Aidosti monialainen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuudet

Sote-akatemialla on syksystä 2022 alkaen kaksi opintokokonaisuutta. Laajempi Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (min. 25 op) sekä suppeampi Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen (10 op).

Löydät tarkempia tietoja opintokokonaisuuksistamme alta. Erillistä hakua opintokokonaisuuksiin ei ole, vaan voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja hakea opintokokonaisuuden loppumerkintää, kun tarvittavat suoritukset on tehty. Tutustuthan ohjeisiin erityisen huolellisesti, mikäli olet suorittamassa tai aiot suorittaa molemmat opintokokonaisuudet!

Lukuvuonna 2021–22 ja sitä ennen suoritetut opintojaksot hyväksytään uusiin opintokokonaisuuksiin myös myös jatkossa. Aiemmin opintokokonaisuuteen valittujen opiskelijoiden etuoikeus opintojaksoilmoittautumisissa poistuu 1.8.2022 alkaen ja valinta opintojaksoille tapahtuu pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Opintokokonaisuudet Peppi-opinto-oppaassa:

Opintokokonaisuudet

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (min. 25 op)

Mitä?

Voit koota Sote-akatemian yli 80 opintopisteen tarjonnasta minimissään 25 opintopisteen monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden. Se sisältää sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja koulualojen rakennetta, toimijoita sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta käsitteleviä opintojaksoja. Opiskelu on monialaista ja esimerkiksi useimmat ryhmätyöt ja loppuraportit toteutetaan monitieteisissä ryhmissä.

Sote-akatemian opintoja suoritetaan yksittäisinä opintojaksoina ja opintokokonaisuuden loppumerkintää voi hakea, kun tarvittavat opintojaksot on suoritettu.

Kenelle?

Tämä opintokokonaisuus sopii kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta, erityisen hyvin esimerkiksi sisote-alan opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien osaamisen täydentämiseen.

Voit opiskella Sote-akatemian opintojaksoja ja koota opintokokonaisuuden joko Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana tai Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Miten?

Syksystä 2022 alkaen opintokokonaisuuteen ei järjestetä enää erillistä hakua, vaan ilmoittaudut mukaan haluamillesi yksittäisille opintojaksoillemme.

Opintojaksojen ilmoittautumisajat ja -ohjeet löytyvät esimerkiksi Opintotarjonta-sivultamme sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla Pepin opiskelijoiden työpöydältä ja avoimen yliopisto-opetuksen osalta avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelusta. Ilmoittautumispalvelussa voit hakea ajankohtaisen opintotarjonnan hakusanalla ”Sote-akatemia”.

Kun aloitat Sote-akatemian opintojen opiskelun, sinun ei tarvitse tietää haluatko suorittaa opintokokonaisuuden vai valikoiman yksittäisiä opintojaksoja. Suoritettuasi kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot, voit hakea opintokokonaisuuden loppumerkintää osoitteesta sote@utu.fi. Katso alempaa opintokokonaisuuteen kuuluvat pakolliset opintojaksot!

Monien opintojaksojen maksimiosallistujamäärä on 150 tai rajoitusta ei ole lainkaan (itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit ja MOOC-opintojaksot). Maksimiosallistujamäärä vaihtelee kuitenkin opintojaksokohtaisesti.

Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa joko verkkokursseina tai etäopetuksena. Erityisesti vapaavalintaisissa opinnoissa voi olla myös seminaarimuotoista, läsnäoloa vaativaa opetusta. Näistä kerrotaan tarkemmin kunkin opintojakson tarkemmissa tiedoissa.

Oppimisalustana käytetään Turun yliopiston Moodlea sekä DigiCampuksen oppimisympäristöä, jossa on erityisesti kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC-opintojaksoja). Opintojen tarkemmasta sisällöstä ja suoritustavoista kerrotaan opinto-oppaassa.

Sisältö ja vaaditut suoritukset

Opintokokonaisuuteen on tulossa uusia opintojaksoja myös lukuvuoden aikana – seuraa sosiaalisen median kanaviamme sekä Opintotarjonta-sivujamme!

Mikäli haluat suorittaa minimissään 25 opintopisteen opintokokonaisuuden, ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille ja kerää suorituksesi seuraavasti, ks. tarkemmin alempaa:

  • Yksi pakollinen opintojakso (3 op)
  • Minimissään 9 op ”Suorita vähintään kolme seuraavista” -osion opintoja
  • Minimissään 13 op ”Erityisen osaamisen opinnot” -osion opintoja

Jos suoritat minimissään 13 op ”Erityisen osaamisen opinnot” -osion alakohdasta ”Lapset, nuoret ja perheet”, opintokokonaisuutesi loppumerkinnän yhteyteen kirjataan tästä lisämaininta.

Huomaathan, että jos suoritat sekä tämän opintokokonaisuuden että Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 10 op -opintokokonaisuuden, et voi sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen niitä MOOC-opintojaksoja, jotka kuuluvat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen opintokokonaisuuden pakollisiin suorituksiin (SOTE0013, SOTE0007, SOTE0017, SOTE0014, SOTE0015).


MONITIETEINEN SOSIAALI-, TERVEYS- JA SIVISTYSALAN OPINTOKOKONAISUUS (SOTE0300)

Monialaisen palvelujärjestelmän perusteita

Pakollinen opintojakso (3 op)
SOTE0030 Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op

Suorita vähintään kolme seuraavista (minimissään 9 op)
DTEK8117 Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapopojen muutokset 3 op
HTDK0042 Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op
LUOT0071 Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op
YH000048 Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op
YTDK6010 Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op
OTMV1150 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet 3 op

Erityisen osaamisen opinnot (13–62 op)

Laajentavia näkökulmia (0–39 op)
SOTE0018 Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op
SOTE0021 Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 5 op
BIOL8002 Johdatus bioturvallisuuteen 2 op
SOTE0025 Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op
SOTE0009 Luontoperustainen hyvinvointi 2 op
SOTE0020 Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op
SOTE0023 Projektiopinnot 1–10 op
OTMV0027 Sosiaalioikeus 4 op
SOTE0012 Surevan kohtaaminen 2 op
SOTE0022 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla 5 op

Lapset, nuoret ja perheet (0–23 op)
SOTE0011 Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op
SOTE0013 Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op
OTMV2027 Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op
SOTE0007 Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op
SOTE0017 Nuoren kohtaaminen 1 op
SOTE0014 Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kok. 2 op
SOTE0015 Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op
SOTE0016 Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen 2 op
SOTE0024 Oikeus ja koulu 4 op
SOTE0019 Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen (10 op)

Mitä?

Tämä opintokokonaisuus keskittyy avaamaan ja osoittamaan näköaloja ja toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Toisin kuin Sote-akatemian laajempi, minimissään 25 op:n Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus, tämä opintokokonaisuus on laajuudeltaan aina 10 opintopistettä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen opintokokonaisuus rakentuu viidestä Sote-akatemian itsenäisesti suoritettavasta MOOC-opintojaksosta sekä niitä yhdistävästä ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojaksosta (1 op).

Kenelle?

Opintokokonaisuus on tarkoitettu Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se sopii erityisen hyvin esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opiskelijoille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 10 op -opintokokonaisuus ei ole sellaisenaan tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille. Huomaathan kuitenkin, että avoimen yliopiston opiskelijana voit opiskella kaikki tähän opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot avoimen yliopiston kautta! Sen sijaan vain tähän opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” ei ole tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten?

Kun haluat suorittaa tämän opintokokonaisuuden, tee itsenäisesti kokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot. Tarkemmat tiedot niiden suorittamisesta löydät Opintotarjonta-sivultamme sekä verkko-opintojakson omasta oppimisympäristöstä. MOOC-opintojaksoilla ei ole kiintiöitä. ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojakson kiintiö on 50 opiskelijaa ja sen suorittaminen on mahdollista vain tutkinto-opiskelijoille.

Sisältö ja vaaditut suoritukset

Suorita tutkinto-opiskelijana kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot ennen ilmoittautumistasi ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojaksolle, joka järjestetään kerran lukukaudessa (ilmoittautuminen syyskuussa ja tammikuussa, kiintiö 50, vain tutkinto-opiskelijoille). Opintokokonaisuuteen kuuluvat MOOC-opintojaksot voit suorittaa itsenäisesti vuoden ympäri niin tutkinto- kuin avoimen yliopistonkin opiskelijana.

Suoritettuasi kaikki MOOC-opintojaksot sekä ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma” -opintojakson, voit tutkinto-opiskelijana hakea opintokokonaisuuden loppumerkintää osoitteesta sote@utu.fi.


LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN 10 op (SOTE1000)

LUOT0050 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, reflektoiva näkökulma 1 op
SOTE0013 Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op
SOTE0007 Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op
SOTE0017 Nuoren kohtaaminen 1 op
SOTE0014 Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op
SOTE0015 Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op

Huomaathan, että mikäli suoritat Sote-akatemian molemmat opintokokonaisuudet, tulee tässä mainitut SOTE-opintojaksot sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen. Opintojaksoa ei voi sisällyttää kahteen opintokokonaisuuteen, joten mikäli suoritat myös Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuden, voit sisällyttää siihen muita tarjonnassamme olevia opintojaksoja.

Lisätietoja: sote@utu.fi