Perusopetus yleissivistyksen perustana

Turun normaalikoulun arvoperusta

Turun normaalikoulun toiminta perustuu arvoille, jotka näkyvät koulun koko toiminnassa. Norssissa kaikki ovat erilaisia ja samanarvoisia. Kulttuurien moninaisuus näkyy arjessa ja yhteisessä tekemisessä ja tilaisuuksissa. Kaikkia kohdellaan niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Yhteisestä ympäristöstä huolehditaan ja tunnetaan vastuu myös tulevaisuudesta.

Pidämme erityisen tärkeinä seuraavia asioita:

  • tasa-arvoinen osallisuus ja demokraattisuus
  • eettinen kasvu
  • vastuuseen kasvaminen
  • ympäristöstä huolehtiminen
  • interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen *
  • vuorovaikutuksen tuoma hyvinvointi

Turun normaalikoulun kasvatusnäkemys

Koulu ja koti tukevat tasavertaisina kumppaneina lapsen ja nuoren yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Paras kasvatus perustuu hyvään ja toista arvostavaan vuorovaikutukseen. Ympäristönsä aikuisten tukemana lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa sisäisesti ehjäksi, tasapainoiseksi ja itsenäiseksi ihmiseksi, joka pystyy arvostamaan itseään ja muita ihmisiä ja saa tyydytystä oppimisesta. Tässä kasvussa lapselle ja nuorelle on tärkeää oman kulttuuri-identiteetin tunnistaminen. Eettiseen vastuuseen ja empatiakykyyn kasvattaminen on myös osa laaja-alaista sivistystä.

Turun normaalikoulun oppimiskäsitys

Jokainen oppii omalla tavallaan. Oppiminen on tavoitteellinen prosessi, jossa lapsi rakentaa omien kokemustensa, havaintojensa ja oivallustensa pohjalta omaa ymmärrystään ja tietämystään maailmasta. Lapsi oppii hankkimaan tietoa, tarkastelemaan informaatiota kriittisesti, erottamaan tärkeän ja arvokkaan epäolennaisesta. Oppimisessa korostuu uusien ja ennestään olemassa olevien tietojen ja taitojen vuorovaikutus. On välttämätöntä, että oppilas ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, asettaa itse tavoitteita omalle opiskelulleen ja osallistuu opiskelunsa suunnitteluun. Vaihteleva opetusmenetelmäkirjo helpottaa uusien asioiden omaksumista. Omien tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteisiin perustuva oppimistulosten sekä oppimisprosessin ja sen eri vaiheiden arviointi on keskeistä oppimaan oppimisessa. Oppiminen tapahtuu opiskeluna opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa sekä itsenäisenä prosessina. Oppimisen kannalta on olennaista saada jatkuvaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy parantamaan toimintaansa ja tuloksiaan.

Koulussa keskustellaan arvoista ja oppimisesta säännöllisesti niin oppitunneilla kuin opettajien ja vanhempien tapaamisissa. Näin seurataan oppimiskäsityksen ja arvoperustan toteutumista. Säännöllistä keskustelua käydään siitä, mitä hyvä opetus ja oppiminen koulussamme tarkoittavat. Toimintaa kehitetään henkilökunnalta, oppilailta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella.

Koulun monet kulttuurit näkyvät koulun yhteisissä tiloissa ja tapahtumissa. Kotikulttuureja hyödynnetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Seurataan tapahtumien onnistumisia ja kehitetään toimintaa havaintojen pohjalta.

Luonnonvarojen kulutusta pyritään vähentämään esim. käyttämällä sähköisiä materiaaleja, kun se on mahdollista. Ympäristöstä huolehtimista seurataan ja kehitetään.