Diffuusiotensorikuvaus diagnostisena ja tutkimustyökaluna keskostutkimuksessa

(väitöskirjatyön tiivistelmä)

Taustaa:

Diffuusiotensorikuvaus (DTI) on magneettikuvauksen erikoistekniikka. DTI perustuu veden vapaaseen lämpöliikkeeseen (diffuusioon). Diffuusion ominaisuuksia voidaan esittää DTI-datasta laskettavien parametrien avulla. Tällaisia parametreja ovat esimerkiksi fraktionaalinen anisotropia, keskimääräinen diffusiviteetti, aksiaalinen ja radiaalinen diffusiviteetti. Näitä parametrejä voidaan käyttää säikeisten rakenteiden esimerkiksi aivojen valkoisen aineen tutkimiseen.

Tavoitteet:

Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskosten aivojen diffuusiotensorikuvista tehtyjen mielenkiintoalueisiin (ROI) perustuvien mittausten toistettavuutta sekä tutkittiin valkoisen aineen kypsyyden ja raskauden aikaisen sekä varhaisen postnataalisen kasvun välistä yhteyttä.

Menetelmät:

Raskauden aikaisen kasvun vaikutusta tutkittiin käyttäen sekä ROI- että TBSS-tekniikoita. Postnataalista kasvua tarkasteltiin ainoastaan TBSS-tekniikalla.

Aineisto:

Tähän tutkimukseen otettiin mukaan keskoset, jotka syntyivät ennen 32 raskausviikkoa tai joiden syntymäpaino oli alle 1,501 g sekä MRI kuvaus oli tehty lasketunajan kohdalla. Tutkimukseen hyväksyttiin kesäkuun 2004 ja joulukuun 2006 välillä 132 keskosta. Poissulkukriteerien takia 76 keskosta (ROI) ja 36 (TBSS) hyväksyttiin tähän tutkimukseen.

Tulokset:

ROI-analyysi osoittautui melko toistettavaksi lasketun ajan iässä. Toistettavuus vaihteli sekä valkoisen aineen rakenteiden että diffuusioparametrien välillä.

Normaali raskauden aikainen kasvu liittyi hyvään valkoisen aineen kehitykseen lasketunajan kohdalla. ROI-tekniikalla yhteys havaittiin corpus callosumin alueella. TBSS-menetelmä puolestaan näytti yhteyden usealla eri valkoisen aineen alueella. Syntymähetken gestaatioiällä ei havaittu yhteyttä valkoisen aineen kehitysasteeseen lasketun ajan kohdalla.

Hyvän varhaisen vaiheen postnataalisen kasvun havaittiin liittyvän heikompaan valkoisen aineen kehitysasteeseen lasketunajan kohdalla. Saavutuskasvu ei ollut korjannut raskauden aikaisen kasvuhäiriön vaikutusta aivojen kypsyyteen laskettuun aikaan mennessä.