Evankelisluterilainen uskonto 7-9

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan 7 keskeiset sisältöalueet

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.

Omaa uskontoperinnettä tarkasteltaessa pyritään herättämään oppilaan mielenkiinto myös itselleen vieraammista uskonnoista sekä pohtia kaikkien uskontojen ja uskonnottomien ajatteluperinteiden yhteisiä tekijöitä, kuten lähimmäisenrakkautta ja suvaitsevaisuutta. Omalta monikulttuuriselta asuinalueelta saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään oppitunneilla ja jakamaan mahdollisesti yhteistyössä islamin ja elämänkatsomustiedon ryhmien kanssa. Omaan ja toisten kulttuuriperintöön tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä islamin ja elämänkatsomustiedon opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokan 7 tavoitteet

TavoitteetSisältö-alueet7. luokkaLaaja-alaisen osaamisen alueet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvämonimuotoisuusS1, S2Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin.

Tarkastellaan uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta.

Tarkastellaan uskontojen monimuotoisuutta ja levinneisyyttä.

L1, L2
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan  opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Tutustutaan kristinuskon peruspiirteisiin ja keskeisiin opetuksiin.

Tarkastellaan erilaisia kristillisiä kirkkokuntia.

L2
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Tutustutaan eri uskontojen peruspiirteisiin ja keskeisiin opetuksiin.

Tarkastellaan myös uskonnottomuutta ja ei-uskonnollisia katsomuksia. Tutustutaan käsitteisiin kuten maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki.

L2, L3, L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tutustutaan eri uskontojen tapoihin ja symboleihin.

Tarkastellaan uskontojen näkymistä eri elämän osa-alueilla, esimerkiksi kulttuurissa.

Opetellaan havaitsemaan uskontojen näkymistä mediassa ja maailmanpolitiikassa.

L2, L4, L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1, S3Tutustutaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja kielen eroihin.

Tutkitaan uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan eroja.

Opetellaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja perustelemaan omia näkemyksiä.

L1, L2, L4, L5, L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Tutustutaan eri uskontojen keskeisiin eettisiin opetuksiin.L2, L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1, S3

 

Tarkastellaan uskontojen ja katsomusten vaikutusta yksilöiden valinnoissa ja toiminnassa eri puolilla maailmaa.L5, L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Pohditaan eri uskontojen vastauksia erilaisiin elämänkysymyksiin.

Harjoitellaan omien arvojen pohdintaa ja niiden perustelua.

L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2, S3Tutustutaan eri uskontojen asenteisiin kestävää elämäntapaa kohtaan.L1, L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan eri uskontojen ja katsomusten samanarvoisuudesta sekä niiden ymmärtämisen ja kunnioittamisen merkityksestä yhteiskunnassa ja maailmassa.L6

Vuosiluokka 8

Vuosiluokan 8 keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Opetuksessa suhde omaan uskontoperintöön avautuu suhteessa eri uskontoihin. Opetuksessa pyritään hyödyntämään monikulttuurista Varissuon ympäristöä keskustelemalla oppilaiden kanssa siitä, miten omaan kulttuuriin liittyvät tavat poikkeavat eri kulttuurista tulevan luokkakaverin tavoista ja toisaalta miten omaan kulttuuriin liittyvät tavat muistuttavat eri kulttuurista tulevan luokkakaverin tapoja. Omaan ja toisten kulttuuriperintöön tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä islamin ja elämänkatsomustiedon opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokan 8 tavoitteet

TavoitteetSisältö-alueet8. luokkaLaaja-alaisen osaamisen alueet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvämonimuotoisuusS1, S2Tarkastellaan kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutusta Suomessa ja maailmalla.

Tarkastellaan kristinuskon monimuotoisuutta.

L1, L2
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan  opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Tarkastellaan kristinuskon syntyhistoriaa, levinneisyyttä ja jakautumista kirkkokuntiin. Perehdytään erityisesti protestanttisten kirkkojen syntyhistoriaan.

Perehdytään Raamatun syntyyn, keskeisiin sisältöihin ja opetuksiin.

Tarkastellaan kristinuskoa nykypäivänä.

L2
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tutustutaan kristinuskon tapoihin ja symboleihin eri kirkkokunnissa.

Perehdytään kristinuskon ilmenemiseen esimerkiksi kulttuurissa.

L2, L4, L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1, S3Tutustutaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja kielen eroihin.

Opetellaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja perustelemaan omia näkemyksiä.

L1, L2, L4, L5, L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Tutustutaan kristinuskon keskeisiin eettisiin opetuksiin.L2, L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1, S3

 

Tarkastellaan kristillisten opetusten vaikutusta yksilöiden valinnoissa ja toiminnassa eri puolilla maailmaa.L5, L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Pohditaan kristinuskon vastauksia erilaisiin elämänkysymyksiin.

 

Harjoitellaan omien arvojen pohdintaa ja niiden perustelua.

L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2, S3Tutustutaan oman uskonnon asenteisiin kestävää elämäntapaa kohtaan.L1, L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan eri uskontojen ja katsomusten samanarvoisuudesta sekä niiden ymmärtämisen ja kunnioittamisen merkityksestä yhteiskunnassa ja maailmassa.L6

Vuosiluokka 9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Opetus alkaa etiikan avainkäsitteiden ja teorioiden opiskelulla sekä niiden soveltamisella. Tämän jälkeen opetus keskittyy yhteiskunnallisten eettisten ongelmien, kuten kuolemantuomion, elämänkaareen liittyvien eettisten ongelmien, kuten abortin, luontoon liittyvien eettisten ongelmien, kuten ympäristöetiikan ja erilaisuuteen liittyvien eettisten ongelmien, kuten rasismin käsittelyyn ja reflektointiin. Monikulttuurinen Turun normaalikoulu kannustaa ja keskittyy etiikan opetuksessa erityisesti erilaisuuden kohtaamiseen ja oppilaiden omien kokemusten kuuntelemiseen ja jakamiseen. Opetuksessa voidaan myös mahdollisuuksien mukaan käyttää apuna sekä elämänkatsomustiedon että islamin ryhmää pohdittaessa erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä haasteita.

Vuosiluokan 9  tavoitteet

TavoitteetSisältöalueet9. luokkaLaaja-alaisen osaamisen alueet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvämonimuotoisuusS1, S2Tarkastellaan uskonnon ja katsomusten sekä kulttuurin vuorovaikutusta.L1, L2
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tutustutaan uskonnon vaikutteisiin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja kulttuurissa.

Tarkastellaan joitakin uskonnollisiin tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

L2, L4, L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1, S3Tutustutaan eettisessä keskustelussa käytettävään argumentaatioon.

Opetellaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja perustelemaan omia näkemyksiä.

L1, L2, L4, L5, L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Tutustutaan yleisesti   etiikan peruskäsitteisiin.

Tarkastellaan kristinuskon ja eri katsomusten eettisiä käsityksiä.

Tutustutaan ihmisoikeuskysymyksiin ja YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

L2, L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1, S3

 

Tarkastellaan uskontojen ja katsomusten vaikutusta eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.L5, L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Käsitellään ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja laajemmin elämänkysymyksiä.

Harjoitellaan omien arvojen pohdintaa suhteessa eettisiin kysymyksiin ja omien näkemysten perustelua.

L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2, S3Pohditaan omien valintojen eettisiä syitä ja ulottuvuuksia sekä niiden vaikutusta muihin ja yhteiskuntaan laajemmin.L1, L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan eri uskontojen ja katsomusten samanarvoisuudesta sekä niiden ymmärtämisen ja kunnioittamisen merkityksestä yhteiskunnassa ja maailmassa.L6