Suunnitelmia ja ohjeita

Työrauha ja järjestyssäännöt

Rauman normaalikoulussa on käytössä työrauhapaketti, joka sisältää:

 

  • Opetushallituksen v. 2016 antamien ohjeiden mukaan laaditut järjestyssäännöt
  • Välituntiohjeet ja muita hyvän käyttäytymisen ohjeita sekä ohjeita liikenneturvallisuudesta
  • Koulun käyttämät kurinpitomenettelyt
  • Toimintaohjeet järjestyssääntöjen rikkomuksissa

Työrauhapaketin säännöillä, ohjeilla ja toimintakuvauksilla taataan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppilaiden kohtelu.

Tutustu työrauhapakettiin (pdf-tiedosto)

Poissaolot

Määräykset velvoittavat koulua seuraamaan poissaoloja ja puuttumaan erityisesti luvattomiin poissaoloihin. Huoltaja on vastuussa, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa.

Poissaolojen haitallisuus näkyy usein pitemmällä ajanjaksolla. Koko perusopetuksen vuosiluokkien aikana oppilaan poissaolojen takia opetukseen osallistuminen voi lyhentyä vuodella tai ylikin. Vanhempien oppilaiden kohdalla jo yksittäisen päivän poissaolo haittaa monissa oppiaineissa etenemistä.

Koulu on oppimisen lisäksi kasvamisen ja yhdessä tekemisen paikka, jossa päivittäin toimitaan, keskustellaan ja käsitellään asioista vuorovaikutuksessa.

Jokainen joutuu tosinaan olemaan poissa sairauden tai muun pakottavan syyn takia. Silloin on kyseessä luvallinen poissaolo. Huoltaja laittaa merkinnän Wilmaan tai ilmoittaa kouluun viimeistään klo 12. mennessä tällaisesta akuutista tilanteesta. Jos ilmoitusta ei tule, opettaja selvittää, onko huoltaja tietoinen oppilaan poissaolosta.

Huoltaja voi anoa luvallisen 1-5 päivän poissaolon luokanopettajalta tai luokanvalvojalta. Pitemmän luvan myöntää perusopetuksen rehtori. Luvallisten poissaolojen anomuskaavake on Wilmassa.

Normaalikoulussa on linjattu, että mikäli oppilaalla on kertynyt 50 tuntia poissaoloja, on asiasta keskusteltava huoltajan kanssa. Tavoitteena on tarjota tukea, jos poissaolot liittyvät esim. lähtemisen hankaluuteen, kiusaamiseen, laajemmin elämänhallintaan tai huoleen oppilaan mielialasta.

Kotien positiivinen asenne ja arvostus koulunkäyntiä ja opiskelua kohtaan vähentää parhaiten mahdollisia luvattomia poissaoloja. Muutoksiin lapsen jaksamisessa käydä koulua on puututtava ajoissa!

Poissaolo-ohjeistus tarkemmin (pdf-tiedosto).

Turvallisuus ja tapaturmat

Turvallisuuskasvatus ja turvallisuudesta huolehtiminen on jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja ympäristöstä huolehtimista. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen vastuullinen toiminta vähentää riskitilanteita. Koulun oppilaat ja henkilöstö on vakuutettu tapaturmien varalta.

Tapaturmien ehkäisystä, ensiavun antamisesta ja hoitoon ohjaamisesta on koululla erillinen ohjeistuksensa.

Tapaturmien ehkäisy, ensiavun antaminen ja hoitoon ohjaaminen -ohjeistus (pdf-tiedosto).

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä

Oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen on oleellinen osa turvallisuutta. Rauman normaalikoulu kuuluu KiVa Koulu – verkostoon.

Kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen suunnitelma (pdf-tiedosto).

Koulukuljetus ja kerhojen odotusaika

Normaalikoulun oppilaalla on vain joissakin erityistilanteissa mahdollisuus koulukuljetukseen. Kyse on lähinnä sairaudesta tai muusta esteestä.

Koulun järjestämässä toiminnassa, kuten kerhoissa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleva oppilas on vakuutuksen piirissä. Kerhojen odotusaika ei ole kouluaikaa. Oleskelu koulun alueella koulupäivän jälkeen ei ole koulun vakuutuksen piiriin kuuluvaa aikaa.

Koulukuljetusten ja kerhojen odottamisen ohjeistuksesta tarkemmin (pdf-tiedosto).

Tupakointi ja päihteet

Koulun tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin. Tupakoinnin ja päihteiden käytön haitallisuudesta valistetaan lapsia ja nuoria ikäkauden mukaan.

Järjestyssäännöissä on kielletty tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö koulun alueella. Puuttumisesta epäily- tai havaintotilanteessa on erillinen ohjeistus.

Huumeiden käytöstä tai käytön epäilystä koulu noudattaa Rauman kaupungin laatimaa ohjeistusta.

Tutustu ohjeisiin tupakoinnista ja päihteistä (pdf-tiedosto).

Tutustu huumeiden käytön epäilyn ohjeistukseen (pdf-tiedosto).

Ohjaussuunnitelma oppilaanohjaukseen

Oppilaanohjaus on jokapäiväistä työskentelemisen, oppimisen, oppimisstrategioiden hallinnan ja valinnan opettamista. Sen avulla oppilaasta kehittyy oman oppimisensa, tietojensa ja taitojensa asiantuntija.

Oppiaineena oppilaanohjaus on vuosiluokilla 7-9.

Tutustu opetussuunnitelmaan.(pdf-tiedosto)

Oppilasta ohjataan jatko-opintoihin ja työelämään suunnitelmallisesti.

Tutustu ohjaussuunnitelmaan.(pdf-tiedosto)

 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa koulussa ketään ei syrjitä! 

Normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkentuu vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Oppilashuoltoryhmällä on vastuu suunnitelman tarkentamisesta ja toiminnan toteutumisesta.

Tutustu tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.(pdf-tiedosto)

Kuvat suunnitelmien kansissa: Matti Varjo