Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Turun normaalikoulu pyrkii vahvistamaan oppilaiden interkulttuurista kompetenssia eli heidän valmiuksiaan toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä saavuttaa yhteisymmärrys kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota monikielisten oppilaiden kielellisiin valmiuksiin ja kulttuuritaustaan. Koulussa toimii omakielisiä opettajia vasta vähän aikaa Suomessa asuneiden oppilaiden tukena. Omakielistä tukiopetusta (OMO) voidaan antaa tunnilla, tuntien aikana pienessä ryhmässä tai tuntien ulkopuolella ylimääräisenä tukena. Omakieliset opettajat toimivat myös apuna oppilaiden huoltajien tapaamisissa, milloin se katsotaan tarpeelliseksi.

Kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymisen tukemiseksi oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman kielen opetusta yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Oppilaiden omia kieliä ja kulttuureja käsitellään niissä oppiaineissa ja projekteissa, joihin ne luontevasti liittyvät. Erillisestä lisälukemistosta löytyy ideoita mahdollisten teemapäivien sekä muun koulutoiminnan erilaisista toteutusmahdollisuuksista.