Hyvinvoiva normaalikoulu

Kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja erityisesti oppilaidemme hyvinvointi on meille tärkeää! Hyvinvoiva oppilas jaksaa ponnistella koulutyössä, iloita kaverisuhteistaan, nauttia vapaahetkistä ja tuntea olevansa tärkeä osa yhteisöämme. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä työtä. Jokaisena päivänä on muistettava kohdata toinen toisemme ystävällisesti. Huolien ja ilojan jakaminen on yhtä tärkeää kuin toisten auttaminenkin.

Koulussa toimii opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat ja nuorisotoimen edustaja sekä oppilaiden ja vanhempien edustajat, mikäli asiasta kiinnostuneita löytyy. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita opettajia tai toimijoita. Sen tehtävänä on mm. seurata oppilaiden hyvinvointia koskevia tutkimustuloksia, selvityksiä ja kartoituksia. Tietoa saadaan valtakunnallisesti, paikallisesti tai koulukohtaisesti tehtyjen kyselyjen avulla. Yksittäisten oppilaiden vastauksia ei ole mahdollista saada tai käsitellä ja luokka-astekohtaisten tuloksienkin julkaiseminen ja opiskeluhuoltoryhmässä esitteleminen ei ole aina mahdollista.

Oppilaiden hyvinvoinnista antavat tietoa valtakunnallisesti järjestettävät kouluterveyskyselyt, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee perusopetuksen luokka-asteiden 4. ja 5 sekä 8. ja 9. oppilaille joka toinen vuosi.

SchoolWell - hanke

SchoolWell -hanke

Koulumme on mukana SchoolWell -hankkeessa, jossa luodaan tutkimukseen perustuvia, kestäviä ja vaikuttavia sosio-pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin samanaikaiseen edistämiseen peruskoulussa. Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaiden myönteisiä opiskelu- ja elämänkulkuja sekä edistää yhdenvertaisuutta rakentamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa kouluyhteisöä.
Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Siinä ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä kaikki normaalikoulut.

SchoolWell-hankkeen nettisivut

SAFEteen -hanke

SAFEteen -hanke

Kouluterveyskysely 2023

Kouluterveyskysely 2023

Voit tutustua valtakunnallisin ja alueellisiin tuloksiin THL:n sivuilla.

Oppilaskunnan teemaviikot kevät 2024

Oppilaskunnan teemaviikot keväällä 2024

Ystävällinen tervehtiminen vko 9

Ystävällinen kielenkäyttö ja kiroilun vähentäminen vko 10

Ystävällinen kannustava ilmapiiri kiusaamisen ehkäisemiseksi vko 11