Meriveden rehevöitymistasoa on mahdollista ennustaa lyhytaikaisesti

Seilin saaren pohjoispuolella sijaitseva automaattinen vedenlaadun seuranta-asema on ollut toiminnassa vuodesta 2006. Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen yhteistyössä toteuttaman seurannan tarkoituksena on kerätä tarkkaa tietoa veden yleisestä laadusta, syvyyssuuntaisesta kerrostuneisuudesta ja niissä tapahtuvista muutoksista avovesikauden aikana.

Poijualustalle sijoitettu seuranta-asema on mitannut veden lämpötilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta, sameutta sekä klorofylli- ja sinileväpitoisuutta. Veden ominaisuuksia mitataan jatkuvatoimisesti pinnasta (2m) pohjaan (40m) 2-4 kertaa päivässä. Lisätietoa Seilin meripoijusta ja sen tuottamista mittaustuloksista on vapaasti nähtävissä sivustolla https://saaristomeri.utu.fi/odas_fi/.

Juuri ilmestyneessä Environmental Modeling & Assessment -julkaisusarjan Open access-artikkelissamme olemme hyödyntäneet poijun tuottamaa havaintosarjaa ennustaaksemme meriveden rehevöitymistason lyhytaikaisia muutoksia tieteellisin perustein. Seili-indeksiksi kutsumaamme ennustearvot ovat visualisoitu ja ne kertovat kasviplanktonin kokonaismäärästä Seilin saaren lähiympäristössä ja yleisemmin myös Saaristomerellä.

Lisää tietoa Seili-indeksistä ja sen visualisoinnista löytyy täältä.