Maantieto 7-9

Maantieto on oppiaine, joka tutkii planeetan luonnonilmiöitä sekä ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Maantiede antaa oppilaalle keinoja toimia kestävää tulevaisuutta rakentaen yhdessä toisten kanssa. 

Tiedot: Oppilas oppii ymmärtämään oman kotiplaneetan rakennetta ja luonnontieteellisiä ilmiöitä. Oppilas oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutuksia planeetan tilaan. Oppilas oppii ymmärtämään ja arvioimaan oman toimintansa seurauksia.

Taidot: Maantietoa opiskellessaan oppilas kehittää tiedonhakutaitojaan, medialukutaitojaan ja maisemanlukutaitojaan. Oppilaan maailmankuva kehittyy ja tarkentuu. Oppilas kehittää karttataitojaan ja oppii paikkatiedon perusteita. Oppilas oppii ymmärtämään mediassa esiin tulleita ilmiöitä maantieteen näkökulmasta. Oppilas oppii maantieteeseen liittyviä tutkimustaitoja sekä toimimaan yhdessä muiden kanssa.

Arvot: Maantiedon opiskelun kautta oppilas oppii arvostamaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, luontoa ja muita kulttuureita. Oppilas oppii arvostamaan omaa kotiplaneettaansa ja sen elämää ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Asenteet: Oppilas kasvaa kunnioittamaan muita ja toimimaan kestävää tulevaisuutta ajatellen.

Eriyttäminen: Oppilas saa tarvittaessa apua ja tukea oppimisen haasteisiin. Opettajan kanssa yhdessä sovitaan oppilaalle sopivista työtavoista sekä osaamisen näyttämisestä.

Arviointi: Maantieteen tietojen ja taitojen kehittymistä arvioidaan lukuvuosittain. Arviointi koostuu opetukseen aktiivisesta osallistumisesta sekä esim. projekteista, testeistä ja kokeista. Arvioinnista keskustellaan ja siitä sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Arviointi on jatkuvaa ja oppilas saa palautetta osaamisestaan.

Päättöarviointi sijoittuu yhdeksänteen lukuvuoteen. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit T1-T11. Tavoitteiden T12-T13 osalta oppilas ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tavoitteet löytyvät linkistä: Päättöarvioinnin kriteerit – Maantieto (pdf)

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Seitsemännen vuosiluokan keskeisiin sisältöalueisiin kuuluvat karttataidot ja maailman keskeinen perusnimistö.  Seuraamme maailman tapahtumia mediassa ja sijoitamme niitä kartalle. Pohdimme tapahtumien alueellista merkitystä. Opimme Maan planetaarisuuden seurauksia sekä elämän edellytyksiä maapallolla.  Opimme maapallon eri kehät ja tutustumme niistä vesikehään ja kivikehään.  Tutustumme ilmastoalueisiin ja opimme tulkitsemaan ilmastodiagrammia. Perehdymme ilmastonmuutokseen. Tutkimme maailman eri alueiden luonnonmaisemia. Perehdymme väestönkasvuun ja väestön jakautumiseen maapallolla sekä opimme tulkitsemaan väestöpyramidia. Syvennämme ymmärrystä tutkimalla opittuja asioita valtiotyön avulla.

Vuosiluokan 7 tavoitteet

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön. Oppilas osaa lukea erilaisia karttoja ja diagrammeja sekä käyttää karttapalvelua. Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla ja käyttää ilmansuuntia. Oppilas tuntee maantieteellisen koordinaatiston. Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään. Oppilas ymmärtää kasvihuoneilmiön ja tietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapallolla sekä oman toiminnan vaikutuksia niihin. Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

Vuosiluokka 8

Vuosiluokan 8 keskeiset sisältöalueet

Kahdeksannen vuosiluokan keskeisiin sisältöalueisiin kuuluvat geomediataidot, maailmankartan hahmottaminen ja ajankohtaisten uutisten seuraaminen. Tutustumme väestönkasvuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tarkastelemme elämän perusedellytyksiä ja ihmisten perustarpeita sekä niiden esiintymistä maapallolla. Tutustumme luonnonvarojen ja energian käytön eroihin maapallolla sekä niiden kestävään käyttöön. Pohdimme omien kulutusvalintojemme vaikutusta ympäristöön ja nykyiseen ilmastonmuutokseen.

Kurssilla perehdymme eri kulttuureihin, ihmisten elämään ja elinkeinoihin eri puolilla maailmaa sekä valtioiden kehittyneisyyden mittaamiseen. Pohdimme ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Harjoittelemme paikkatietopalveluiden käyttöä sekä tutkimme esimerkkien avulla maailman eri alueiden kulttuurimaisemia. Tutustumme työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen mahdollisuuksien mukaan kahdeksannella luokalla toteutuvan työelämään tutustumisjakson aikana (TET).

Vuosiluokan 8 tavoitteet

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvaa ja osaa tutkia ihmismaantieteellisiä ilmiöitä. Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Oppilas ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja sekä mahdollisuuksien mukaan toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

Vuosiluokka 9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Yhdeksännellä luokalla oppilaan ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään Suomen ja lähiympäristön keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon, diagrammien ja mallien käyttö sekä uutisseurantaa yhdistetään maantiedon kaikkien sisältöjen opiskeluun. Tutustumme työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen työelämään tutustumisen jaksolla (TET). Opimme Suomen luonnonmaantiedettä (kivikehä, vesikehä ja ilmasto ja sää). Tarkastelemme Suomen maisema-alueita. Opimme miten jääkauden jäljet näkyvät maisemassa. Tutustumme kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa. Pohdimme miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Ymmärrämme mitä aluesuunnittelu on ja miten voimme itse vaikuttaa omaan elinympäristöömme. Teemme pienen maantieteellisen tutkimuksen.

Vuosiluokan 9 tavoitteet

Oppilas hahmottaa Suomen karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön. Oppilas hahmottaa oman alueellisen identiteettinsä. Oppilas osaa käyttää erilaisia karttoja, diagrammeja, taulukoita ja kuvia tiedon etsimiseen ja esittämiseen. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja ymmärtää niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa. Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan. Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin. Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen liittyen omaan lähiympäristöön. Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia maantieteellisten työkalujen avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti. Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.