluihin ainutlaatuista verkostoa, jossa kehitetään uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä.

Yhteyshenkilö: Jenna Lonka  Mukana myös Juha Ståhlberg,  Petteri Syrjänen ja Kalle Nyberg.

Future Classroom Lab -hankkeen sivut

OHOSKE

OHOSKE -hanke on kuuden yliopiston (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto) opettajankoulutuksen ohjausosaamista kehittävä verkosto. Se kokoaa yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa ohjausosaamisesta ja sen kehittämisestä muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä selkiyttää ohjausosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Yhteyshenkilö: Elisa Nurmi

OHOSKE- hankkeen sivut

Unesco – verkostoituminen

Normaalikoulut ovat verkostoituneet Unesco -yhteistyössä alueellisesti ja kansallisesti. Unesco -toimintaa vahvistetaan jakamalla tietoa ja kokemusta. Tavoitteena on vakiinnuttaa Unesco-koulutoimintaa. Opetushallitus rahoittaa hanketta. Yhteyshenkilö: Mia Koivuniemi.

Opetushallituksen Unesco-koulut – sivu

Tutustu harjoittelukoulujen eNorssin Unesco-koulutoimintaan

ONNI – turvallisuushanke

Normaalikoulu on valittu pilottikouluksi ONNI-hankkeeseen 2022-2023. Hanke on Turun yliopiston toteuttama ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulun turvallisuuskulttuuria ja luoda toimivia malleja, joita muissa kouluissa voidaan ottaa myöhemmin käyttöön. Hankkeessa on keskeistä tutkimuksen tekeminen. Hankkeen johtajana on professori Eila Lindfors. Yhteyshenkilö normaalikoulussa on Tuija Saarivirta

ONNI-hankkeen sivut

Tutor -opettaja

Tutor-opettaja hankkeella vahvistetaan opettajien digiosaamista. Tukea voidaan antaa käytännön tilanteissa omalla työpaikalla. Yhteyshenkilö: Juha Ståhlberg

Kansainväliset hankkeet

Lukupesä

Lukupesä-hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Viro ja Latvia. Lukupesä-hanke on lukemiseen ja lukukokemusten jakamiseen ja jatkamiseen kannustava hanke. Käytettäviä menetelmiä ovat lukemisen pedagogiikan tarjoamat vaihtoehdot sekä opettajan organisoimat että kirjallisuuspohjaiset prosessit ja tuotokset. Yhteyshenkilö: Eeva-Maija Niinistö ja Juli-Anna Aerila,  Opettajankoulutuslaitos

Lukupesä -hankkeen sivut

Lighthouses of Education, EC2U (European Campus of City-Universities) Horizon-hanke

Hankkeessa on mukana kuusi Coimbra-verkoston yliopistoa. Edustamme tiedekuntaa Jenan yliopiston koordinoimassa osiossa: ”Science with and for society”.

Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen allianssin sisällä seuraavissa aiheissa: yliopistojen ja työelämän yhteyden vahvistaminen sekä opetus ja oppiminen.

Yhteyshenkilö: Anna-Maija Katajisto. Hankkeessa ovat mukana professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, tiedekuntapäällikkö Anu Warinovski ja Turun normaalikoulun varaehtori Tuija Niemi

European Campus of City Universities- hankkeen sivut

Euroopan terveet koulut- verkosto

1990-luvulla perustettuun Schools for Health in Europe -verkostoon (SHE) kuuluu yli 30 maata.  Suomessa verkosto toimii nimellä Euroopan terveet koulut. WHO ohjaa toimintaa ja tavoitteena on kouluyhteisön terveyden edistäminen.

Verkostossa jaetaan asiantuntemusta eri maiden kesken ja koulut osallistuvat myös verkoston tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Suomesta tutkimusverkostoon kuuluu Itä-Suomen yliopisto. Yhteyshenkilöt: Anna-Maija Katajisto ja Tuija Saarivirta

Tutustu SHE-verkostoon

Kansainvälinen Unesco -yhteistyö

Kansainvälinen opettajankoulutuksen verkostoituminen Unesco -aiheen ympärillä Pariisin Headquartesin kanssa.

Osana Pariisin UNESCO Change Initiative – aloitetta käynnistetään yhteistyöprojekteja kenialaisten opettajien, opettajankouluttajien ja oppilaiden kanssa kestävän kansainvälisyyden periaatteiden mukaisesti. Yhteyshenkilö: Mia Koivuniemi

Harkaway Primary School yhteistyö

Normaalikoulun oppilaat ovat yhteydessä australialaiskoululaisiin eri tavoin ja yhteistyö kehittyy koko ajan. Yhteyshenkilö: Maarit Rainio

www.harkawayps.vic.edu.au

Lady Barnhouse School -yhteistyö

Yhteistyö painottuu oppilaiden väliseen kirjeenvaihtoon, jota opettajat koordinoivat kummassakin maassa. Yhteyshenkilö: Kirsi Urmson

Alkava yhteistyö Kiinassa JPDE:n kanssa (Jiangsu Provincial Department of Education)

Mahdollinen ystävyyskoulu tai ystävyysluokkatoiminta alkamassa. Yhteyshenkilö: Anna-Maija Katajisto

Päättyneet hankkeet

DigiYouth

DigiYouth project aims to develop the entrepreneurship and cross-border cooperation skills of Estonian, Finnish, Latvian and Swedish youth (age 14–19) by supporting the creation and activities of start-up type student companies with focus on digital products, services and solutions.

 • From each country 2-5 general education schools, teacher teams and a network of mentors will be engaged. Student companies generate IDEAs and develop business plans, develop their product/service into PROTOTYPEs, and engage in marketing and SALES.
 • Students are mentored by practitioners and work with learning and gaming solutions; 3D,

visual programming; robotics; low+high tech art and craft; mobile apps; hardware programming and IoT; communication solutions and digitally supported services.

Yhteistyötahot: Projektia johti University of Tarto, Centre of Educational Innovation ja Suomen partneri-osuudessa olivat mukana: Turun yliopiston OKL Rauma, Rauman Normaalikoulu, Rauman Lyseon lukio ja Merikarvian lukio

Yhteyshenkilönä on ollut Marja Tervaselkä-Jalonen. Projektissa olivat mukana myös Ramona Raynor-Karjalainen ja Juha Ståhlberg

Think Globally-Act Locally

Kansainvälisyyshankkeessa osallistettiin oppilaat sekä kotikansainvälisyyteen että kansainvälisyyteen. Oppilaita ohjattiin arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja kulttuureita. Yhteistyötä tehtiin eri maiden kanssa tietoteknologiaa ja globaaleja verkostoja hyödyntäen.

Hankejohtajana on toiminut  Maarit Rainio.

Hankkeesta voi lukea lisää  nettisivuilta, joilta löytää lisää tietoa, vinkkejä ja ideoita kansainvälisyyskasvatukseen.

https://mrathinkgloballyactlocally.blogspot.com/

https://mrathinkgloballyactlocally.blogspot.com/p/hanke-paattyy.html

Steamok

Tavoitteena on ollut kehittää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sovellettavaa toimintamallia, jossa oppijat lähestyvät kestävän kehityksen tavoitteita STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)-ajattelun kautta. Oppilastiimit valitsivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman ongelman, johon he innovoivat ratkaisuja.

Opetushallitus on rahoittanut hanketta. Rauman normaalikoulu on toiminut pilottikouluna. Yhteyshenkilöinä normaalikoulussa olivat Elina Perälä ja Mia Koivuniemi

Innokomp

Tavoitteena on ollut kehittää erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja sekä perusopetukseen että opettajankoulutukseen.

Hankkeessa uudistettiin käsityöopetusta oppilaiden innovaatiokompetenssien kehittämistä tukevaan suuntaan, ja hyödynnettiin digitaalista mallintamista ja käsityön monimateriaalisuutta. Pilotoitiin uudenlaisia toimintamalleja yliopistojen kumppanuuskouluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut hanketta. Hankejohtajana on ollut professori Eila Lindfors. Hanketta koordinoi Rauman kampuksen käsityön aineenopettajakoulutus partnereinaan Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin käsityönopettajankoulutukset. Rauman normaalikoulu on toiminut pilottikouluna. Yhteyshenkilöinä normaalikoulussa olivat Sampsa Kullas ja Marja Tervaselkä-Jalonen.

Lisätietoa hankkeesta: Innokomp-blogi

ACTS -Assesment Companion for Thinking Skills

Projektin tavoitteena on ollut kehittää kansainvälisessä yhteistyössä latvialaisten ja englantilaisten tutkijoiden kanssa arviointivälineitä, joita opettajat voivat soveltaa eri ikäisten oppilaiden ajattelutaitojen kehittymisen arviointiin. Suomalaiset osallistujat kehittivät välineitä, jotka sopivat myös oppilaiden itsearviointiin. Yliopistot tukivat projektia tekemällä tutkimusta.

Osallistujat: Suomessa University of Turku, Department or teacher education in Rauma ja Rauman normaalikoulu sekä Eura Kirkonkylä school. Latviassa TA Group; Daugavpils Russian Lyceum. United Kingdom: Lincoln University.

Let’s think Forum

 • An assessment tool that groups of teachers can learn to use
 • An assessment tool that groups of teachers can learn to use
 • An assessment tool for teachers who want to recognize and progress thinking in their pupils
 • ACTS is a tool that consists of instruments – like multi-modal analysis and lesson study, for example – that help teachers assess thinking skills and move their pupils forward in their ability to think effectively
 • ACTS is based on appropriate research methodological approaches
 • ACTS is underpinned by accepted theories (based on work by Vygotsky, Kolb, Piaget etc).

Supported by the Erasmus+ programme of the European Union. Yhteyshenkilönä normaalikoulussa oli Kirsi Urmson. Projektissa olivat mukana myös Hilppa Jankama, Merja Toivanen, Ramona Raynor-Karjalainen, Juli Aerila (OKL)

Lisätietoja hankkeesta:

https://sites.utu.fi/acts/

https://sites.utu.fi/acts/en/

SMART Learning -Nordplus-projekti

(Study Materials as Resources for Thinking-based Learning)

Opettajat eri maissa kehittivät ajattelutaitoja tukevia oppilastehtäviä ja materiaalia  hyödyntäen  TA Thinking Approach -teoriaa (www.ta-teachers.eu).

Ohjattiin opetusharjoittelijoita ajattelutaitoja tukevien tehtävien käyttämiseen opetuksessa. Järjestettiin ajattelutaitoja hyödyntävän opetuksen täydennyskoulutusta.

Projektissa mukana olivat Kirsi Urmson, Merja Toivanen, Ramona Raynor-Karjalainen ja Hilppa Jankama.

Ytimessä– kirja kaiken oppimisen keskiöön

Hankkeeseen osallistuivat Rauman normaalikoulun lisäksi myös Turun normaalikoulu ja Joensuun normaalikoulu. Hanke oli osa IKI-TARU -hankekokonaisuutta.

Ytimessä -hankkeessa kehitettiin keinoja peruskouluikäisten oppilaiden lukemiseen innostamiseen niin koulussa kuin vapaa-ajalla.  Innostettiin lukuharrastukseen mukaan myös oppilaan lähipiiriä ja muita läheisiä ihmisiä. Laajennettiin lukemisen kulttuuria perinteisten äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien ulkopuolelle ja hyödynnettiin harrasteryhmiä.

Opetushallitus on rahoittanut hanketta. Rauman normaalikoulu on ollut hankkeen vetäjä. Hankkeesta on julkaistu kirja: Ytimessä.

Hankejohtajana on toiminut Eeva-Maija Niinistö ja hankekoordinaattorina Suvi Sario.

Ytimessä-hankkeen nettisivut

Facebookissa Ytimessä -hanke

IKI-TARU – hankekokonaisuus

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Tavoitteena oli kouluttaa alueellisesti opettajia uudistuneeseen arviointiin. Valtakunnallisesti yhteneväinen koulutus toteutettiin kolmena koulutusmoduulina. Osallistujat tekivät arviointiin liittyvän kehittämistehtävän. Hanke toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen, Aluehallintovirastojen, Karvi:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) ja normaalikoulujen kanssa.

Opetushallitus on rahoittanut hanketta. Aluehallintovirastot tukivat käytännön järjestelyjä ja hoitivat tiedotusta. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu hallinnoi hanketta, hankejohtajana oli Ulla Ilomäki-Keisala. Eri harjoittelukoulujen opettajat vastasivat alueellisesti järjestetyistä koulutuksista. Raumalla kouluttajina olivat Anna-Maija Katajisto, Kristiina Pärkö ja Tuija Saarivirta.

Kuva: Ramona Raynor-Karjalainen