Kielipainotteiset luokat

Kielipainotteisilla luokilla opitaan käyttämällä englannin kieltä

Kielipainotteista opetusta normaalikoulussa on ollut vuodesta 1992 alkaen. Kielipainotteisilla luokilla 1-6 opetusta annetaan englannin kielellä vähintään 25 prosenttia eli kyseessä on kielen oppimisen kannalta erityinen toimintatapa. Kieltä käytetään kaikkien muiden oppiaineiden paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan aina suomen kielellä.

Varhennettu kielenopetus 1. luokalta alkaen toteutetaan niin taito- kuin kielipainotteisillakin luokilla samalla tavalla kuin kaikissa Suomen kouluissa. Kielipainotteisuus on vahva lisä kielen oppimiseen.

Kielipainotteinen opetus sopii kaikille oppilaille. Eniten siitä kuitenkin hyötyvät oppilaat, joilla on oma halu opiskella asioita myös vieraalla kielellä. Epävarmuuden sietokyky ja riittävät valmiudet suomen kielellä ovat eduksi. Tärkeää on, että myös lapsen huoltajat sitoutuvat ja tukevat lastaan hänen opintiellään.

Opiskelu kahdella kielellä vahvistaa kielitaitoa, motivoi ja antaa lisähaastetta. Oppiminen etenee vuosiluokkien myötä konkreettisista tilanteista haasteellisemmaksi vieraan kielen käytöksi. Englannin kielestä tulee oppimisen väline ja se tukee elinikäisiä opintoja.

Kaikilla oppilailla (ei vain kielipainotteisilla luokilla opiskelleilla) on mahdollisuus vuosiluokilla 7-9 valita laajennettu englannin kieli.

Sivun teksti vastaa kuvan sisältämää tekstiä

Kielipainotteisilla luokilla voidaan kielitaitoa kehittää ”Ilmaisen ja uskallan!”- toiminnan kautta

  • luoda myönteinen asenne englannin kielen oppimista kohtaan
  • rohkaista käyttämään vähäistäkin kielitaitoa
  • laajentaa sanavarastoa eri aihepiireistä
  • tarjota runsaasti tilaisuuksia kuulla, puhua, lukea ja kirjoittaa englantia
  • ohjata pitkäjänteiseen työhön vierasta kieltä käyttäen

Kieliluokan oppilaista kasvaa rohkeita vieraan kielen käyttäjiä!

Kielipainotteisten luokkien esite (pdf tiedosto)