Väitöskirjat

Neurodevelopment and functional brain MRI findings in early adolescence in children born very preterm – PIPARI Study

Diffuusiopainotteisen ja toiminnallisen aivojen magneettikuvantamisen käyttö nuoruusiässä entisillä pikkukeskosilla ja täysiaikaisilla verrokeilla

Pikkukeskosena syntyneiden lasten kognitiivinen kehitys 11-vuotiaana

Pikkukeskosten neuromotorinen pitkäaikaiskehitys 11 vuoden ikään saakka ja sitä ennustavat tekijät: PIPARI-tutkimus

Vanhempien psyykkinen hyvinvointi ja hyvin pienipainoisena syntyneiden lasten kehitys, käyttäytyminen ja elämänlaatu

Pikkukeskosen kasvun ja neurologisen kehityksen välinen yhteys – PIPARI-projektin seurantatutkimus

Diffuusiotensorikuvaus diagnostisena ja tutkimustyökaluna keskostutkimuksessa

Hyvin pienipainoisena syntyneiden keskosten kognitiivinen kehitys varhaislapsuudesta kouluikään

Aivokuvantamisessa todettujen löydösten merkitys keskosen kehitykselle

Pikkukeskosen vaurioherkät aivot – havaintoja PIPARI-tutkimuksesta

Pienipainoisen keskosen ja äidin varhainen suhde: Lapsen, äidin ja dyadisten muuttujien vaikutus

Antenataalinen inflammaatio ja pikkukeskosen aivolöydökset

Kieltä omaksumassa. Varhainen sanaston kehitys ja sen yhteydet kielen rakenteiden omaksumiseen. Löydöksiä täysiaikaisena sekä hyvin pienipainoisena keskosena syntyneiden suomea omaksuvien lasten kielestä