Koivikko ilta-auringossa.

Lastensuojeluun kytkeytyviä julkaisuja vuosilta 2010-2020

Verkkojulkaisut:

Maija Haapala. 2020. Välittömässä vaarassa – Nuorten kiireellisten sijoitusten taustatekijät, tavoitteet ja vaikuttavuus lastensuojelun asiakirjoissa. Kuopion yliopisto.

Merkityksellisiä polkuja : tarinoita lastensuojelun jälkihuollon merkityksellisyydestä [Elektroninen aineisto] / Paaso, Kati. Turku : Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos, 2018. – 126 s.

Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. Lastensuojelulain vaikutukset eri ammattiryhmien toimintaan: Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi kehittää? / Paavola, Auli [et al.] Helsinki : Lastensuojelun Keskusliitto ; Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, [2010]. – 26 s.

Se virallinen tarina? : lastensuojeluarkistojen hiljaisuuksia / Kaisa Vehkalahti. // Salattu, hävetty, vaiettu : miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä / Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.). – Tampere : Vastapaino, 2015. – ISBN 978-951-768-496-5. – S. 234-263

Lapset kansainvälisissä lastensuojelututkimuksissa : tutkimuseettinen näkökulma. // Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen / Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) ; kirjoittajat: Anu Alanko [ja 18 muuta]. – ISBN 978-952-7175-85-9. – sivut 35-57

Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. // Menneisyyden rakentajat : [Helsinki] : Gaudeamus, [2018] Tallinna : Printon Trukikoda ©2018 — ISBN 978-952-495-459-4. – s. 132-149

Kamppailu lastensuojelututkimuksen paikasta ja puitteista. // Mielekäs tutkimus : [Tampere] : Tampere University Press, [2017] ©2017 – ISBN 978-952-03-0606-9. – s. 193-226

 

Huostaanottoon liittyvät tutkimukset vuosina 2010-2020

Laakso, Riitta,
‘Ne näki musta’ : huostassa olevien lasten hyvinvointi ja sijaishuoltoon liittyvät kokemukset / Riitta Laakso. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2019] – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Svensson, Kristina, ; Heinonen, Mareena,
“Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat” : hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten vanhempien elämästä / toim. Kristina Svensson. [Helsinki] : Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, 2019. (2014)

Lahtinen, Pia, ; Pynnönen, Jaana,
Kuka minusta huolehtii? : lastensuojelun sosiaalityön Pysäkki-malli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin / Pia Lahtinen & Jaana Pynnönen (toim.) Jyväskylä : Pesäpuu ry, 2017. – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2017, 1.)

Pekkarinen, Elina,
Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. // Mielekäs tutkimus : [Tampere] : Tampere University Press, [2017] ©2017 – ISBN 978-952-03-0606-9. – s. 163-192

Toivonen, Virve,
Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa / Virve-Maria Toivonen. – Väitöskirja : [Helsinki] : Alma, [2017] – Väitöskirja : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2017.

Enroos, Rosi, ; Heino, Tarja, ; Pösö, Tarja, ; Hautanen, Teija,
Huostaanotto : lastensuojelun vaativin tehtävä / toimittaneet Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö. Tampere : Vastapaino, [2016]

Heino, Tarja, ; Hyry, Sylvia, ; Ikäheimo, Salla, ; Kuronen, Mikko, ; Rajala, Rika, ; Heino, Tarja,
Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset : HuosTa-hankkeen (2014-2015) päätulokset / Tarja Heino, Sylvia Hyry, Salla Ikäheimo, Mikko Kuronen ja Rika Rajala. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2016] – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0070 ; 2016, 3.)

Hiitola, Johanna,
Hallittu vanhemmuus : sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa / Johanna Hiitola. – Väitöskirja : Tampere : Tampere University Press, 2015. – (Acta electronica Universitatis Tamperensis, ISSN 1456-954X ; 1515.) – Väitöskirja : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Hiltunen, Tarja,
Äitiys, huostaanotto ja voimaantuminen / Tarja Hiltunen. – Väitöskirja : Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015. – (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN 0075-4625 ; 541.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede, 2015.

Tolonen, Hannele,
Lapsi, perhe ja tuomioistuin : lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä / Hannele Tolonen. – Väitöskirja : Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2015 – (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. ISSN 0356-7206 ; n:o 327.) – Väitöskirja : Helsingin yliopisto, 2015.

Hirvonen, Elina,
Suojelupäätöksiä / Elina Hirvonen. [Helsinki] : Long Play Media, 2014. – (Long Play, ISSN 2323-7619 ; 14.) – (Long Play, ISSN 2323-7619 ; 2014, 14.) – (Long Play ; 14.)

Eronen, Tuija.
Viisi vuotta huostaanotosta : seurantatutkimus huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista / Tuija Eronen. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0070 ; 4/2013.)

Laakso, Riitta,
Mistä koti huostaanotetulle lapselle? / Riitta Laakso. Helsinki : KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2013. – (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, ISSN 1235-6956 ; nro 73.)

Syvälä, Maria,
Hukassa huostassa : kertomuksia lastensuojelun runtelemista perheistä / Maria Syvälä. [Vehmersalmi] : Radium-kirjat, 2013. – (LaSu-sarja ; 1.) – (LaSu ; 1.)

Väisänen, Tiina.
Tahdonvastaisen huostaanoton merkitys nuorten seuraamusharkinnassa. // Rangaistuksen määrääminen / toimittaneet Tapio Lappi-Seppälä, Veera Kankaanrinta. – Helsinki : Helsingin hovioikeus, 2013. – ISBN 978-951-53-3507-4. – Sivut 147-170

Eronen, Tuija.
Lastenkoti osana elämäntarinaa : narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista / Tuija Eronen. – Väitöskirja : Tampere : Tampere University Press, 2012. – (Acta electronica Universitatis Tamperensis, ISSN 1456-954X ; 1183.) – Väitöskirja : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Godzinsky, Virve-Maria de,
Huostaanottoasiat hallinto-oikeuksissa : tutkimus tahdonvastaisten huostaanottojen päätöksentekomenettelystä / Virve-Maria de Godzinsky. Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2012. – (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, ISSN 1797-562X ; 260.)

Kataja, Kati,
Lapsuuden rajoilla : normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa / Kati Kataja. – Väitöskirja : [Turku] : Turun yliopisto, koulutussosiologian tutkimuskeskus, 2012 – (Raportteja / Koulutussosiologian tutkimuskeskus, ISSN 1235-9114 ; 78.) – (Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti, ISSN 1235-9114 ; 78.) – Väitöskirja : Turun yliopisto.

Kahila, Hanna,
Substance misuse problems during pregnancy with special emphasis on buprenorphine / Hanna Kahila. – Väitöskirja : Helsinki : University of Helsinki, 2011. – Väitöskirja : Helsingin yliopisto.

Pekkarinen, Elina,
Lastensuojelun tieto ja tutkimus : asiantuntijoiden näkökulma / Elina Pekkarinen. Helsinki : Nuorisotutkimusseura : 2011. – (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, ISSN 1799-9227 ; 51.) – (Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto ; 51.)

Pitkänen, Miia,
Vastuun paikka! : vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa / Miia Pitkänen. [Helsinki] : Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA, [2011] – (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja, ISSN 1798-5285 ; 26.)

 

 

Julkaisuja 2010-2020:

Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta : lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet / Anu-Riina Svenlin. – Väitöskirja : Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto ; 2020. – (JYU dissertations, ISSN 2489-9003 ; 180.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2020.

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi : valtakunnallinen arviointi / Elina Aaltio & Nanne Isokuortti. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2019. – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; 3/2019.)

Systeemisen muutoksen johtaminen lastensuojelussa : opas esimiehille ja johtajille / Kai Alhanen, Pekka Lavila, Marko Kangas, Tomi Lamppula & Päivi Petrelius. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. – (Guide / National Institute for Health and Welfare, ISSN 1798-0100 ; 45.)
Lastensuojelun historia : tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista / Timo Harrikari. Tampere : Vastapaino, 2019.
Kohtaaminen ja vuorovaikutus osaamisen ytimessä : Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen osallistujien näkemyksiä työstä ja koulutuksesta / Jari Helminen. Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019. – (Diak Työelämä, ISSN 2343-2195 ; 17.)

Minä jaksan tämän päivän : tarinoita lastensuojelusta / toimittaneet Elina Hirvonen ja Juuli Hurskainen. Helsinki : Werner Söderström Osakeyhtiö [2019]

Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta / Sami Isoniemi – Väitöskirja : Vaasa : Vaasan yliopisto, 2019. – (Acta Wasaensia, ISSN 0355-2667 ; 423.) – Väitöskirja : Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, 2019.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 / Marianne Forsell ; Kuusikko-työryhmä, Lastensuojelu ; julkaisija: Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala [ja viisi muuta]. [Helsinki] : Kuusikko-työryhmä, 2019. – (Kuusikko-työryhmän julkaisusarja, ISSN 2342-1983 ; 2019, 2.) > tämä vertailu tehdään joka vuosi

Julkista lastensuojelun perhetyötä yksityiskodissa / Auli Pohjolainen. – Väitöskirja : Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2019. – (JYU dissertations, ISSN 2489-9003 ; 51.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteet, 2019.

Lastensuojelulaki : käytäntö ja soveltaminen / Tapio Räty. Helsinki : Edita, [2019]
ISBN 978-951-37-7580-3

Lastensuojelun laatusuositus / julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ; Marjo Malja [ja kolme muuta](toimitus). Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019. – (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1797-9854 ; 2019:8.)

Ajan henki lain kirjaimessa : suomalaisten lastensuojelulakien ja -asetusten ideologiat / Ilona Tanskanen. – Väitöskirja : Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2019. – (JYU dissertations, ISSN 2489-9003 ; 75.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, soveltava kielitiede, 2019.

Työssä oppiminen lastensuojelun sosiaalityössä : reunaehtoja ja mahdollisuuksia ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle / Ilkka Uusitalo. – Väitöskirja : Turku : Turun yliopisto, 2019. – (Turun yliopiston julkaisuja. ISSN 0082-6995 ; osa 482.) – Väitöskirja : Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 2019.

Lastensuojelun perhehoito / Mirjam Araneva. [Helsinki] : Alma Talent Oy, [2018]

Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa / Marjukka Heikkilä, Satu Rantaeskola, Tuija Suikkanen-Malin. Tyrvää : Warelia, [2018]

Lasten haastattelu lastensuojelussa / Sauli Hyvärinen, Tarja Pösö (toim.) ; kirjoittajat: Susanna Hoikkala [ja 17 muuta]. Jyväskylä : PS-kustannus, 2018

Selvityshenkilön ehdotus lastensuojelun laatua parantavaksi tiekartaksi : väliraportti / Aulikki Kananoja, Kristiina Ruuskanen. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2018:31.)

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito : PRIDE-valmennuksen lisämateriaali : lyhytaikaista sijaisvanhemmuutta harkitseville / Minerva Kettukuja, Raija Maula & Virpi Vaattovaara. Jyväskylä : Pelastakaa Lapset ry, 2018.

Iskä, äiskä, omahoitsu ja mä siltaa rakentamassa : perhekeskeisen asiakastyön käsikirja lastensuojelun ammattilaisille / toimittanut Pirjo Niemi-Järvinen ; [muut kuvat:Pietari Kiiskinen ja Pirjo Niemi-Järvinen] ; [kirjoittajat Tuija Eskelinen ja 12 muuta]. Helsinki : Pelastakaa lapset, [2018]

Uudistuva lastensuojelu : kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa / Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) ; [artikkelien kirjoittajat:] Kati Kallinen [ja muita]. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2018] – (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018, 32.)

Tahto tehdä toisin : uusia toimintatapoja lastensuojeluun / Taru Pätäri & Minna Ylikännö (toim.) ; kirjoittajat: Taru Pätäri, Minna Ylikännö, Petri Virtanen, Sirkka Rousu, Tuomas Kurttila. Helsinki : Tietosanoma, [2018]

Uusi lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa / Sirkka Rousu. [Helsinki] : Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. – (Aatos-artikkelit, ISSN 1799-604X ; 20.)

Tulevaisuuden lastensuojelu / [toimittaneet:] Jussi Sudenlehti & Ilkka Uusitalo. [Joensuu] : Suomen psykologinen instituuttiyhdistys ry, [2018]

Kohti tulevaisuuden lastensuojelua. Joensuu : Psyko-Team Koulutus Oy, 2018.

Kohtaamisia? : lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta / Leena Wilen. [Helsinki] : Lastensuojelun Keskusliitto, [2018]

Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa : kohti monitoimijaista, yhteistä perhetyötä / Marjo Alatalo, Kari Lappi ja Päivi Petrelius. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2017] – (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISSN 2323-363X ; 21/2017.)

Kokemus opettaa : voimatarinat lastensuojelussa / toimittajat: Helena [ja kuusi muuta] ; Pesäpuu ry:n Selviytyjät ja Voima vaikuttaa -verkosto. [Jyväskylä] : Pesäpuu ry, [2017]

Muutosvoimaa! : kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa / Barkman, Inkinen, Isoniemi, Vario ; Pesäpuu ry:n Selviytyjät. [Jyväskylä] : Pesäpuu ry, [2017] – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2017, 3.)

Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia : keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja / Pia Lahtinen, Leena Männistö ja Marketta Raivio. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. – (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 2323-363X ; 2017, 7.)

Kuka minusta huolehtii? : lastensuojelun sosiaalityön Pysäkki-malli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin / Pia Lahtinen & Jaana Pynnönen (toim.) Jyväskylä : Pesäpuu ry, 2017. – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2017, 1.)

Barnskyddsanstalternas egenkontroll / Elsi Pettinen, Ritva-Liisa Juntunen. Tavastehus: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, basservice, rättsskydd och tillstånd, 2017. – (Aluehallintovirastojen julkaisuja, ISSN 2343-3132 ; 2017, 38.)

Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa / Elsi Pettinen, Ritva-Liisa Juntunen. Hämeenlinna : Aluehallintovirasto, 2017. – (Aluehallintovirastojen julkaisuja, ISSN 2343-3132 ; 2017, 37.)

Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen kustannusten ja tertiääritason lastensuojelun kustannusten välistä tarkastelua / Heidi Talvenkorpi. – Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö, 2017.

Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus / Eeva Timonen-Kallio, Laura Yliruka & Pekka Närhi. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [2017] – (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 2323-363X ; 2017, 23.)

Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa / Virve-Maria Toivonen. – Väitöskirja : [Helsinki] : Alma, [2017] – Väitöskirja : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2017.

Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta / Tarja Vierula. – Väitöskirja : Tampere : Tampere University Press, 2017. – (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN 1456-954X ; 1827.) – Väitöskirja : Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017.

Lapsen asema lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla / Niina Vuoristo. – Lisensiaatintyö : Turun yliopisto, sosiaalityö, 2017.

Huostaanotto : lastensuojelun vaativin tehtävä / toimittaneet Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö. Tampere : Vastapaino, [2016]

Lapsen oikeudet lastensuojelussa / Suvianna Hakalehto & Virve Toivonen (toim.) ; kirjoittajat: Mirjam Araneva, Suvianna Hakalehto, Merike Helander, Sanna Koulu, Liisa Murto, Anna Nyrhinen, Kirsi Pollari, Kati Saastamoinen, Kirsikka Salminen, Milka Sormunen, Virve-Maria Toivonen, Hannele Tolonen. [Helsinki] : Kauppakamari, 2016.

Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937-1983 / Kirsi-Maria Hytönen, Antti Malinen, Paula Salenius, Jane Haikari, Pirjo Markkola, Marjo Kuronen ja Johanna Koivisto. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2016:22.)

Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä : nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena / Sointu Kestilä. – Väitöskirja : Oulu : Oulun yliopisto, 2016. – (Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 1796-2242 ; 165.) – Väitöskirja : Oulun yliopisto, Oulun yliopiston tutkijakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede, 2016.

Lapsen läheissuhteiden vahvistaminen lastensuojelussa : opas esimiehille ja työntekijöille / Pia Lahtinen & Hanna Särkiö (toim.). Jyväskylä : Pesäpuu ry, 2016. – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2016, 3.)

Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana : esimerkkinä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu / Auri Lyly. [Helsinki] : Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, 2016. – (Tutkimuksia ja raportteja / Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, ISSN 2341-8109 ; 2/2016.)

Työnsä vuoksi vainotut : lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia vainotuksi tulemisesta ja siitä selviämisestä / Marjo Oinonen. – Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö, 2017.

Kohti avoimempaa lastensuojelua : sosiaalityön asiantuntijuus läheisneuvonpidossa / Annukka Paasivirta. – Lisensiaatintyö : Turun yliopisto, sosiaalityö

Lapset lastensuojelua kehittämässä : salapoliisitoiminnan opas aikuisille / teksti: Sari-Anne Paaso ja Pipsa Vario ; kuvitus ja taitto: Ulla Phillips. [Jyväskylä] : Pesäpuu ry, [2016] – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2016, 4.)

Mikä jälki jää? : opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön / toim. Saana Pukkio & Tiia Hipp ; kirjoittajat: Johanna Barkman [ja 15 muuta]. Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 2016.

Verkossa : lastensuojelun kuva sosiaalisessa mediassa / Pilvimaria Siltainsuu ; toim. Saana Pukkio. Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 2016.

Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta / Johanna Hietamäki. – Väitöskirja : Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015 – (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN 0075-4625 ; 529.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2015.

Uskomme sinuun – usko sinäkin. II, Viestejä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuulemiskiertueelta 2014/15 : raportti / Kiertuetiimi (toim.) ; piirrokset: Ida, Meri-Maaria ja kiertueelle osallistunut sosiaalityöntekijä. [Helsinki] : Lastensuojelun keskusliitto, [2015]

Miten markkinoistuminen lävistää lastensuojelua? : sosiaalityöntekijöiden arkikokemuksia tavoittamassa / Henna Lapinleimu. – Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2015.

Tutkimus lastensuojelun tukihenkilötoiminnan muutoksista : relationaalinen näkökulma / Johanna Moilanen. – Väitöskirja : Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015. – (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN 0075-4625 ; 533.) – Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2015.

Lastensuojelulaki : käytäntö ja soveltaminen / Tapio Räty. Helsinki : Edita, 2015. – (Evolutio legis.)

Aika hukassa : Lastensuojelun asiakasnuorten arkirytmin ongelmia. / Merja Salomon. BoD – Books on Demand, 2015.

Lapsen tiedollinen toimijuus lastensuojelun sosiaalityössä / Hanna Tulensalo. – Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, 2016.

Vaarantunut suojeluvalta : tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä / Kai Alhanen. [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014, – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; 24/2014.)

‘Möröstä keijuksi’ : kohti vaikuttavampaa lastensuojelua / Jari Ketola. [Helsinki] : SOS-lapsikyläsäätiö, 2014.

‘Kaksoiserikoiselämää’ : tunteet tuulemaan ja Keinu keinumaan lastensuojelun perhehoidossa : opas Keinu-ajattelu- ja toimintamallista / Taina Koponen ja Marja-Riitta Linna ; [teksti: Marja-Riitta Linna] ; [kuvat: Marja-Riitta Linna] ; [kuvitus … Jonna Markkula]. [Jyväskylä] : Perhehoitoliitto, [2014]

Lääkäreiden asenteet ja toimintatavat lastensuojelullisista sekä rikosoikeudellisista erityispiirteistä lasten raskaudenkeskeytyksissä 2009 / Henna Laaksoharju. [Tampere] : Tampereen yliopisto, 2014. – Erikoistyö : Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö.

Toimiva lastensuojelu : toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2019 / Marjo Lavikainen ja Annika Juurikko (toim.). Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2014:19.)

Lastensuojelun laatusuositus / [Toim. Marjo Lavikainen, Aila Puustinen-Korhonen ja Kristiina Ruuskanen]. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014. – (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1797-9854 ; 2014:4.)

Lastensuojelun sosiaalityötä kehittämässä. 2, Lastensuojelun erikoistavan sosiaalityön täydennyskoulutuksessa 2013-2014 tuotettujen kehittämishankkeiden kuvauksia / toimittanut Kia Lundqvist & Anni Itähaarla. Turku : Turun yliopisto, 2014. – (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja, ISSN 2342-4265 ; 1.)

Herra Koivuniemi pantu viralta : 30 vuotta ruumiillisen kurittamisen kieltämisestä : Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tulokset 2014 / Heikki Sariola. Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, [2014].

Lastensuojelun ytimissä / Marjatta Bardy (toim.) ; toimituskunta: Tarja Heino [ja muita]. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2013.

Läheisneuvonpito : vaihtoehtoinen tapa kohdata päihdehaitat lastensuojelussa. // Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle / [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013

Samalla puolella? : näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa / tekijät: Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen. Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 2013.

Lastensuojelu ja julkisuus : opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen / tekijä: Helena Jaakkola. Helsinki : Lastensuojelun Keskusliitto, 2013.

Lastensuojelulaki ja kuntavelvoitteet : tutkimus lastensuojelulain kuntavelvoitteiden toteutumisesta Pirkanmaalla / Saija Kujansuu. [Tampere] : Tampereen yliopisto, [2013]. – Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö, marginalisaatiokysymysten erikoisala.

Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa : kohti tilaa ja kokemuksia / Päivi Känkänen. – Väitöskirja : [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 – (Tutkimus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0054 ; 109.) – (Research / National Institute for Health and Welfare, ISSN 1798-0054 ; 109.) – Väitöskirja : Helsingin yliopisto, 2013.

Lastensuojelun laatusuositus : työryhmän esitys / [Marjo Lavikainen, Kristiina Ruuskanen]. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2013:20.)

Lastensuojelun kuntakyselyn 2012 tulokset / [kirjoittaja: Aila Puustinen-Korhonen] ; [kuviot ja kartat: Mattias Lindroth … ja muita]. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2013.

Aika hukassa : lastensuojelun työntekijöiden näkemyksiä asiakasnuorten arkirytmin ongelmista / Merja Salomon. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2013. – Lisensiaatintutkimus : Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Sosiaalityö, 2013.

Olisiko jo tekojen aika? : lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta / kirjoittajat: Päivi Sinko, Kaisu Muuronen. Helsinki : Lastensuojelun Keskusliitto, 2013.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaali- huollon ympärivuoro- kautisissa palveluissa : lastensuojelussa, vammais- palveluissa, mielenterveyspal- veluissa ja päihdehuollossa. Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), 2013. – (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira. Selvityksiä, ISSN 1799-7860; 1:2013)

Hukassa huostassa : kertomuksia lastensuojelun runtelemista perheistä / Maria Syvälä. [Vehmersalmi] : Radium-kirjat, 2013. – (LaSu-sarja ; 1.) – (LaSu ; 1.)

Toimiva lastensuojelu : selvitystyöyhmän loppuraportti. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2013:19.)

Lastensuojeluoikeus : lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun oikeudelliset perusteet / Janne Aer. [Helsinki] : Talentum, [2012]

Yhteiseloa metropolissa : kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun / Elina Ekholm & Marja Katisko. Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2012 – (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1455-9927 ; 52.)

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? / Hanna Heinonen, Antti Väisänen, Tiia Hipp. Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 2012.

Organisaation kehittäminen ja muutoksen johtaminen lastensuojelussa : tarkastelussa Päijät-Hämeen kuntien lastensuojelun organisointi / Kati Honkanen. Vaasa, 2012. – Lisensiaatintyö : Vaasan yliopisto, filosofinen tiedekunta, julkisjohtaminen.

Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnoilla / Eeva Timonen-Kallio & Tiina Pelander (toim.). Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2012 – (Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja, ISSN 1457-7933 ; 69.) – (Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja, ISSN 1796-7933 ; 69.)

Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja / [toim. Anu Korhonen ; kuvitus … Tiina Palokoski]. [Helsinki] : Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, 2012

Edunvalvoja – se on minua varten : lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa / toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi ; [kuvitus: Kirsti Pusa]. Helsinki : Pelastakaa Lapset, 2012 – (Julkaisusarja / Pelastakaa lapset, ISSN 1459-9392 ; n:o 19.)

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito : lyhytaikaista sijaisvanhemmuutta harkitseville. Jyväskylä : Pesäpuu, 2012
Lupa kehittää : innostavaa ja yhteisöllistä oppimista lastensuojelussa / Tiina Muukkonen ja Annukka Paasivirta (toim.). [Helsinki] : Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA, [2012]. – (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja, ISSN 1798-5285 ; nro 27.)

Asiakkaan ääni kuuluvaksi : Verkonkutoja-mittaristo ja Asiakasraati laatutyön apuna / Sari Kallio-Kökkö … [ja muita] (toim.). Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2012 – (Turun ammattikorkeakoulun raportteja, ISSN 1459-7925 ; 134.) – (Turun ammattikorkeakoulun raportteja, ISSN 1457-7925 ; 134.)

Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin : lastensuojelun yhteistoiminnan historia / Marko Paavilainen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012 – (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; Tieto 1342.) – (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1342.)

Lastensuojelulaki : käytäntö ja soveltaminen / Tapio Räty. Helsinki : Edita, 2012 – (Evolutio legis.)

Uskomme sinuun – usko sinäkin : opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille : aikuisten opas / Selviytyjät-tiimi (toim.) [Jyväskylä] : Pesäpuu : 2012

Toimiva lastensuojelu : väliraportti : selvitys kuntien perhetyön, lastensuojelun toimintatapojen sekä lastensuojelulain toimivuuden kehittämisestä. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012. – (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN 2242-0037 ; 2012:28.)

Lastensuojelulain soveltaminen / Sirpa Taskinen. Helsinki : Sanoma Pro, 2012.
ISBN 978-952-63-1254-5

Lastensuojelu. Helsinki : Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2012 – (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset, ISSN 1799-8093 ; 6/2012.)

‘Suojele unelmia, vaali toivoa’ : nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi / [toimittaneet Pipsa Vario, Johanna Barkman, Johanna Killi, Marko Nikkanen, Mikko Oranen ja Jaana Tervo]. Jyväskylä : Lapsiasiavaltuutetun toimisto, 2012 – (Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, ISSN 1798-3991 ; 2012, 6.)

Taidetyöskentely arjen näyttämöillä : teoriaa, menetelmiä ja sovelluksia / Anja Kuukasjärvi, Outi Linnossuo ja Jussi Sutinen (toim.). Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2011 – (Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja, ISSN 1457-7933 ; 53.)

Viihtyvät ja vaihtuvat : lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymiseen ja työstä lähtemiseen vaikuttavat tekijät / Kari Matela. Oulu : Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 2011 – (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja, ISSN 1458-5375 ; 33.)

Lupaako laki liikaa? : selvitys lastensuojelulain asettamien määräaikojen noudattamisesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa / [Mira Miettinen ja Marja-Leena Stenroos]. Hämeenlinna : Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011. – (Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja, ISSN 1798-8314 ; 15/2011.)

Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa : Pride-valmennuksen lisämateriaali : osallistujalle / Ilse Niekka. Jyväskylä : Pesäpuu, 2011 – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 2/2011.)

Lastensuojelun tieto ja tutkimus : asiantuntijoiden näkökulma / Elina Pekkarinen. Helsinki : Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 2011. – (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura. ISSN 1799-9227 ; 51, 2011.)

Uskomme sinuun – usko sinäkin : eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen : lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille / Selviytyjät-tiimi. [Jyväskylä] : Pesäpuu : 2011 – (Mun oma.)

Sosiaalityöntekijän jaksaminen ja jatkaminen lastensuojelussa : henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla / Sinikka Forsman. [Tampere] : Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen laitos, 2010.

Lastensuojelutarpeen selvitys : tarvitseeko lapsi lastensuojelun tukitoimia? / Päivi Jokinen. Hyvinkää, 2010.

Elämä kasvattaa : luottamus lastensuojelun tukiasuntotoiminnan piirissä olleiden nuorten elämänkulussa / Raija Lappalainen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2010. – Lisensiaatintyö : Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Sosiaalityö, 2010.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaation vahvistaminen : lastensuojelulain ja nuorisolain lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävien yleisten säännösten kehittäminen ja yhteensovittaminen / Lastensuojelulain ja nuorisolain lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävien yleisten säännösten kehittämistyöryhmä. [Helsinki] : Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto = Undervisningsministeriet, Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen, 2010. – (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, ISSN 1797-951X ; 2010, 15.)
ISBN 978-952-485-877-9

Lastensuojelu ja laki / Sami Mahkonen. Helsinki : Edita, 2010

Terveisiä täältä kodista! : lasten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmia lastensuojelun perhehoitoon / Paula Marjomaa ja Milja Laakso. Helsinki : Pelastakaa lapset, 2010 – (Julkaisusarja / Pelastakaa lapset, ISSN 1459-9392 ; n:o 17.)

Lastensuojelun edunvalvonta : lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa : käsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta : Lastensuojelun edunvalvojahanke 2005-2009 ja 2010-2011 / toimittaneet Paula Marjomaa ja Milja Laakso. Helsinki : Pelastakaa lapset, [2010] – (Julkaisusarja / Pelastakaa lapset, ISSN 1459-9392 ; n:o 15.)

Myötätuntouupumus lastensuojelun vastaanottoryhmän sosiaalityössä / Sari Moisas. Hyvinkää, 2010.

Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen lastensuojelutyössä / Ilona Tanskanen & Eeva Timonen-Kallio (toim.). Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2010 – (Turun ammattikorkeakoulun oppimateraaleja, ISSN 1457-7933 51.) – (Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja, ISSN 1457-7933 ; 51.)

VATUKE – Valtakunnallinen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämishanke : loppuraportti / Maria Ostrow. Helsinki : Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, 2010.

Mitä lapselle kuuluu? : opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen / Sari-Anne Paaso (toim.). Jyväskylä : Pesäpuu, 2010 – (Pesäpuun opas- ja käsikirjat ; 1/2010) – (Opas- ja käsikirjat / Pesäpuu ; 1/2010.)

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu : viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä / Elina Pekkarinen. – Väitöskirja : Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto : 2010 – (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 102.) – (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura ; 102.) – Väitöskirja : Helsingin yliopisto.

Auttajan arki : sijaistraumatisoitumisen riski avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä / Irene Pirhonen. Hyvinkää, 2010.

Lastensuojelulaki : käytäntö ja soveltaminen / Tapio Räty. Helsinki : Edita, 2010 – (Evoluutio legis.)

Lastensuojelulain soveltaminen / Sirpa Taskinen. Helsinki : WSOYpro, 2010.

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä koulun sosiaalityön tehtävissä / Anna Väinälä, Jarmo Kärki, Ari Suhonen, Riikka Väyrynen (toim.). [Helsinki] : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010 – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISSN 1789-0070 1/2010.) – (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0070 ; 1/2010.)