Oppilaan tukeminen ja ohjaaminen

Oppilas on oikeutettu saamaan tarvitsemaansa tukea. Jokapäiväinen opiskeluhuollollinen tuki on oppilaan kuulluksi tulemista, huolehtimista ja hänen tarpeidensa huomioimista. Oppilas saa tukea oppimiseensa ja häntä ohjataan opiskelussa ja opintojen suunnittelussa.

Oppimisen tuki

Oppilaan oppimisen ohjaaminen ja koulunkäynnin tukeminen perustuvat oppilaan oppimisen ongelmakohtien tuntemiseen. Opettaja huomioi oppilaan edellytykset ja erilaiset tarpeet ryhmässä ja yksilöllisessä ohjauksessa. Hän tekee yhteistyötä huoltajien, toisten opettajien, muun tukihenkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tuen antamisessa edetään kolmiportaisesti (yleinen – tehostettu – erityinen tuki) sen mukaan, miten paljon oppilas tukea tarvitsee.

Yleinen tuki on lyhytaikaista ja tarvittaessa annettavaa oppimisen tukea, jota saavat useat oppilaat, kun oppimisessa ilmenee haasteita. Tuen tarve ja käytettävissä olevat tukimuodot ja niiden kesto suunnitellaan oppilaskohtaisesti. Pyritään mahdollisimman aikaiseen ja ennakoivaan tukeen.

Jos yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen, joka perustuu rehtorin päätökseen. Tuki on monipuolisempaa tai vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Pyritään ehkäisemään ongelmien kasautuminen.

Jos tehostetutkaan tukitoimet eivät riitä, siirrytään erityiseen tukeen. Tässä vaiheessa oppilaan oppiaineiden oppimääriä voidaan yksilöllistää. Yksilöllistämisen tarpeen arvioimiseksi ja oppilaan oppimisvaikeuksien selvittämiseksi tarvitaan yleensä psykologin tutkimuksia.

Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta, muista perusopetuksen tukimuodoista sekä tiiviistä yhteistyöstä oppilaan ja huoltajan sekä oppilasta opettavien opettajien, muun tukihenkilöstön ja mahdollisten eri asiantuntijoiden kesken. Oppilaan tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Opettajat löydät tästä

Lisää tietoa oppimisen tuesta opetussuunnitelman luvussa 7 (pdf-tiedosto)

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaan terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista puuttumalla suunnitelmallisesti epäkohtiin. Jokainen opettaja ja koulun henkilöstöön kuuluva tekee omalta osaltaan opiskeluhuoltotyötä huomioimalla oppilaiden erilaiset tarpeet ja tilanteet sekä huolehtimalla turvallisesta ja myönteisestä ilmapiiristä. Tämän onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä oppilaan, huoltajien, opettaja- ja opiskeluhuoltohenkilöstön sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden tahojen kanssa.

Opiskeluhuoltohenkilöstö osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja järjestämiseen sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi-, kuraattori- ja kouluterveydenhuollon palvelut. Käynnit ovat luottamuksellisia. Oppilaan ja huoltajien kanssa sovitaan aina yhteistyöstä muiden tahojen kanssa, jos oppilaan parhaaksi toimiminen sitä edellyttäisi.

Psykologi 

Psykologi auttaa oppimisen vaikeuksien selvittämisessä. Hänen puoleensa voi kääntyä, jos on haasteita ihmissuhteissa ja häneltä saa tukea ja neuvontaa tunne-elämän kehityksen ja käyttäytymisen haasteisiin.

Kuraattori

Kuraattori auttaa elämänhallinnan ongelmatilanteissa ja kaverisuhdeongelmissa. Oppilaat ja perheet voivat saada keskustelutukea ja ohjausta.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajan toiminta on  ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Oppilaille tehdään terveystarkastuksia, joissa on mukana toisinaan myös lääkäri.  Kouluterveydenhoitaja auttaa äkillisissä tilanteissa kuten koulupäivän aikana sattuneissa loukkaantumisissa tai sairastumisissa.

Lue lisää hyvinvointialueen ohjeista kouluterveydenhuollosta.

Normaalikoulussa toimivan opiskeluhuoltohenkilöstön tiedot löydät tästä

Lisää tietoa opiskeluhuoltosuunnitelmassa (pdf-tiedosto)

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on luoda myönteinen käsitys itsestä oppijana ja oppia tunnistamaan omat vahvuutensa. Ammatillisen kiinnostuksen heräämiseen pyritään koulupolun aikana tutustumalla lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. Tavoitteena on suuntautuminen tulevaisuuden jatko-opintoihin ja työelämään.

Oppilaanohjaus on vuosiluokilla 1-2 oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymisen tukemista. Tärkeää on kasvaa vastuuseen koulutyöstä, tehtävistä ja oppia huolehtimaan omista tavaroistaan. Opettajat toteuttavat ohjaamista joka päivä ja antavat oppilaille kannustavaa palautetta.

Vuosiluokilla 3-6 edistetään oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Oppilaita tuetaan opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä sekä vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista. Ohjaaminen toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Vähitellen oppilas oppii tunnistamaan ja arvostamaan omia ja toisten kykyjä ja taitoja. Opettajat ohjaavat koko ajan myös vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä, ja tukevat oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista kouluyhteisössä ja lähiympäristössä.

Oppilaanohjaus on erillisenä oppiaineena vuosiluokilla 7-9, ja sitä toteutetaan opetussuunnitelman ja koulun ohjaussuunnitelman mukaan. Oppilaat saavat tietoa eri oppiaineiden merkityksestä jatko-opintojen valinnassa. Keskeistä on orientoituminen työelämään, yrittäjyyteen ja tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Työelämään tutustumisen jaksot ovat tärkeitä toimintatapoja.

Ohjauksesta vastaava opinto-ohjaaja pitää oppilaanohjauksen tunteja, tapaa oppilaita yksilöllisesti, kuuntelee, ohjaa ja suunnittelee oppilaan kanssa hänen opintopolkuaan. Myös huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä ja tarvittaessa muut asiantuntijat voivat olla tukena jatko-opintojen suunnittelussa. Tulevaisuuden haaveidensa toteuttamiseksi oppilas tarvitsee aikuisten ohjausta ja kannustusta!

Oppilaanohjaaja on lyhennettynä OPO.  Opettajat löydät tästä.

Lisää tietoa opetussuunnitelmassa (pdf-tiedosto) oppilaanohjauksen suunnitelmassa (pdf-tiedosto)

Kuva: Matti Varjo