Diffuusiopainotteisen ja toiminnallisen aivojen magneettikuvantamisen käyttö nuoruusiässä entisillä pikkukeskosilla ja täysiaikaisilla verrokeilla

(väitöskirjatyön tiivistelmä)

Taustaa:

Magneettikuvaus (MRI) on laajassa kliinisessä ja tieteellisessä käytössä lapsia ja nuoria tutkittaessa. Tekninen kehitys mahdollistaa yhä hienojakoisempia aivojen tutkimuksia. MRI:n teknisiä korjauksia on tutkittu pääosin mallintamalla tai aikuisilla, mikä voi heikentää luotettavuutta alaikäisillä.

Tavoitteet:

Hyvin ennenaikaisesti syntyvillä lapsilla neurologisen kehityksen poikkeavuuksien riski on täysiaikaisena syntyviä suurempi. Poikkeavuudet voivat liittyä aivojen kehityksen muutoksiin, joita nykyisillä tekniikoilla voidaan tutkia aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Aineisto:

Väitöskirja on osa PIPARI-tutkimusta (Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään). Seurantakohortti koostuu pikkukeskosina (syntymäpaino ≤1500 g ja/tai raskauden kesto <32 viikkoa) Tyksissä vuosina 2001–2006 syntyneistä lapsista sekä täysiaikaisena 2001–2004 syntyneistä verrokeista. MRI-laitteiston päivityksestä johtuen osatyöt käsittelevät pikkukeskosina vuosina 2004–2006 ja verrokkeina vuosina 2003–2004 syntyneitä.

Menetelmät:

Ensimmäisessä osatyössä verrattiin aivojen diffuusiokuvantamistuloksia entisten pikkukeskosten motoriseen toimintakykyyn 11-vuotiaana. Toinen osatyö käsitteli suskeptibiliteettikorjauksen vaikutusta aivojen diffuusiokuvantamisen mittaustuloksiin. Kolmannessa osatyössä vertailtiin 13-vuotiaiden entisten pikkukeskosten ja verrokkien aivojen aktiivisuuden vaihtelua lepotilassa toiminnallisen MRI-kuvauksen aikana.

Tulokset:

Tämän väitöskirjan keskosuuteen liittyvät päätulokset olivat lasketun syntymäajan corpus callosumin, vasemman corona radiatan ja oikean optisen radaston diffuusiomittaustulosten yhteys motoriseen kehitykseen 11-vuotiaana sekä pikkukeskosina syntyneillä havaittu aivojen vähäisempi aktiivinen aika ja alentunut aktiivisuuden vaihtelun joustavuus 13-vuotiaana. Nämä löydökset saattavat olla seurausta varhaiseen syntymään liittyvistä aivojen mikrorakenteen ja toiminnan muutoksista. Hienojakoiset MRI-menetelmät vaikuttavat olevan luotettavia nuorisoikäisiä tutkittaessa, kunhan tekniset rajoitteet ja ikäsovitukset huomioidaan.